Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 068r >

 1. пиꙗдъ рече їсоуса хс꙯а· полемѡнъ рече· сиї
  πιάδης εἶπεν· „Τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν”. Πολέμων εἶπεν· „Οὗτος
 2. о̑убо и҅нъ ли ѥ҅стъ· а҅склипиꙗ҅дъ рече ни·
  οὖν ἄλλος ἐστίν;”. Ἀσκληπιάδης εἶπεν· „Οὐχί,
 3. нъ тъ жде ѥ҅гоже и҅ сиꙗ нарекоста·
  ἀλλ' ὁ αὐτὸς ὃν καὶ οὗτοι εἰρήκασι”.
 4. Симъ реченомъ бꙑвъшемъ ведошꙙ ѧ вь҆
  Τούτων δὲ λεχθέντων ἀπήγαγον αὐτοὺς εἰς
 5. темницѫ· и҅дѣа҅ше же вь҆слѣдъ народъ
  τὴν φυλακήν. Ἐπηκολούθει δὲ ὄχλος
 6. многъ· ꙗ҅коже пль҆номъ бꙑти вь҆сѣмъ стъгнамꙿ·
  πολύς, ὥστε γέμειν τὴν ἀγοράν.
 7. глаголаа҅хѫ ции о҅ пио҅нии҆· како присно
  Καὶ ἔλεγόν τινες περὶ Πιονίου· „Πῶς ἀεὶ
 8. блѣдъ сꙑ нꙑн҄ꙗ роумѣно лице ѥ҅моу ѥ҅стъ·
  χλωρὸς ὢν νῦν πυρρὸν ἔχει τὸ πρόσωπον;”.
 9. дръжꙙшти же ѥ҅го савини ꙁа риꙁꙑ· о҅търъ-
  Κρατούσης δὲ αὐτὸν τῆς Σαβίνης ἀπὸ τῶν ἱματίων διὰ τὸ ὦσ-
 10. ваниꙗ ради о҅тъ народа· глаголаахѫ ции҆
  μα τοῦ πλήθους, ἔλεγόν τινες
 11. нарѫгаѭ̑ште сꙙ· тетъка бои҅тъ сꙙ да не
  χλευάζοντες· „Εἶτα ὡς φοβουμένη μὴ
 12. о҅търь҆вена бѫдетъ· ѥ҅динъ же о҅тъ н҄ихъ
  ἀποτίτθιος γένηται”. Εἷς δέ τις
 13. въꙁъпи· а҅ште не жьрѫтъ да сꙙ мѫчꙙтъ·
  ἐξεβόησεν· „Εἰ μὴ ἐπιθύουσι κολασθήτωσαν”...
 14. дроугꙑи҆ же кꙿто глаголаа҅ше· се чловѣкъ
  Ἄλλος δέ τις ἔλεγεν· „... Ἀνθρωπάριον
 15. и҅детъ жръти· глаголааше же сего ради·
  ὑπάγει ἐπιθῦσαι”. Ἔλεγε δὲ
 16. и҅же бѣа҅ше съ нами а҅склипиꙗ҅дъ· пиѡ̑ніи҆
  τὸν σὺν ἡμῖν Ἀσκληπιάδην. Πιόνιος
 17. речетъ лъжеши· не бо сего творитъ а҅скли-
  εἶπεν· „Σὺ ψεύδῃ· οὐ γὰρ ποιεῖ αὐτό”.
 18. пиꙗ҅дъ· дроуꙁии҅ же глаголаꙿхѫ· сии҆ и҅ сии҆
  Ἄλλοι δὲ ἔλεγον· „Ὃς δὲ καὶ ὃς δὲ
 19. жрътвѫ сътворишꙙ· пиѡ̑ниї рече· къ-
  ἐπέθυσαν”. Πιόνιος εἶπεν· „Ἕκασ-
 20. ждо своѭ̑ и҅матъ вол҄ѫ· чꙿто о̑убо тебѣ· а҅ꙁъ
  τος ἰδίαν ἔχει προαίρεσιν, τί οὖν πρὸς ἐμέ; Ἐγὼ
 21. пио҅ниї сꙙ нарицаѭ̑· се рекъшоу ѥ҅моу· ѥ҅дъ-
  Πιόνιος λέγομαι”... Ταῦτα εἰπόντος αὐτοῦ μό-
 22. ва о҅тъ народа съклѣштеномъ сѫштемъ·
  λις ἐκ τοῦ ὄχλου ἐσφιγμένους ὥστε συμπνίγεσθαι
 23. въведошꙙ ѧ въ ть҆мницѫ· прѣдавъше
  ἐνέβαλον αὐτοὺς εἰς τὴν φυλακὴν παραδόντες
 24. стражемъ· вь҆лѣꙁъше же о҅брѣтошꙙ ꙁатво-
  τοῖς δεσμοφύλαξιν. Εἰσελθόντες δὲ εὗρον κατα-
 25. рена преꙁвутера съборънꙑѧ цръкъве·
  κεκλεισμένον πρεσβύτερον τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας
 26. и҅менемъ лимна· и҅ женѫ мак҄едонь҆скѫ·
  ὀνόματι Λίμνον καὶ γυναῖκα Μακεδονίαν...
 27. и҅ ѥ҅дного о҅тъ вѣрꙑ фруг҄ии҅скꙑѧ· и҅ме-
  καὶ ἕνα ἐκ τῆς αἱρέσεως τῶν Φρυγῶν ὀνό-
 28. немь҆ е҅утухиꙗ҅къ· сѫштемъ о̑убо и҅мъ
  ματι Εὐτυχιανόν. Ὄντων οὖν αὐτῶν
 29. въкоупь҆· о̑увѣдѣшꙙ стрѣгѫштии тъ-
  κατὰ τὸ αὐτὸ ἔγνωσαν οἱ ἐπὶ τῆς φυ-
 30. мницѫ· ꙗ҅ко приносимааго о҅тъ вѣрънꙑ-
  λακῆς ὅτι τὰ φερόμενα ὑπὸ τῶν πιστῶν
 31. хъ

Vita (Passio) Pionii presbyteri Smirnae (12 March)

Image of 068r