Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 057v >

 1. видѣѣхѫ бо о̑уже кꙿ томоу не мошти тѣлоу
  (ἑώρων γὰρ μηκέτι δύνασθαι τὸ σῶμα
 2. ѥ҅го тръпѣти мѫкъ· повелѣ а҅нѳупатъ при-
  αὐτοῦ ὑποφέρειν βασάνους), ἐκέλευσεν ὁ ἀνθύπατος ἐν-
 3. нести врѣтиште· и҅ вь҆садити и вь҆ н҄е· и҅ и҅ско-
  εχθῆναι σάκκον καὶ βληθῆναι αὐτὸν ἐν αὐτῷ καὶ γε-
 4. пати ровъ· и҅ вь҆вѣсити и҆ вь҆ н҄ь вь҆ врѣтишти·
  νέσθαι ὄρυγμα καὶ ἐμβληθέντα αὐτὸν ἐν τούτῳ μετὰ τοῦ σάκκου
 5. и҅ бити и· посохами· многоу же часоу минѫ-
  τύπτεσθαι αὐτὸν... σπείροις. Πολλῆς δὲ ὥρας ἤδη διελ-
 6. въшоу· повелѣ и҅ꙁꙙти и и҅ꙁ врѣтишта· мь҆-
  θούσης ἐκέλευσε τοῦ σάκκου ἐκβληθῆναι αὐτὸν νομί-
 7. нꙙ ꙗ҅ко о̑умрълъ ѥ· ꙗ҅коже о҅трѣшишꙙ врѣ-
  ζων ὅτι ἀπέθανεν. Ὡς οὖν ἀνεῴχθη ὁ σάκ-
 8. тиште· и҅скочивъ ст꙯ꙑи ста простъ· Анꙿѳу-
  κος, ἀναπηδήσας ὁ ἅγιος ἔστη ὀρθός. Ὁ δὲ ἀνθύ-
 9. патъ рече· не ю̑ ѥ҅ште почоу мѫкъ· ст꙯ꙑи҅ же
  πατος εἶπεν· „Οὔπω ᾔσθου τῶν βασάνων;”. Ὁ δὲ ἅγιος
 10. кодратъ вьꙁь҆рѣвъ на небо рече· благода-
  Κοδρᾶτος ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν ἔφη· „Εὐχα-
 11. рь҆ствоуѭ̑ тꙙ г꙯и їс꙯ хс꙯е· ꙗ҅ко стрѣлꙑ мла-
  ριστῶ σοι, κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὅτι βέλος νη-
 12. деништъ бꙑшꙙ ранꙑ и҅хъ· и҅ и҅ꙁнеможе
  πίων ἐγενήθησαν αἱ πληγαὶ αὐτῶν· ἐξησθένησεν γὰρ
 13. вь҆ н҄ихъ крѣпость҆ и҅хъ· мнѣ же силѫ пода
  ἐν αὐτοῖς ἡ ἰσχὺς αὐτῶν, ἐμὲ δὲ ἐνεδυνάμωσας
 14. и и҅ о̑укрѣпи мꙙ· ҅И къ а҅нѳупатоу рече·
  καὶ ἐνίσχυσας”. Καί φησιν πρὸς τὸν ἀνθύπατον·
 15. о҅каа҅не· видиши ли и҅ пꙑтаѥ҅ши ѥ҅ште·
  „Μάταιε, ὁρᾷς καὶ ἐξετάζεις;
 16. ѥ҅же о̑убо можеши творити то твори· тъ-
  Εἴ τι οὖν δύνασαι ποιεῖν, ποίει
 17. чь҆ѭ̑ скорѣѥ· въꙁъꙗ҅ривъ же сꙙ а҅нѳупа-
  ἐν τάχει”. Θυμωθεὶς δὲ ὁ ἀνθύπα-
 18. тъ рече къ н҄емоу· по вь҆семоу потоу погоу-
  τος ἔφη πρὸς αὐτόν·
 19. бь҆ѭ̑ тꙙ а҅ште и҅ влъшъбами свои҅ми пъва-
 20. ѥ҅ши· Ст꙯ꙑи҅ же кодратъ въꙁъ҆ ьпивъ рече·
 21. благословь҆ѥ҅нъ ѥ҅си г꙯и бж꙯е нашъ· ꙗ҅ко и҅ꙁба-
 22. ви о҅тъ рѫкꙑ съмрьтьнꙑ жиꙁнь҆ нашѫ·
 23. нꙑнѣ о̑убо въꙁдамъ ти славѫ прѣвꙑшь҆-
 24. н҄юмоу богоу нашемоу· ҅Анѳупатъ же
 25. повелѣ и҆ прѣди вести вь к҄есариѭ̑· въшъ-
 26. дъ же а҅нѳупатъ въ градъ на о̑утриꙗ по-
 27. жръ бѣсомъ· и҅ повелѣ блаженааго ко-
 28. драта прѣдъставити ѥ҅моу· и҅ пꙑтаа҅-
 29. ше о҅тъ н҄его а҅ште хоштетъ пожръти· о̑у-
 30. вѣдѣвъ же непрѣложениѥ блаженааго мѫ-

Vita (Passio) Codrati (10 March)

Image of 057v