Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 071r >

 1. хѫ и҆· и҅ къ савинии кꙿто глаголааше· ти въ
  ζεν αὐτούς. Καὶ τῇ Σαβίνῃ τις λέγει· „Σὺ εἰς
 2. о҅тьчинѫ своѭ̑ не можааше о̑умрѣти· о҅на
  τὴν πατρίδα σου οὐκ ἠδύνω ἀποθανείν;”.
 3. же рече кто ѥ҅стъ о҅ть҆чина моꙗ· а҅ꙁъ пио҅-
  Ἡ δὲ εἶπεν· „Τίς ἐστιν ἡ πατρίς μου; Ἐγὼ Πιο-
 4. нова сестра ѥ҅смъ· а҅склипиа҅ди же къ піѡ̑-
  νίου ἀδελφή εἰμι”... Ὁ δὲ Ἀσκληπιάδης πρὸς
 5. нию̑ рече· не бои҅ши ли сꙙ мене о҅ семъ· и҅ та-
  αὐτόν· „Οὐ φοβεῖς με ἐν τούτῳ”. Καὶ οὕ-
 6. ко вь҆ведена бꙑста вь҆ темницѫ· вълаꙁꙙ-
  τως εἰσήχθησαν εἰς τὴν φυλακήν. Καὶ εἰσιόν-
 7. штоу же піѡ̑нию̑ вь҆ темницѫ· ѥ҅динъ о҅тꙿ
  τι τῷ Πιονίῳ εἰς τὴν φυλακὴν εἷς
 8. вои҅нъ о̑удари и по главѣ велꙿми ꙗ҅коже
  τῶν διωγμιτῶν ἔκρουσε κατὰ τῆς κεφαλῆς μεγάλως ὥστε
 9. врѣдити ѥ҅го· ҅Онъ же помль҆ча· рѫцѣ же
  τραυματίσαι αὐτόν· ὁ δὲ ἡσύχασεν. Αἱ χεῖρες δὲ
 10. о̑ударьшоуо̑умоу ѥ҅го· и҅ ребра о҅бꙙтришꙙ
  τοῦ πατάξαντος αὐτὸν καὶ τὰ πλευρὰ ἐφλέγμαναν
 11. сꙙ· ꙗ҅коже ѥ҅два ѥ҅моу о҅тъдꙑхати· въ-
  ὥστε μόλις αὐτὸν ἀναπνεῖν. Εἰσ-
 12. лѣꙁъша же вь҆ темницѫ славь҆ꙗ҅ста б꙯а· ꙗ҅-
  ελθόντες δὲ ἐδόξασαν τὸν θεὸν ὅ-
 13. ко прѣбꙑста въ и҅мꙙ христово беꙁ врѣда·
  τι ἔμειναν ἐν ὀνόματι Χριστοῦ ἀβλαβεῖς
 14. и҅ не похвали сꙙ о҅ н҄ею̑ врагъ· и҅ прѣбꙑста
  καὶ οὐκ ἐκράτησεν αὐτῶν ὁ ἐχθρός... καὶ διετέλουν
 15. въ пѣснехъ и҅ молитвахъ· о̑утврь҆ждаѭ̑-
  ἐν ψαλμοῖς καὶ εὐχαῖς ἐπιστηρίζον-
 16. шта себе· Потом же приде а҅нѳупатъ въ
  τες ἑαυτούς... Μετὰ δὲ ταῦτα ἦλθεν ὁ ἀνθύπατος εἰς
 17. ꙁмурь҆нии· и҅ приведенъ бꙑвъ піѡ̑нии҆·
  τὴν Σμύρναν, καὶ προσαχθεὶς ὁ Πιόνιος ἐμαρτύρησε...
 18. сѣдшоу а҅нтупатоу на сѫдишти· въпра-
  Καθεσθεὶς πρὸ βήματος... ἀνθύπατος ἐπηρώ-
 19. шати и начꙙ· что сꙙ нарицаѥ҅ши· о҅тъвѣ-
  τησε· „Τις λέγῃ;”. Ἀπεκρί-
 20. шта· піѡ̑ниї нарицаѭ̑ сꙙ· а҅нѳупатъ же
  θη· „Πιόνιος”. Ὁ δὲ ἀνθύπατος
 21. глагола· жь҆реши ли· о҅тъвѣшта ни· а҅нѳу-
  εἶπεν· „Ἐπιθύεις;”. Ἀπεκρίνατο· „Οὔ”. Ὁ ἀνθύ-
 22. патъ въпраша· кѫѭ̑ вѣрѫ и҅маши· о҅тъ-
  πατος ἐπηρώτησεν· „Ποίαν θρησκείαν... ἔχεις;”. Ἀπ-
 23. вѣшта съборънꙑѧ црь҆кве преꙁвутеръ ѥ҅-
  εκρίνατο·... „Τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας εἰ-
 24. смъ· а҅нѳупатъ рече тꙑ ли ѥ҅си о̑учител҄ь
  μὶ πρεσβύτερος”. Ὁ ἀνθύπατος· „Σὺ εἶ ὁ διδάσκαλος
 25. и҅мъ· о҅тъвѣшта е҅и҆· рече а҅нѳупатъ· боу-
  αὐτῶν;”. Ἀπεκρίνατο· „Ναί...”. Ἐπηρώτησε· „Τῆς μω-
 26. ѥ҅сти о̑учител҄ь ѥ҅си· о҅тъвѣшта піѡ̑нии
  ρίας διδάσκαλος ἦς;”. Ἀπεκρίθη·
 27. бж꙯ии҆ вѣрѣ ѥ҅смъ· и҅ вѣроуѭ къ господоу
  „Τῆς θεοσεβείας... τῆς εἰς τὸν θεὸν...
 28. сътворь҆шоуо̑умоу вь҆са· а҅нѳупатъ рече
  τὸν ποιήσαντα τὰ πάντα”. Ὁ ἀνθύπατος εἶπεν·
 29. жьри· о҅тъвѣшта ни· къ богоу боголѣпь-
  „Θῦσον”. Ἀπεκρίνατο· „Οὔ, τῷ γὰρ θεῷ
 30. но вѣровати нао̑учихъ сꙙ· о҅нъ же глагола
  εὔχεσθαί με δεῖ”. Ὁ δὲ λέγει·

Vita (Passio) Pionii presbyteri Smirnae (12 March)

Image of 071r