Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 075r >

 1. да приведенъ бѫдетъ къ нашемоу сѫди-
  προσαγέσθω τῷ ἡμετέρῳ βή-
 2. лиштоу· коментарисии рече· савина по-
  ματι”. Ὁ κομενταρήσιος ἔφη· „Σαβῖνον προσ-
 3. велѣ ваше величиѥ въ ꙁатворѣ бꙑти·
  έταξεν ἡ ὑμετέρα μεγαλονοία ἐν κατοχῇ γενέσθαι
 4. а҅ште ли велиши се станетъ прѣдъ твои҅-
  διὰ τῆς δεσποτικῆς τάξεως καὶ ἕστηκε πρὸ τοῦ ὑμετέ-
 5. мъ сѫдилиштемъ· приведеноу же ѥ҅моу
  ρου βήματος· ὑποβάλλω οὖν πρὸς τὸ παριστάμενον”.
 6. бꙑвъшоу· а҅риꙗ҅нъ воѥвода рече· да и҅спо-
  Ἀρειανὸς ἡγεμὼν λέγει· „Διδασ-
 7. вѣстъ прѣжде и҅мꙙ своѥ҅ и҅ кобь· и҅ о҅тъкѫ-
  κέτω ὁ παριστάμενος τήν τε προσηγορίαν καὶ τὴν τύχην καὶ πό-
 8. доу ѥ҅стъ· ст꙯ꙑи савинъ рече· савинъ на-
  θεν ὁρμᾶται”. Ὁ ἅγιος Σαβῖνος ἔφη· „Σαβῖνος λέγο-
 9. рич цаѭ сꙙ крь҆стиꙗ҅нъ же ѥ҅смъ· воѥ҅вода
  μαι, χριστιανός εἰμι”. Ὁ ἡγεμὼν
 10. рече робъ ли ѥ҅си и҅ли свободь· савинъ глаго-
  λέγει· „Δοῦλος εἶ ἢ ἐλεύθερος;”. Σαβῖνος λέ-
 11. ла· свободь҆ ѥ҅смъ въ добрѣ въꙁдрастѣ·
  γει· „Ἐλεύθερός εἰμι ἐν καλῇ ἡλικίᾳ
 12. и҅ вои҅нъ въ доуѯовѣѣмъ чиноу· Воѥ҅вода
  στρατευσάμενος ἐν τῇ τοῦ δουκὸς τάξει”. Ὁ ἡγεμὼν
 13. рече· да чꙿто ти бꙑстъ да о҅тиде о҅тъ своѥ҅-
  ἔφη· „Καὶ τί σοι ἔδοξεν ἐπαναχωρῆσαι τῆς τοιαύ-
 14. го чиноу вои҅ньства· а҅ не паче себе о҄устрои҅ тꙑ· и҅
  της στρατείας καὶ μὴ μᾶλλον χρήσιμον ἑαυτὸν
 15. на потрѣбѫ сътворити· свꙙтꙑи҅мъ цѣ-
  τοῖς τε θειοτάτοις βασιλεῦσι καὶ τοῖς
 16. саремъ и҅ ꙁакономъ и҅мъ· ст꙯ꙑи савинъ
  αὐτῶν νόμοις καταστῆσαι”. Ὁ ἅγιος Σαβῖνος
 17. о҅тъвѣшта· а҅ꙁъ видѣвъ беꙁаконьнꙑ-
  ἀπεκρίνατο· „Ἐγὼ εἰδὼς τά παράνο-
 18. ѧ҅ и҅мъ ꙁаповѣди· дошедъшꙙ до робъ хрі-
  μα αὐτῶν δόγματα φθάσαντα κατὰ τῶν δούλων τοῦ Χρι-
 19. стовъ· и҅ꙁволихъ паче примѣтати сꙙ въ
  στοῦ εἱλόμην μᾶλλον παραρριπτεῖσθαι ἐν
 20. домъ б꙯а моѥ҅го· и҅ли жити въ жилишти-
  τῷ οἴκῳ τοῦ θεοῦ μου ἢ οἰκεῖν με ἐν σκηνώμα-
 21. хъ грѣшъникъ· воѥ҅вода рече· нѣси ли слꙑ-
  σιν ἁμαρτωλῶν”. Ὁ ἡγεμὼν ἔφη· „Οὐκ ἤκου-
 22. шалъ о҅ ꙁаповѣданꙑи҅хъ намъ· о҅тъ само-
  σας περὶ τῶν προστεταγμένων ἡμῖν ὑπὸ τῶν αὐτο-
 23. дръжецъ· ꙗ҅ко да вь҆си въсѫдоу· въ всѣхъ
  κρατόρων, ὥστε πάντας πανταχοῦ ἐν πάσαις
 24. о҅бластехъ и҅ странахъ и҅ мѣстѣхъ· жръ-
  ἐπαρχίαις τε καὶ χώραις θύ-
 25. ти и҅ трѣбꙑ творити милостивꙑи҅мъ бо-
  ειν τε καὶ σπένδειν τοῖς εὐμενέσι θε-
 26. гомъ· савинъ глагола· нѣстъ о҄утаило сꙙ
  οῖς;”. Σαβῖνος λέγει· „Οὐκ ἔλαθεν
 27. насъ нечь҆стивоѥ ꙁаповѣданиѥ҆· ꙗ҅коже
  ἡμᾶς τοῦτο τὸ ἀσεβὲς πρόσταγμα, καθὼς
 28. и҅ прѣжде рѣхъ· ни ꙁакони· ѥѧ҅же радисъ
  προέφην· οὐδὲ οἱ νόμοι, δι' ὧν
 29. блаꙁнишꙙ· и҅ їꙁгоубишꙙ многꙑ· и҅ѧже
  ἐσκανδάλισαν καὶ ἀπώλεσαν πολλούς, οὓς
 30. нарицаѥ҅ши цр꙯ꙙ· пон҄еже вештиѭ не сѫ-
  φῂς βασιλεῖς, ἐπειδὲ τῇ φύσει οὔκ εἰ-

Vita (Passio) Sabini (13 March)

Image of 075r