Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 077r >

 1. ѥгоже сꙙ о҅тъмеште· кꙿдеже и҅ꙁдрече сави-
  ὅπερ παραιτεῖται ποιῆσαι. Ἅμα δὲ τῷ εἰρηκέναι τὸν ἅγιον Σαβῖ-
 2. нъ· стави сꙙ корабь посрѣдоу рѣкꙑ· и҅
  νον ταῦτα ἐπεσχέθη τὸ πλοῖον ἐν μέσῳ τοῦ ποταμοῦ καὶ
 3. бѣаше клатимъ ꙁѣло· да ꙗ҅коже раꙁоу-
  ἦν κλυδωνιζόμενον σφοδρῶς. Ὡς δὲ ἔγ-
 4. мѣ се воѥвода рече· сѫштиїмъ с н҄имъ въ ко-
  νω τοῦτο ὁ ἡγεμὼν εἶπεν τοῖς σὺν αὐτῷ οὖσιν ἐν τῷ πλοί-
 5. раби· видите ꙗ҅ко ѥ҅же рече о҅нъ влъхвъ· съ-
  ῳ· „Ὁρᾶτε, ὅτι τάχα, ὃ εἶπεν ἐκεῖνος ὁ μάγος, καὶ πε-
 6. твори влъхвовании҅мъ· и҅ дръжитъ насъ
  ποίηκε τῇ φαρμακείᾳ καὶ κατέχει ἡμᾶς
 7. посрѣдоу рѣкꙑ· а҅ꙁъ дивл҄ѫ сꙙ видꙙ силѫ
  ἐν μέσῳ τοῦ ποταμοῦ; Ἐγὼ ἐκπλήττομαι θεωρῶν τὴν δύναμιν
 8. влъшъствиꙗ ѥ҅го· повелѣ же воѥвода при-
  τῆς μαγείας αὐτοῦ”. Ἐκέλευσεν οὖν ὁ ἡγεμὼν φωνη-
 9. ꙁъвати и҅нѣхъ корабь҆ на помоштьꙗ ѥ҅моу·
  θῆναι ἕτερα πλοιάρια εἰς βοήθειαν αὐτοῦ
 10. и въскричавъше и҅же бѣа҅хѫ въ кораби при-
  καὶ πράξαντες οἱ ἐν τῷ πλοίῳ προσ-
 11. ꙁъвашꙙ корабл҄ꙙ на помоштиꙗ и҅мъ при-
  εκαλέσαντο τὰ πλοιάρια εἰς βοήθειαν αὐτῶν ἐλ-
 12. ти· дошъдъше же мѣста· и҅жде бѣаше
  θεῖν. Φθάσαντα δὲ τὸν τόπον, ἐν ᾧ ἦν
 13. корабь҆ воѥводинъ· и҅ ти ꙁѣло вѣтрꙑ и҅ вль҆-
  τὸ πλοῖον τοῦ ἡγεμόνος, καὶ αὐτὰ σφοδρῶς τοῖς ἀνέμοις καὶ τοῖς κύ-
 14. нами мьчими въꙁвраштаа҅хѫ сꙙ въспꙙ-
  μασι βασανιζόμενα ἐπαλινδρόμουν εἰς τοὐπί-
 15. ть· и҅ бѣдно и҅мъ бѣа҅ше· ѥ҅динъ же о҅тъ
  σω καὶ ἐκινδύνευον ἐσχάτως. Ἓν δὲ ἐξ
 16. н҄ихъ корабь не могꙑ приближити сꙙ къ
  αὐτῶν πλοιάριον μὴ δυνηθὲν πλησίον τοῦ πλοίου
 17. воѥводиноу корабью҄· о҅брати сꙙ на о҅нѫ
  τοῦ ἡγεμόνος ἐλθεῖν ὑπέστρεφεν εἰς τὸ
 18. странѫ· въꙁꙿпи же воѥ҅вода· къ сѫштии҅-
  πέραν. Ἐβόησεν οὖν ὁ ἡγεμὼν τοῖς οὖ-
 19. мъ въ кораби глагол҄ꙙ· шъдъше на о҅нѫ
  σιν ἐν τῷ πλοίῳ λέγων· „Ἀπελθόντες εἰς τὸ
 20. странѫ въꙁиштате прѣдъ градомъ· ко-
  πέραν ἐπιζητήσατε πρὸ τῆς πόλεως τι-
 21. ѥ҅го савина и҅менемъ· кръстиꙗ҅на сѫшта·
  νὰ Σαβῖνον ὀνόματι χριστιανὸν ὄντα
 22. о҄умѫчена мѫками· и҅ рьцѣте ѥ҅моу чьсо
  τετιμωρημένον βασάνοις καὶ ἐρεῖτε αὐτῷ· „Διὰ
 23. ради стави насъ влъшъствомъ твои҅мъ·
  τί ἐκώλυσας ἡμᾶς τῇ μαγείᾳ σου...
 24. прити на о҅нѫ странѫ к тебѣ· о҄убоꙗ бо сꙙ
  ἐλθεῖν εἰς τὸν ὅρμον τοῦ ποταμοῦ; Πάντως φοβηθεὶς
 25. мѫкꙑ да тѣмъ не да намъ прѣи҅ти· сѫ-
  τὰς βασάνους οὐκ εἴασας ἡμᾶς τοῦ διαπερᾶσαι”. Οἱ δὲ
 26. штии҅ же въ кораби шъдъше· и҅ о҅брѣтъше
  ἐν τῷ πλοίῳ ἐλθόντες καὶ εὑρόντες
 27. ст꙯ааго савина рѣшꙙ ѥ҅моу· та словеса· свꙙ-
  τὸν ἅγιον Σαβῖνον εἶπον αὐτῷ ταῦτα. Ὁ δὲ ἅ-
 28. тꙑи҅ же о҅тъвѣштавъ рече и҅мъ· живъ г꙯ь
  γιος ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· „Ζῇ κύριος
 29. б꙯ъ мои їс꙯ х꙯с· ѥ҅гоже ради а҅ꙁъ се страждѫ·
  ὁ θεός μου ὁ Χριστός, δι' ὃν ἐγὼ ταῦτα πάσχω·
 30. не и҅матъ прѣи҅ти на о҅нѫ странѫ· доньжде
  οὐ μὴ ἔλθῃ εἰς τὸ πέραν, εἰ μὴ

Vita (Passio) Sabini (13 March)

Image of 077r