Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 071v >

 1. вь҆си богꙑ чтемъ· и҅ небо и҅ сѫштꙙѧ на небе-
  „Πάντες τοὺς θεοὺς σέβομεν καὶ τὸν οὐρανὸν καὶ τοὺς ὄντας ἐν τῷ οὐρα-
 2. си богꙑ· что на въꙁдоухъ вьꙁираѥ҅ши ꙁь҆-
  νῷ θεούς. Τί τῷ ἀέρι προσέχεις; Θῦ-
 3. ри ѥ҅моу· о҅тъвѣшта не на въꙁдоухъ вь҆-
  σον αὐτῷ”. Ἀπεκρίθη· „Οὐ τῷ ἀέρι προσ-
 4. ꙁираѭ̑ нъ къ сътворь҆шоуоумоу въꙁдоуха·
  έχω ἀλλὰ τῷ ποιήσαντι τὸν ἀέρα
 5. и҅ небо и҅ сѫштꙙѧ на небеси· а҅нѳупатъ
  καὶ τὸν οὐρανὸν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς”. Ὁ ἀνθύπατος
 6. рече· рь҆ци кꙿто сътвори· о҅тъвѣшта· не
  εἶπεν· „Εἰπόν, τίς ἐποίησεν;”. Ἀπεκρίνατο· „Οὐκ
 7. достои҅но ѥ҅стъ решти· а҅нѳупатъ рече·
  ἔξεστιν εἰπεῖν”. Ὁ ἀνθύπατος εἶπεν·
 8. богъ о̑убо и҅же ѥ҅стъ ꙁеусъ· и҅же ѥ҅стъ на
  „Πάντως ὁ θεός, τουτέστιν ὁ Ζεύς, ὅς ἐστιν ἐν
 9. небеси· цр꙯ь бо ѥ҅стъ вьсѣмъ богомъ· млъ-
  τῷ οὐρανῷ, βασιλεὺς γάρ ἐστι πάντων τῶν θεῶν”. Σιω-
 10. чꙙштоу же піѡ̑ниу· и҅ о҅бѣшеноу бꙑвшоу·
  πῶντι δὲ τῷ Πιονίῳ καὶ κρεμασθέντι
 11. рѣшꙙ жь҆ри· о҅тъвѣшта ни· пакꙑ мѫчі-
  ἐλέχθη. „Θύεις;”. Ἀπεκρίνατο· „Οὔ”. Πάλιν βασανι-
 12. въше и҆ ногътьми рѣшꙙ· покаи҅ сꙙ· о҅тъ-
  σθέντι αὐτῷ ὄνυξιν ἐλέχθη· „Μετανόησον ...”. Ἀπ-
 13. вѣшта нѣсмъ о҅боуꙗ҅лъ· нъ живааго бо-
  εκρίνατο· „Οὐκ ἀπονενόημαι ἀλλὰ ζῶντα θε-
 14. га боѭ̑ сꙙ· а҅нѳупатъ· и҅ и҅ни мноꙁи жръ-
  ὸν φοβοῦμαι”. Ὁ ἀνθύπατος· „Ἄλλοι πολλοὶ ἔθυ-
 15. шꙙ· и҅ живи сѫтъ и҅ съмꙑслꙙтъ· о҅тъвѣ-
  σαν καὶ ζῶσι καὶ σωφρονοῦσιν”. Ἀπεκρίνα-
 16. шта не жь҆рѫ· а҅нѳупатъ рече· чꙿто сꙙ тъ-
  το· „Οὐ θύω”. Ὁ ἀνθύπατος εἶπεν·... „Τί σπεύ-
 17. штиши на съмрь҆ть҆· пио҅ниї рече· не тъ-
  δεις ἐπὶ τὸν θάνατον;”. Ἀπεκρίνατο· „Οὐκ
 18. штѫ сꙙ на съмрь҆ть҆ нъ на жиꙁнь҆· а҅нѳу-
  ἐπὶ τὸν θάνατον ἀλλ' ἐπὶ τὴν ζωήν”... Ὁ ἀνθύ-
 19. патъ рече· не велико чоудо твориши тъ-
  πατος εἶπεν· „Οὐ μέγα πρᾶγμα ποιεῖς σπεύ-
 20. штꙙ сꙙ на сь҆мрь҆ть· нъ ѥ҅лꙿма о̑убо тъшти-
  δων ἐπὶ τὸν θάνατον·... ἐπεὶ οὖν σπεύ-
 21. ши сꙙ на съмрь҆ть҆· живъ да и҅ꙁгориши·
  δεις ἐπὶ τὸν θάνατον ζῶν καήσῃ”.
 22. и҅ въписашꙙ вь҆ пинак҄идꙑ роумъскꙑ·
  Καὶ ἀπὸ πινακίδος ἀνεγνώσθη Ῥωμαϊστὶ
 23. піѡ̑нии҆ и҅сповѣдавꙑи҅ сꙙ самъ крь҆сти-
  Πιόνιον ἑαυτὸν ὁμολογήσαντα εἶναι χριστι-
 24. ꙗ҅нъ· живоу и҅ꙁгорѣти повелѣхомъ·
  ανὸν ζῶντα καῆναι προσετάξαμεν.
 25. шедъшоу же ѥ҅моу на сѫдилиште съ тъ-
  Ἀπελθόντος δὲ αὐτοῦ μετὰ σπου-
 26. штаниѥ҅мъ· и҅ пришедъшоу комента-
  δῆς εἰς τὸ στάδιον... καὶ ἐπιστάντος τοῦ κομεντα-
 27. рисию̑· самъ сꙙ съвлѣче· таче раꙁоумѣ-
  ρησίου ἑκὼν ἀπεδύσατο. Εἶτα κατανοή-
 28. въ прѣчистꙑи· лѣпотѫ тѣла своѥ҅го·
  σας τὸ ἁγνὸν καὶ εὔσχημον τοῦ σώματος ἑαυτοῦ
 29. многꙑ радости и҅спль҆ни сꙙ· вь҆ꙁьрѣвъ
  πολλῆς ἐπλήσθη χαρᾶς, ἀναβλέψας
 30. же на небо и҅ хвалѫ въꙁдавъ богоу· и҅же та-
  δὲ εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ εὐχαριστήσας τῷ τοιοῦ-

Vita (Passio) Pionii presbyteri Smirnae (12 March)

Image of 071v