Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 063r >

 1. на н҄ь· рече же а҅гг҄елъ къ блаженоуо̑умоу· не
  Εἶπε δὲ ὁ ἄγγελος πρὸς τὸν μακάριον· „Μὴ
 2. бои҆ сꙙ· се посълалъ мꙙ ѥ҅стъ г꙯ь да бѫдѫ съ
  φοβηθῇς, ἰδοὺ γὰρ ἀπέσταλκέ με κύριος εἶναι μετά
 3. тобоѭ̑ въ житии҆ семъ· блаженꙑи҅ же слꙑ-
  σου ἐν τῷ βίῳ τούτῳ...”. Ὁ δὲ μακάριος ἀκούσ-
 4. шавъ то о҅тъ а҅гг҄ела паде ницъ на ꙁеми·
  ας ταῦτα παρὰ τοῦ ἀγγέλου, ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν
 5. и҅ поклони сꙙ господоу гл꙯ꙙ· а҅ште малаго
  καὶ προσεκύνησε τῷ κυρίῳ λέγων· „Εἰ διὰ τὴν μικρὰν
 6. того ради даа҅ниа и҅ ничесоже сѫшта· толи-
  πρόθεσιν ταύτην καὶ μηδὲν οὖσαν τοσοῦτ-
 7. ко множьство штедротъ покаꙁа о҅ мь҆нѣ
  ον πλῆθος οἰκτιρμῶν ἐνεδείξατο ἐν ἐμοὶ
 8. прѣмилостивꙑи҆ г꙯ь· ꙗ҅коже а҅гг҄ела своѥ҅го
  ὁ πανελεήμων κύριος, ὥστε τὸν ἄγγελον αὐτοῦ
 9. посълати къ мь҆нѣ· бꙑти ѥ҅моу съ мно-
  ἀποστεῖλαι τοῦ εἶναι αὐτὸν σὺν ἐ-
 10. ѭ въи҅нѫ· какоѧ о̑убо славꙑ съподобꙙтъ
  μοὶ διὰ παντός — ποίας ἄρα δόξης ἀξιωθήσονται
 11. сꙙ прѣбꙑваѭ̑штии въ ꙁаповѣдехъ ѥ҅го·
  οἱ προσμένοντες ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ
 12. и҅ дѣлаѭ̑ште правдѫ· беꙁ лъжꙙ бо ѥ҅стъ ре-
  καὶ ἐργαζόμενοι δικαιοσύνην; Ἀψευδὴς γάρ ἐστιν ὁ εἰ-
 13. кꙑи҆· ꙗ҅ко милость҆ хвалитъ сꙙ на сѫдѣ·
  πών· ὅτι ἔλεον κατακαυχᾶται κρίσεως·
 14. и҅ милоуѧи ништа въ ꙁаѥ҅мъ даѥ҅тъ богоу·
  καὶ ὁ ἐλεῶν πτωχὸν δανείζει θεῷ·
 15. тъ же самъ а҅гг҄ель҆скꙑи господь· строѧи
  αὐτὸς δὲ ὁ τῶν ὅλων κύριος ὁ τὴν σωτηρίαν
 16. чловѣчь҆скоѥ съпасениѥ· глагол҄етъ къ о҅
  τῶν ἀνθρώπων οἰκονομούμενος λέγει τοῖς ἐκ
 17. деснѫѭ̑ стоѧ҅штии҅ми· грꙙдѣте благо-
  δεξιῶν αὐτοῦ· „Δεῦτε οἱ εὐλογη-
 18. словь҆ѥ҅нии о҅ть҆ца моѥ҅го· прии҅мѣте о̑уго-
  μένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοι-
 19. тованоѥ вамъ цѣсарь҆ство· о҅тъ начꙙла ми-
  μασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσ-
 20. роу· а҅лꙿченъ бо бѣхъ и҅ дасте ми ꙗ҅сте· жꙙ-
  μου· ἐπείνασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδί-
 21. дънъ бѣхъ и҅ напои҅сте мꙙ· страненъ бѣ-
  ψησα καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤ-
 22. хъ и҅ наведосте мꙙ· болѣхъ и҅ присѣтисте
  μην καὶ συνηγάγετέ με, ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἐπεσκέψασθέ
 23. мене· нагъ бѣхъ и҅ о҅блѣкосте мꙙ· въ темь҆-
  με, γυμνὸς καὶ περιεβάλετέ με, ἐν φυ-
 24. ници и҅ придосте къ мь҆нѣ· ѥ҅льма о̑убо съ-
  λακῇ καὶ ἤλθετε πρός με· ἐφ' ὅσον γὰρ ἐποι-
 25. твористе ѥ҅дномоу о҅тъ братиѧ сеѧ моѧ хꙋ-
  ήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλα-
 26. дꙑѧ· то мь҆нѣ сътвористе· бѫди же вьсѣ-
  χίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. Γένοιτο δὲ πάν-
 27. мъ намъ почитаѭ̑штии҅мъ же и҅ послоу-
  τας ἡμᾶς τούς τε ἀναγινώσκοντας, τούς τε ἀκουομ-
 28. шаѭ̑штии҅мъ· о̑услꙑшати блаженꙑи тъ
  ένους ἀκοῦσαι τῆς μακαρίας
 29. гласъ· и҅ вѣчь҆нꙑи҅хъ благꙑн҄ь· ѧ҅же о̑уго-
  φωνῆς ταύτης καὶ τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν, ὧν ἡτοί-
 30. това богъ любꙙштии҅мъ и҆· да нꙑ съприи҅-
  μασεν ὁ θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν... Ἡμᾶς συμμε-

Vita Gregorii I papae (11 March)

Image of 063r