Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 061r >

 1. главѫ ѥ҅моу о҅тъсѣшти· прии҅мꙿ же о҅тъвѣ-
  τὴν... κεφαλὴν ἀποτμηθῆναι...
 2. тъ· и҅ тъштꙙ сꙙ на небесь҆скоѥ҆ цѣсарь҆ство·
 3. блаженꙑи кодратъ поꙗше глагол҄ꙙ· бла-
  Ὁ μακάριος... ἔψαλλε λέγων· „Εὐ-
 4. гословьѥ҅нъ г꙯ь· и҅же не дастъ насъ на о̑улове-
  λογητὸς κύριος ὃς οὐκ ἔδωκεν ἡμᾶς εἰς θῆ-
 5. ниѥ ꙁѫбомъ и҅хъ· и҅ нѣкотории о҅тъ вь҆слѣ-
  ραν τοῖς ὀδοῦσιν αὐτῶν”.
 6. дъ и҅дѫштꙙѧ братиѧ· поꙗ҅а҅хѫ сь҆ н҄имъ
 7. и҅ дожи и҅ до мѣста и҅деже хотѣа҅ше съконь҆-
  Καὶ ἕως τοῦ τόπου, οὗ ἔμελλε τελει-
 8. чати сꙙ· коньча ѱалꙿмъ· и҅ на мноꙁѣ помо-
  οῦσθαι, τοῦτον ἔψαλλε τὸν ψαλμόν... Καὶ πολλὰ
 9. ливъ сꙙ· и҅ благодарь҆ствивъ бога· прѣкло-
  εὐχαριστήσας τῷ θεῷ
 10. нивъ колѣнѣ· и҅ вꙑѭ̑ протꙙгъ· въ добрѣ
 11. и҅сповѣдании҆· о̑усѣченъ бꙑстъ· на славѫ
  οὕτως ἐτελειώθη εἰς δόξαν...
 12. и҅ хвалѫ и хс꙯оу богоу нашемоу· нꙑн҄ѣ и҅ при-
  κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ... νῦν καὶ ἀ-
 13. сно и҅ въ вѣкꙑ вѣкомъ ⁘
  εὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

 14. мѣсꙙца марта въ а꙯ї· житиѥ григора папꙑ роумъскаꙿго·
  Βίος... Γρηγορίου, πάπα Ῥώμης.
 15. Блаженꙑи григории· поставь҆ѥ҅нъ
  Ὁ μακάριος Γρηγόριος, γενόμενος
 16. бꙑстъ патриа҅рхъ· ст꙯ѣи бж꙯ии цръ-
  πρόεδρος τῆς τῶν Ῥωμαίων ἁγίας τοῦ θεοῦ ἐκκλη-
 17. кви римь҆стѣи· а҅ прѣжде патриа҅ршъства·
  σίας, πρὶν γενέσθαι πατριάρχης
 18. црънориꙁъцъ бѣ въ манастꙑри· ст꙯аа-
  μοναχὸς ἦν ἐν τῇ μονῇ τοῦ ἁγί-
 19. го а҅постола а҅нь҆дреа· нарицаѥ҅мааго
  ου Ἀνδρέου ἀποστόλου τῇ ἐπωνομασμένῃ
 20. клио҅скаура· блиꙁъ ст꙯оую̑ мѫченикоу·
  Κλοιοσκαύρῃ, πλησίον τῶν ἁγίων μαρτύρων
 21. їѡ̑а҅на и҅ паула· бѣа҅ше же и҅гоуменъ то-
  Ἰωάννου καὶ Παύλου. Ὑπῆρχε δὲ καὶ ἡγούμενος τῆς αὐ-
 22. го манастꙑрѣ· мати же ѥ҅го блаженаꙗ си-
  τῆς μονῆς. Ἡ δὲ μήτηρ αὐτοῦ, ἡ μακαρία Σιλ-
 23. лвиꙗ· живѣа҅ше блиꙁъ вратъ ст꙯ааго пау-
  βία, ἔμεινε πλησίον τῆς πόρτης τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Παύ-
 24. ла а҅постола· на мѣстѣ нарицаѥ҅мѣѣмъ
  λου, εἰς τόπον... ὀνομαζόμενον
 25. к҄ела нова· Тъ же блаженꙑ григории҆· ѥ҅гꙿ-
  Κελλανόβα. Ὁ δὲ αὐτὸς μακάριος Γρηγόριος
 26. да сѣдѣа҅ше въ хꙑꙁинѣ своѥ҅и҆· и҅ писаа-
  ὡς ἐκαθέζετο ἐν τῇ κέλλῃ αὐτοῦ καὶ ἐκαλλιγρά-
 27. ше· приде къ н҄емоу маломоштъ· молꙙ и
  φει, ἔρχεται πρὸς αὐτὸν πτωχὸς παρακαλῶν αὐτὸν
 28. и҅ глагол҄ꙙ· помилоуи҆ мꙙ рабе б꙯а вꙑшь҆-
  καὶ λέγων· „Ἐλέησόν με, δοῦλε τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίσ-
 29. нꙗго· ꙗ҅ко старѣи҅шина бѣхъ корабꙿникомъ·
  του, ὅτι ναύκληρος ἤμην

Vita (Passio) Codrati (10 March) / Vita Gregorii I papae (11 March)

Image of 061r