Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 072r >

 1. ко ѥ҅го съблюдъша· прострѣ сꙙ самъ на
  τον αὐτὸν διατηρήσαντι θεῷ ἥπλωσεν ἑαυτὸν ἐπὶ
 2. дрѣво· и҅ прѣда сꙙ вои҅ноу пригвоꙁди-
  τοῦ ξύλου καὶ παρέδωκε τῷ στρατιώτῃ πεῖραι τοὺς ἥ-
 3. ти сꙙ· пригвожденоу же ѥ҅моу бꙑвъшꙋ·
  λους. Καθηλωθέντι δὲ αὐτῷ
 4. пакꙑ димѡ̑сии҅ рече· покаи҅ сꙙ· и҅ о҅тънь҆-
  πάλιν ὁ δημόσιος εἶπεν· „Μετανόησον καὶ ἀρθή-
 5. мемъ гвоꙁдиѧ· о҅тъвѣшта же о҅нъ· чоу-
  σονταί σου οἱ ἧλοι”. Ὁ δὲ ἀπεκρίθη· „Ἠισθό-
 6. хъ ꙗ҅ко ничꙿтоже сѫтъ· тѣмже тъштѫ
  μην γὰρ ὅτι ἔνεισι... Διὰ τοῦτο σπεύδω
 7. сꙙ да абиѥ вь҆станѫ· о҅бличаѧ ѥ҅же и҅ꙁꙿ
  ἵνα θάττον ἐγερθῶ”, δηλῶν τὴν ἐκ
 8. мрътвꙑи҅хъ вьскръсениѥ· поставишꙙ
  νεκρῶν ἀνάστασιν. Ἀνώρθωσαν
 9. о̑убо ѥ҅го на дрѣвѣ· таче по томъ и҅ пре-
  οὖν αὐτὸν ἐπὶ τοῦ ξύλου, καὶ λοιπὸν μετὰ ταῦτα καὶ πρε-
 10. свутера коѥ҅го митродора вѣрꙑ марк҄і-
  σβύτερόν τινα Μητρόδωρον τῆς αἱρέσεως τῶν Μαρκιω-
 11. а҅ньскꙑѧ· лоучи же сꙙ піѡ̑ниꙗ поставі-
  νιστῶν. Ἔτυχεν δὲ τὸν μὲν Πιόνιον
 12. ти о҅ деснѫѭ̑· митродора же о҅ лѣвѫѭ̑·
  ἐκ δεξιῶν, τὸν δὲ Μητρόδωρον ἐξ ἀριστερῶν,
 13. и҅ о҅ба ꙁь҆рѣста на въстокъ· принесеномъ
  πλὴν ἀμφότεροι ἔβλεπον πρὸς ἀνατολάς. Προσενεγκάντων
 14. же бꙑвъшемъ дръвомъ· и҅ крѫгомъ гла-
  δὲ αὐτῶν... τὰ ξύλα κύκλῳ περισωρευ-
 15. дъше· пио҅ниї ꙁатвори о҅чи· ꙗ҅коже наро-
  σάντων ὁ μὲν Πιόνιος συνέκλεισε τοὺς ὀφθαλμούς, ὥστε τὸν ὄ-
 16. доу мнѣти і и҅ꙁдъша· о҅нъ же о҅ таи҅нъи-
  χλον ὑπολαβεῖν ὅτι ἀπέπνευσεν. Ὁ δὲ κατὰ τὸ ἀπόρρη-
 17. хъ мольбѫ творꙙ· пришъдъ же на коне-
  τον εὐχόμενος ἐλθὼν ἐπὶ τὸ τέ-
 18. цъ молитвѣ· проꙁь҆рѣ· ѥ҅ште же пламе-
  λος τῆς εὐχῆς ἀνέβλεψεν. Ἤδη δὲ τῆς φλο-
 19. ни великоу сѫштоу· веселъ лицемъ· по-
  γὸς αἰρομένης γεγηθότι προσώπῳ τε-
 20. слѣжде рекшоу а҅минъ· и҅ рекъ господоу
  λευταῖον εἰπὼν τὸ ἀμὴν καὶ λέξας· „Κύριε,
 21. прии҅ми моѭ̑ доушѫ· а҅кꙑ о҅търигаѧ
  δέξαι μου τὴν ψυχήν”, ὡς ἐρευγόμενος
 22. тихо и҅ беꙁ болѣꙁни и҅ꙁдъхнѫ· и҅ прѣда
  ἡσύχως καὶ ἀπόνως ἀπέπνευσε καὶ ... ἔδωκε
 23. доухъ свои господоу· вь҆сѫ крьвь вьсѫ доу-
  τὸ πνεῦμα τῷ πατρὶ τῷ πᾶν αἷμα καὶ πᾶσαν ψυ-
 24. шѫ· неправь҆дьнѣ о҅сѫжденѣ бꙑвъши·
  χὴν ἀδίκως κατακριθεῖσαν
 25. о҅бѣштавъшоу же сꙙ съхранити· тако
  ἐπαγγειλαμένῳ φυλάξαι. Τοιοῦτον
 26. житиѥ живъ блаженꙑи пио҅нии· непо-
  βίον διανύσας ὁ μακάριος Πιόνιος ἀμώ-
 27. рочьно неи҅сть҆лѣнно· присно о̑ума и҅мꙑ
  μητον... ἀδιάφθορον, ἀεὶ τὴν γνώμην ἔχων
 28. своѥго простръта къ богоу вьседръжи-
  τεταμένην εἰς θεὸν παντοκρά-
 29. телю· и҅ къ ходатаю̑ бо꙯у и҅ чловѣкомъ·
  τορα καὶ εἰς τὸν μεσίτην θεοῦ καὶ ἀνθρώπων
 30. и҅соуса хръста бога нашего· такомоу же
  Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν κύριον ἡμῶν, τοιούτου

Vita (Passio) Pionii presbyteri Smirnae (12 March)

Image of 072r