Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 058r >

 1. ченика· рече къ н҄емоу· довь҆лѣѥтъ ти о̑у-
  „Ἀρκέσθητι λοι-
 2. бо ѧ҅же приѧтъ мѫкꙑ· пристѫпивъ по-
  πὸν αἷς ὑπεδέξω βασάνοις, καὶ προσελθὼν θύ-
 3. жьри богомъ· Блаженꙑи҅ же кодратъ рече·
  σον τοῖς θεοῖς”. Ὁ ἅγιος εἶπεν·
 4. и҅гралъ ѥ҅си съ мноѭ̑ мѫками сими твои҆-
  „Ἔπαιξας μετεμοῦ διὰ τῶν βασάνων σου τούτων”.
 5. ми· и҅ раꙁгнѣвавъ сꙙ а҅нѳупатъ· повелѣ
  Καὶ θυμωθεὶς ὁ ἀνθύπατος, ἐκέλευσεν
 6. прострѣти и по о҅строу камению̑· и҅ бити ї
  ἀποταθῆναι αὐτὸν εἰς τὸ λιθόστρωτον... καὶ βουνεύροις...
 7. говꙙждами жилами по вь҆семоу тѣлоу·
  τύπτεσθαι αὐτὸν ἐν ὅλῳ τῷ σῶματι.
 8. биѥ҅мъ же блаженꙑи славь҆ꙗше б꙯а гл꙯ꙙ·
  Τυπτόμενος δὲ ὁ μακάριος, ἐδόξαζεν τὸν θεὸν λέγων·
 9. многашди бърашꙙ сꙙ съ мноѭ̑ и҅бо не прѣмо-
  „Πλεονάκις ἐπολέμησάν με... καὶ γὰρ οὐκ ἠδυνή-
 10. гошꙙ мене· на хръбь҆тѣ моѥ҅мъ коваа҅хѫ
  θησάν μοι· ἐπὶ τῶν νώτων μου ἐτέκταινον
 11. грѣшници· о̑удалишꙙ беꙁакониѥ и҅хъ·
  οἱ ἁμαρτωλοὶ, ἐμάκρυναν τὴν ἀνομίαν αὐτῶν”.
 12. и҅ ꙗ҅ко съконь҆ча ѱалмъ· ҅Анѳупатъ рече·
  Ὡς δὲ ἐτέλεσεν τὸν ψαλμόν, εἶπεν ὁ ἀνθύπατος·
 13. биꙗте и протꙙжь҆но· добии҅ же мѫчени-
  „Τυπτέσθω εὐτόνως...”. Ὁ δὲ μάρτυς
 14. къ кодратъ рече· б҅иꙗ҅те биꙗ҅те· пль҆ти
  τοῦ Χριστοῦ ἔφη· „Τύπτετε, τύπτετε· σάρκα
 15. о̑убо пакости твориши· а҅ дш꙯ꙙ не врѣди-
  μὲν γὰρ ἀδικήσητε, ...”.
 16. ши· ҅Анѳоупатъ рече· о҅каа҅не ꙁълоу бѣ-
  Ὁ ἀνθύπατος εἶπεν· „Πανάθλιε, κακοῦ δαίμον-
 17. соу прѣо҅долѣлъ ѥ҅си· Ст꙯ꙑи҆ кодратъ
  ος ἐκυρίευσας”. Ὁ ἅγιος
 18. рече· тако ми и҅ г꙯а моѥ҅го і꙯с хс꙯а· ꙁълоу
  ἔφη· „Μὰ τὸν κύριόν μου Ἰησοῦν Χριστὸν, κακοῦ
 19. ꙁѣло и҅ не тъчьѭ ѥ҅дномоу· нъ и҅ вь҆семоу
  πάνυ· καὶ οὐ μόνον ἑνός, ἀλλὰ καὶ πάσης αὐτοῦ
 20. воинъствоу ѥ҅го господинъ бꙑхъ· госпо-
  τῆς στρατειᾶς κύριος γέγονα διὰ τοῦ κυ-
 21. да моѥ҅го ради їс꙯ хс꙯а· ѥ҅моуже слава въ
  ρίου μου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς
 22. вѣкꙑ а҅минъ· Множь҆ствоу же брать҆-
  τοὺς αἰῶνας, ἀμήν”. Τοῦ δὲ πλήθους τῶν ἀδελ-
 23. ѧ҅ о҅тъвѣштавъшемъ а҅минъ· раꙁгнѣ-
  φῶν ἀναπεμψάντων τὸ ἀμήν, ὀργισ-
 24. вавъ сꙙ ꙁѣло а҅нѳупатъ· повелѣ ѧти
  θεὶς σφόδρα ὁ ἀνθύπατος, ἐκέλευσεν συλληφθῆναι
 25. о҅тъ множь҆ства дъва мѫжа· и҅ привести
  δύο τινὰς ἐκ τοῦ πλήθους καὶ ἀχθῆναι
 26. ꙗ к н҄емоу· ѧ҅тома же и҅ма бꙑвъшема·
  ἐνώπιον αὐτοῦ. Συλληφθέντων δὲ αὐτῶν,
 27. о҅ставивъ ст꙯аа҅го кодрата· о҅ блаженѣѣ-
  ἐάσας τὸν ἅγιον Κοδρᾶτον, τοῖς περὶ τὸν ἅγιον
 28. мъ саторнинѣ и҅ роуфинѣ начꙙ пꙑта-
  Σατορνῖνον καὶ Ρουφίνον,
 29. ти· се бо бѣа҅ста и҅мени ѥ҅ю̑· повѣсивъ
  ταῦτα γὰρ ἦν τὰ ὀνόματα αὐτῶν, ἐσχόλαζεν. Κρεμασθέντων
 30. же ꙗ повелѣ дърати· желѣꙁнꙑ ногътꙑ
  δὲ αὐτῶν, ἐπὶ τοσοῦτον αὐτοὺς ἐκέλευσεν ξέεσθαι τοῖς ὄνυξιν,

Vita (Passio) Codrati (10 March)

Image of 058r