Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 058v >

 1. доидеже чрѣва начънѫтъ хътѣти и҅ꙁвали-
  ἕως οὗ τὰ ἔγκατα αὐτῶν ἔμελλον πίπ-
 2. ти сꙙ на ꙁемьѭ̑· Блаженаꙗ же мѫчима
  τειν ἐπὶ τὴν γῆν. Οἱ δὲ μακάριοι βασανιζόμενοι,
 3. молꙗста ст꙯ааго кодрата· и҅ вь҆сѫ прѣдъ-
  παρεκάλουν τὸν ἅγιον Κοδρᾶτον καὶ πάντας τοὺς περι-
 4. стоѧштѫѭ̑ брать҆ѭ̑· молити сꙙ богоу
  εστῶτας ἀδελφοὺς εὔχεσθαι
 5. ꙁа нꙗ· и҅ въꙁъпивъ ст꙯ꙑи кодратъ рече
  ὑπὲρ αὐτῶν· καὶ ἀναβοήσας ὁ ἅγιος Κοδρᾶτος εἶπεν·
 6. г꙯и їс꙯ хс꙯е· невидимаа҅го о҅ть҆ца· посьл҄и
  „Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ, υἱὲ τοῦ ἀοράτου Πατρός, ἐξαπόστειλον
 7. помошть҆ своѭ̑ на н҄ѣ· и҅ ꙁастѫпи ꙗ· е҅и҆
  τὴν βοήθειάν σου ἐπ' αὐτοὺς καὶ ὑπεράσπισον αὐτῶν· ναὶ,
 8. бж꙯е съмѣренꙑи҅хъ· помилоуи҆ рабꙑ
  ὁ Θεὸς τῶν ταπεινῶν, ἐλέησον τοὺς δούλους
 9. своѧ· и҅ даждъ и҅мъ трь҆пѣниѥ· и҅ побѣ-
  σου· καὶ δὸς αὐτοῖς τὴν ὑπομονὴν καὶ τὸ νῖ-
 10. дѫ дожи и҆ до конь҆ца· Многоу же часоу
  κος μέχρι τέλους”. Πολλῆς δὲ ὥρας
 11. минѫвъшоу· и҅ ничь҆соже о҅тъвѣштаѭ̑-
  διαγενομένης καὶ μηδὲν αὐτῶν ἀποκρινο-
 12. штема и҅ма· о҅тъ многꙑи҅хъ бо мѫкъ·
  μένων (ἀπὸ γὰρ τῶν πολλῶν βασάνων
 13. не можаа҅ста и҅ глаголати· Повелѣ же а҅-
  οὐδὲ λαλεῖν ἴσχυον), τότε ἐκέλευσεν ὁ ἀν-
 14. нѳупатъ сънемъше ꙗ прѣдати сѣчь҆ца-
  θύπατος κατενεχθέντας αὐτοὺς παραδοθῆναι δημί-
 15. мъ· да на пѫти е҅лиспонта и҅дѫште
  οις ἵνα κατὰ τὴν ὁδὸν Ἑλλησπόντου
 16. о҅тъсѣкѫтъ главѣ ѥ҅ю̑· тѣма же тако
  ἀποτμηθῶσι τὰς κεφαλὰς αὐτῶν. Τούτων δὲ οὕτως...
 17. съконь҆чавшема сꙙ· Мѫжи боголюби-
  τελειωθέντων, ἄνδρες θεοφιλ-
 18. ви и҅ хръстолюбиви· вь҆слѣдъствовавъ-
  εῖς καὶ φιλόχριστοι συνοδεύσαν-
 19. ше и҅хъ пѫть҆мь· вь҆ꙁꙙшꙙ многоцѣнъ-
  τες αὐτοῖς, ἔλαβον τὰ πολύτι-
 20. нꙑѧ мошти ѥ҅ю̑· давъше ꙁлато много
  μα αὐτῶν λείψανα, δεδωκότες χρυσίον ἱκανὸν
 21. сѣчь҆цемъ· принесъше же ꙗ въ своѧ гра-
  τοῖς διωγμίταις· κομίσαντες δὲ αὐτὰ ἐν ταῖς ἰδίαις πόλε-
 22. дꙑ положишꙙ чь҆стьно· Блаженоуоу-
  σιν, κατέθεντο ἐντίμως. Τὸν δὲ μακάρι-
 23. моу же кодратоу повелѣ а҅нѳупатъ коу-
  ον Κοδρᾶτον ἐκέλευσεν ὁ ἀνθύπατος ἅ-
 24. пно и҅ съ и҅нѣми· въслѣдъствовати въ а҅-
  μα τοῖς ἄλλοις ἀκολουθεῖν ἐν τῇ Ἀ-
 25. полониѭ̑· и҅ въшьдъ҆ нечь҆стивꙑи а҅нѳу-
  πολλωνίᾳ. Καὶ εἰσελθὼν ὁ ἀσεβὴς
 26. патъ· въ цръквиште а҅полоново· пове-
  εἰς τὸν ναὸν τοῦ Ἀπόλλωνος, ἐκέλευ-
 27. лѣ привести ст꙯ааго кодрата· и҅ прокꙑѧ
  σεν ἀχθῆναι τὸν ἅγιον Κοδρᾶτον καὶ τοὺς λοιπούς.
 28. приведеномꙿ же и҅мъ бꙑвъшемъ· ноуждаꙿ-
  Εἰσαχθέντων δὲ αὐτῶν, ἠνάγκα-
 29. ше ѧ пожръти нечьстивꙑи҅мъ бѣсомъ·
  ζεν αὐτοὺς θύειν τοῖς ἀκαθάρτοις δαίμοσιν,
 30. и҅ глагола къ блаженоуоумоу кодратоу·
  καὶ λέγει πρὸς τὸν μακάριον Κοδρᾶτον·

Vita (Passio) Codrati (10 March)

Image of 058v