Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 057r >

 1. ꙁаконꙿновахомъ· о҅цѣсти съпасе· ѥ҅ꙿдва же вь҆
  Μόλις δὲ γενόμενος ἐν
 2. себѣ бꙑвъ а҅нѳупатъ· повелѣ ѧ вести вь҆
  ἑαυτῷ ὁ ἀνθύπατος, ἐκέλευσεν τοὺς ἁγίους εἰς
 3. темницѫ и҅ о̑утврь҆дити· и҅ сънемъше съ
  τὸ δὲσμωτήριον ἐνεχθῆναι καὶ τηρεῖσθαι... Καὶ καταγαγόντες ἀπὸ
 4. дрѣва блаженааго кодрата· въврь҆гошꙙ и
  τoῦ ξύλου τὸν μακάριον Κοδρᾶτον τῷ προτέρῳ
 5. вь темницѫ и҅ о̑утврь҆дишꙙ· и҅ на о̑утриꙗ
  ἠσφαλείσαντο τόπῳ. Καὶ τῇ ἑξῆς
 6. сѣдъ а҅нтупатъ на сѫдишти· повелѣ прѣ-
  καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος ὁ ἀνθύπατος, ἐκέλευσεν παρα-
 7. дъставити ѥ҅моу раскаавъшꙙѧ҅ сꙙ· въпра-
  στῆναι αὐτῷ τοὺς μετατεθέντας... Ἐπερωτ-
 8. шавъ же ѧ и҅ о̑увѣдѣвъ прилежь҆ноѥ· и҅ непрѣ-
  ήσας δὲ αὐτοὺς... ἐπεὶ ἔγνω τὴν ἀκλινῆ αὐτῶν καὶ ἀμε-
 9. клоньноѥ и҅сповѣданиѥ и҅хъ· и҅ не въꙁмогъ
  τάθετον πίστιν, καὶ ὡς ἀδύνατόν ἐστι,
 10. прѣвратити и҅мъ о̑ума· повелѣ вести ѧ въ своѧ ꙁе-
  μεταπεῖσαι αὐτῶν τὸν λoγισμὸν, ἐκέλευσεν ἕνα ἕκαστον ἀπαχθῆναι
 11. мь҆ѧ и҅ градꙑ· ѥ҅дного когождо и҅хъ· и҅ тоу
  εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν καὶ χῶραν, κἀκεῖσε
 12. живꙑ ѧ съжиꙁати· блаженоуо̑умоу же ко-
  ζῶντας αὐτοὺς τῷ πυρὶ παραδοθέντας τελειωθῆναι· τὸν δὲ μακάριον Κο-
 13. дратоу коупно и съ и҅нѣми· къ е҅лиспонтоу
  δρᾶτον ἅμα καὶ ἄλλοις τισὶν... ἐπὶ τὴν Ἑλλησπόντον
 14. прѣдъи҅ти· Вь҆си же ст꙯и-и҅-дошꙙ радости
  προάγειν. Πάντες δὲ οἱ ἅγιοι ἀπιόντες...
 15. и҅сплънивъше сꙙ и҅ славꙙште б꙯а· и҅ тако къ-
  μετὰ πλείστης χαρᾶς... ἐδόξαζον τὸν Θεόν... καὶ οὕτως
 16. ждо и҅хъ веденъ бꙑстъ· на своѭ̑ ꙁемьѭ̑ и҅ о҅
  ἅπαντες ἐν
 17. хс꙯ѣ съкончашꙙ сꙙ· шъдъ же а҅нѳупатъ
  Χριστῷ ἐτελειώθησαν. Παραγενομένος δὲ ὁ ἀνθύπατος
 18. въ а҅памии҅скꙑи градъ· и҅ пожъръ коуми-
  ἐν τῇ Ἀπαμαίων πόλει καὶ θύσας τοῖς εἰδώ-
 19. ромъ· повелѣ привести прѣдъ сꙙ ст꙯ꙑѧ
  λοις, κελεύει... παραστῆναι αὐτῷ τοὺς ἁγίους
 20. мѫченикꙑ· и҅ рече къ блаженоуо̑умоу ко-
  μάρτυρας· καί φησι πρὸς τὸν μακάριον Κο-
 21. дратоу· жь҆реши ли богомъ о̑убо влъшве·
  δράτον· „Θύεις κἂν νῦν τοῖς θεοῖς, μάγε
 22. и҅ непрѣподобь҆не· и҅ли ни· добии҅ же мѫче-
  καὶ ἐπιθέτα, ἢ οὔ;”. Ὁ ἅγιος
 23. никъ кодратъ рече· о҅тца твоѥ҅го нарицаи҆
  εἶπεν· „Τὸν πατέρα σου λέγε
 24. такого сѫшта· а҅ꙁъ бо кръстьꙗ҅нъ ѥ҅смъ
  ταῦτα· ἐγὼ γὰρ
 25. и҅ не вѣдѣ ни вльшьбꙑ ни прокаꙁь҆ства·
  οὔτε μαγείαν οὔτε ἐπιθεσίαν ἐπίσταμαι,
 26. и҅ не жь҆рѫ бѣсомъ· видꙙ же а҅нѳупатъ вь҆-
  ἀλλ' οὐδὲ δαίμοσιν θύω”. Ὁρῶν δὲ ὁ ἀνθύπατος ὅλ-
 27. се тѣло ст꙯аа҅го о҅драно· рече къ дроугомъ
  ον τὸ σῶμα τοῦ ἁγίου κατεξεσμένον, εἶπεν τοῖς φίλοις
 28. свои҅мъ· кꙑѧ мѫкꙑ нанесѫ на ꙁълосъмрь҆-
  αὐτοῦ· „Ποῖαν βάσανον προσάξω τῷ βιοθαν-
 29. тънааго сего не вѣдѣ· о҅нѣмъ же не довѣдѫ-
  άτῳ τούτῳ οὐκ οἶδα”. Τῶν δὲ ἀπορησ-
 30. штемъ· и҅ не о҅тъвѣштаѭ̑штемъ ничсоже·
  άντων καὶ μὴ ἀποκρινομένων

Vita (Passio) Codrati (10 March)

Image of 057r