Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 063v >

 1. мникꙑ сътворитъ х꙯с б꙯гъ· прѣчистьіѧ
  τόχους ποιήσῃ Χριστὸς ὁ θεὸς διὰ τῆς ἀχράντου
 2. ради матере ѥ҅го ст꙯ꙑѧ богородицꙙ· ꙗ҅ко
  αὐτοῦ μητρὸς τῆς ἁγίας θεοτόκου· ὅτι
 3. томоу подобаатъ слава честь҆ и҅ покла-
  αὐτῷ πρέπει
 4. нꙗниѥ҆· нꙑнꙗ и҅ присно и҅ вь вѣкꙑ вѣко-
 5. мъ· а҅мин ⁘

 6. мѣсꙙца марта въ в꙯ї· мѫчениѥ ст꙯ааго пио҅нꙿна· пре-
  Μαρτύριον τοῦ ἁγίου Πιονίου τοῦ πρε-
 7. ꙁвутера ꙁмурнь҆ска града⁘
  σβυτέρου...
 8. Памꙙть҆ ст꙯ꙑи҆мъ о҅бь҆штевати а҅посто-
  Ταῖς μνείαις τῶν ἁγίων κοινωνεῖν ὁ ἀπόστολ-
 9. ломъ велитъ вѣдꙑ· ꙗ҅ко и҅же памꙙть҆
  ος παραινεῖ, γινώσκων ὅτι τὸ μνήμην
 10. творитъ съ вьсѣмъ срь҆дь҆цемъ и҅ вѣро-
  ποιεῖσθαι τῶν ὑγιῶς μετὰ καρδίας ἁπάσης ἐν πίσ-
 11. ѭ· и҅ и҅нѣхъ о̑утроуждаѥ҅тъ· бол҄ь҆шꙙ
  τει διαγενομένων ἐπιστηρίζει
 12. хотꙙште подражати· пио҅ниꙗ҅ же мѫ-
  τοὺς μιμεῖσθαι τὰ κρείττω θέλοντας. Πιονίου δὲ τοῦ μάρ-
 13. ченика· и҅ паче поминати лѣпо· пон҄еже
  τυρος καὶ μᾶλλον μεμνῆσθαι προσήκει διότι καὶ
 14. ѥ҅гда бѣа҅ше въ мироу· многꙑ о҅тъ прѣль-
  ὅτε ἐπεδήμει τῷ κόσμῳ πολλοὺς ἀπὸ τῆς πλά-
 15. сти о҅брати· а҅постольскꙑи҆ мѫжь въ насъ
  νης ἐπέστρεψεν ἀποστολικὸς ἀνὴρ τῶν καθ' ἡμᾶς
 16. бꙑвъ· и҅ конь҆ць҆ ѥ҅гда приꙁъванъ бꙑстъ
  γενόμενος, καὶ τέλος ὅτε ἐκλήθη
 17. къ го꙯у· и҅ мѫченъ бꙑвъ· съпсаноѥ се о҅ста-
  πρὸς κύριον καὶ ἐμαρτύρησε τὸ σύγγραμμα τοῦτο κατέλ-
 18. ви на накаꙁаниѥ намъ· и҅ до нꙑн҄ѣшь҆-
  ιπεν εἰς νουθεσίαν ἡμετέραν, ἐπὶ τὸ καὶ νῦν
 19. н҄ꙗго и҅мѣти намъ памꙙть о̑учениꙗ ѥго
  ἔχειν ἡμᾶς μνημόσυνα τῆς διδασκαλίας αὐτοῦ.
 20. мѣсꙙца шестааго в꙯ дьни· настаѭ̑шти
  Μηνὸς ἕκτου δευτέρᾳ ἐνισταμένου
 21. сѫботѣ велицѣи҆· вь҆ дни вьн҄егда сꙙ роді
  σαββάτου μεγάλου, ἐν τῇ γενεθλίῳ ἡμέρᾳ
 22. блаженꙑи҆ мѫченикъ полукарпъ· гон҄е-
  τοῦ μακαρίου μάρτυρος Πολυκάρπου, ὄντος τοῦ διωγ-
 23. нию̑ сѫштоу дек҄иꙗ цѣсара въ ꙁмурь҆нѣ·
  μοῦ τοῦ κατὰ Δέκιον,
 24. ѧ҅ти бꙑшꙙ пио҅нии҆ преꙁвутеръ· и҅ савини
  συνελήφθησαν Πιόνιος πρεσβύτερος καὶ Σαβῖνα
 25. и҅сповѣдь҆ница· и҅ а҅склипиꙗ҅дъ и мак҄е-
  ὁμολογήτρια καὶ Ἀσκληπιάδης καὶ Μακε-
 26. дони· и҅ лимонъ преꙁвутеръ съборь҆нѣи҆
  δόνια καὶ Λίμνος πρεσβύτερος τῆς καθολικῆς
 27. цръкъви· пио҅нии же видѣ прѣжде ѥ҅дно-
  ἐκκλησίας. Ὁ οὖν Πιόνιος πρὸ μι-
 28. го дь҆не· вь҆н҄егда сꙙ роди роди полукарпꙿь·
  ᾶς ἡμέρας τῶν Πολυκάρπου γενεθλίων εἶδεν
 29. ꙗ҅ко въ тꙑ дь҆ни ѧ҅ти бꙑшꙙ сии҆ съ савиніѭ̑·
  ὅτι δεῖ ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ αὐτοὺς συλληφθῆναι. Ὢν οὖν μετὰ τῆς Σαβίνης

Vita Gregorii I papae (11 March) / Vita (Passio) Pionii presbyteri Smirnae (12 March)

Image of 063v