Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 067v >

 1. богать҆ство· ѥ҅гоже поꙁнахомъ слова ѥ҅го
  πλουσίως, ὃν ἐγνώκαμεν διὰ τοῦ λόγου αὐτοῦ
 2. ради їсоуса христоса· полемѡнъ рече· по-
  Χριστοῦ”. Πολέμων εἶπεν· „Ἐπί-
 3. жь҆ри о̑убо по цѣсароу повелѣнию̑· піѡ̑ніи҆
  θυσον οὖν κἂν τῷ αὐτοκράτορι”. Πιόνιος
 4. рече· а҅ꙁъ чловѣкоу жрътвꙑ не творѫ·
  εἶπεν· „Ἐγὼ ἀνθρώπῳ οὐκ ἐπιθύω,
 5. кръстиꙗ҅нъ бо ѥ҅смъ· полемѡнъ рече
  χριστιανὸς γάρ εἰμι”... Πολέμων εἶπεν·
 6. кръстиꙗ҅нъ ли ѥ҅си· піѡ̑ниї рече· е҅и҆· по-
  „Χριστιανὸς εἶ;”. Πιόνιος εἶπεν· „Ναί”. Πο-
 7. лемѡ̑нъ рече коѥ҅ѧ црь҆къве· о҅тъвѣшта
  λέμων... εἶπεν· „Ποίας ἐκκλησίας;”. Ἀπεκρίνατο·
 8. съборь҆нѣи҆ не бо ѥ҅стъ и҅на о҅тъ хръста· та-
  „Τῆς καθολικῆς, οὔτε γάρ ἐστιν ἄλλη παρὰ τῷ Χριστῷ”. Εἶ-
 9. че приде на савинѫ· рече бо прѣжде ѥ҅и҆
  τα ἦλθεν ἐπὶ τὴν Σαβῖναν. Προειρήκει δὲ αὐτῇ
 10. піѡ̑нии· ꙗ҅ко нарьци себе ѳеѡ̑доти· да
  ὁ Πιόνιος ὅτι· „Εἰπὸν σεαυτὴν Θεοδότην”, πρὸς τὸ
 11. не въпадеши о҅тъ и҅мене пакꙑ· въ рѫцѣ
  μὴ ἐμπεσεῖν αὐτὴν ἐκ τοῦ ὀνόματος πάλιν εἰς τὰς χεῖρας
 12. беꙁаконьнѣи твоѥ҅и госпожди бꙑвъшиї·
  τῆς ἀνόμου... τῆς γενομένης αὐτῆς δεσποίνης.
 13. госпожда бо ѥ҅и въ врѣменехъ гордиꙗна
  Αὕτη γὰρ ἐπὶ καιρῶν Γορδιανοῦ
 14. цѣсара· хотꙙшти о҅братити савинѫ о҅тъ
  βουλομένη μεταγαγεῖν τῆς πίστεως τὴν Σαβῖναν
 15. вѣрꙑ· о҅тъгъна ѭ̑ о҅тъ себе съвꙙꙁавъши·
  πεδήσασα ἐξώρισεν αὐτὴν...
 16. потомъ же съ пиѡ̑номъ сѫшти ѧ҅та бꙑ-
  Μετὰ δὲ ταῦτα... μετὰ τοῦ Πιονίου καὶ συνελήφ-
 17. стъ· въ гон҄ении҆ томь҆· рече же о̑убо и҅ тои҆
  θη ἐν τῷ διωγμῷ τούτῳ. Εἶπεν οὖν καὶ ταύτῃ
 18. полемѡ̑нъ· что сꙙ глагол҄еши· о҅на же рече
  ὁ Πολέμων· „Τίς λέγῃ;”. Ἡ δὲ εἶπεν·
 19. ѳео҅доть· о҅нъ же рече кръстиꙗ҅нꙑн҄и ли
  „Θεοδότη”. Ὁ δὲ ἔφη· „Χριστιανὴ
 20. ѥ҅си· о҅на же глагола е҅и҅ кръстиꙗнꙑн҄и ѥ҅-
  εἶ;”. Ἡ δὲ λέγει· „Ναί, χριστιανή εἰ-
 21. смъ· полемѡнъ рече коѥ҅ѧ цръкъве· са-
  μι”. Πολέμων εἶπεν· „Ποίας ἐκκλησίας;”. Σα-
 22. вина рече съборънꙑѧ· полемѡнъ рече ко-
  βῖνα εἶπεν· „Τῆς καθολικῆς”. Πολέμων εἶπεν· „Τί-
 23. ѥ҅го бога чь҆теши· савина рече вьседръжи-
  να σέβῃ;”. Σαβῖνα εἶπεν· „Τὸν... παντοκρά-
 24. телꙗ· и҅же сътвори небо и҅ ꙁемь҆ѭ̑· и҅ вь҆сѣ-
  τορα ὃς ἐποίησε τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ πάν-
 25. хъ насъ· ѥ҅гоже поꙁнахомъ слова ѥ҅го ради·
  τας ἡμᾶς, ὃν ἐγνώκαμεν διὰ τοῦ λόγου αὐτοῦ
 26. и҅соу хръстоса· таче въпраша а҅склипиа҅-
  Ἰησοῦ Χριστοῦ”. Εἶτα ἐπηρώτησε τὸν Ἀσκληπιά-
 27. да полемѡ̑нъ· и҅ ли тꙑ крь҆стиꙗ҅нъ ѥ҅си·
  δην... Πολέμων... · „Χριστιανὸς εἶ;”.
 28. а҅склипиꙗ҅дъ рече е҅и҆· полемонъ рече коѥ҅ѧ҆
  Ἀσκληπιάδης εἶπεν· „Ναί”. Πολέμων εἶπεν· „Ποίας
 29. црь҆къве· а҅склипиꙗ҅дъ рече съборънꙑѧ·
  ἐκκλησίας;”. Ἀσκληπιάδης εἶπεν· „Τῆς καθολικῆς”.
 30. полемѡнъ рече коѥ҅го бога чꙿтеши· а҅сꙿкли-
  Πολέμων εἶπεν· „Τίνα σέβῃ;”. Ἀσκλη-

Vita (Passio) Pionii presbyteri Smirnae (12 March)

Image of 067v