Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 070r >

 1. то лѣпо и҅мъ ѥ҅стъ дожьдати а҅нѳупата·
  ἀκόλουθόν ἐστι περιμένειν τὸν ἀνθύπατον·
 2. да видимъ что и҅мъ велитъ· о҅тидошꙙ
  τί ἑαυτοῖς τὰ ἐκείνου μέρη ἐπιτρέπετε;”. Ἀπῆλθον
 3. же много и҅мъ глаголавъше· и҅ пакꙑ прі-
  οὖν πολλὰ εἰπόντες, καὶ πάλιν ἦλ-
 4. дошꙙ съ многомъ народомъ· рече е҅пархъ
  θον μετὰ... ὄχλου, καί φησι Θεόφιλος
 5. ѳеѡ̑филъ· лѫками а҅нѳупатъ посъла
  ὁ ἵππαρχος δόλῳ· „Πέπομφεν ὁ ἀνθύπατος
 6. да ведени бѫдете въ е҅фесъ· піѡ̑нии рече·
  ἵνα εἶς Ἔφεσον ἀπαχθῆτε.” Πιόνιος εἶπεν·
 7. да придетъ посъланꙑи҆ и҅ пои҅метъ насъ·
  „Ἐλθέτω ὁ πεμφθεὶς καὶ παραλαβέτω ἡμᾶς”.
 8. ѳеѡ̑филъ рече· нъ пригк҄иѱъ ѥ҅стъ чь҆сть҆-
  Ὁ ἵππαρχος εἶπεν· „Ἀλλὰ πρίγκιψ ἐστὶν ἀξιόλο-
 9. нѣи҆· и҅ тꙑ паче и҅ди к н҄емоу· а҅ште ли не
  γος· εἰ δὲ οὐ
 10. хоштеши· кнꙙꙁи ѥ҅смъ· да ѥ҅же хоштѫ тво-
  θέλεις, ἄρχων εἰμί”...
 11. рѫ· повръꙁъ же и ꙁа вꙑѭ̑ дастъ вои҅номъ
  Ἔσφιγξε τὸ μαφόριον περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἐπέδωκε διωγμίτῃ,
 12. вести· ꙗ҅коже мала ѥ҅го не о̑удавити· прі-
  ὡς μικροῦ δεῖν αὐτὸν πνῖξαι. Ἦλ-
 13. де о̑убо на стъгнꙑ· и҅ савинии· кричꙙште-
  θον οὖν εἰς τὴν ἀγορὰν καὶ... ἡ Σαβῖνα, καὶ κραζόν-
 14. ма и҅ма великомъ гласомъ· кръ҆стиꙗ҅на
  των αὐτῶν μεγάλῃ φωνῇ· „Χριστιανοί
 15. ѥ҅свѣ· и҅ на ꙁемл҄ѫ помештѫште себе· да не
  ἐσμεν” καὶ χαμαὶ ῥιπτόντων ἑαυτοὺς πρὸς τὸ μὴ
 16. ведени бѫдѫтъ въ коумирьницѫ· ше-
  ἀπενεχθῆναι εἰς τὸ εἰδωλεῖον, ἕξ
 17. сть҆ вои҅нъ піѡ̑ниꙗ ношаахѫ стрь҆могла-
  διωγμῖται τὸν Πιόνιον ἐβάσταζον κατὰ κεφα-
 18. вь҆· не могѫштемъ же и҅мъ ѥ҅го дръжати·
  λῆς, ὡς μὴ δυναμένους κατέχειν αὐτὸν
 19. колѣнома тъкаахѫ по ребромъ· а҅ ꙁа рѫ-
  τοῖς γόνασι λακτίζειν εἰς τὰς πλευρὰς καὶ τὰς χεῖ-
 20. цѣ и҅ ꙁа ноꙁѣ влачаахѫ вьпь҆ѭ̑шта· при-
  ρας καὶ τοὺς πόδας αὐτῶν ὀκλάσαι. Βοῶντα οὖν ἤγα-
 21. несошꙙ же ѥ҅го носꙙштии҆· и҅ положишꙙ
  γον αὐτὸν βαστάζοντες καὶ ἔθηκαν
 22. на ꙁеми въ коумирь҆ници· ѥ҅диначе же сто-
  χαμαὶ παρὰ τὸν βωμόν, ᾧ ἔτι παρ-
 23. ꙗ҅ше е҅уктимонъ· при коумирь҆ници· и҅
  ειστήκει Εὐκτήμων εἰδωλολατρικῶς. Καὶ
 24. лепидонъ рече· чь҆со ради вꙑ не жь҆рете пи-
  ὁ Λέπιδος εἶπεν· „Διὰ τί ὑμεῖς οὐ θύετε, Πι-
 25. ѡ̑ниѥ· піѡ̑нии рече ꙗ҅ко крь҆стиꙗ҅ни ѥ҅-
  όνιε;”. Οἱ περὶ Πιόνιον εἶπαν· „Ὅτι χριστιανοί ἐσ-
 26. смъ· лепидъ рече ꙗ҅ко коѥ҅го б꙯а чь҆тете·
  μεν”. Λέπιδος εἶπεν· „Ποῖον θεὸν σέβεσθε;”.
 27. піѡ̑нии҆ рече сътворьшааго небо и҅ ꙁемьѭ̑·
  Πιόνιος εἶπεν· „Τὸν ποιήσαντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν
 28. и҅ море и҅ вь҆се ѥ҅же вь н҄ихъ· лепидъ рече·
  καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς”. Λέπιδος εἶπεν·
 29. распꙙтꙑи҅ же о̑убо кто ѥ҅стъ· пиѡ̑нии
  „Ὁ οὖν ἐσταυρωμένος ἐστίν;”. Πιόνιος
 30. рече· ѥ҅гоже посъла б꙯ъ на съпасениѥ мира·
  εἶπεν· „Ὅν ἀπέστειλεν ὁ θεὸς ἐπὶ σωτηρίᾳ τοῦ κόσμου”.

Vita (Passio) Pionii presbyteri Smirnae (12 March)

Image of 070r