Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 053r >

 1. ѥ҅тънꙑи҅хъ кнꙙꙁъ· рабъ бж꙯иї сѫдъ приѥмꙿь҆-
  ταίων ἀρχόντων ὁ Χριστὸς κρίνε-
 2. ѥ҅тъ· ҅Анѳупатъ рече· съвлѣкъше беꙁдарь҆-
  ται”. Ὁ ἀνθύπατος εἶπεν· „Ἀποδύσαντες τὸν ἀχά-
 3. ствь҆наа҅го· пакꙑ биꙗ҅те· да въспрꙙнѫвъ
  ριστον πάλιν τύψατε, ἵνα ἀνανήψας
 4. повинетъ сꙙ богомъ· и҅ ꙁаповѣдемъ владꙑ-
  πεισθείη τοῖς θείοις δόγμασι τῶν δεσπο-
 5. къ нашихъ цѣсарь҆· биѥ҅мъ же блаженꙑи҆
  τῶν ἡμῶν βασιλέων”. Τυπτόμενος δὲ ὁ μακάριος
 6. глаголаа҅ше· слава тебѣ бж꙯е г꙯и їсх꙯е· ꙗ҅ко и҅ ме-
  ἔλεγε· „Δόξα σοι, θεὲ κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὅτι κἀ-
 7. не грѣшь҆нааго и҅ недостои҅наа҅го съподобі-
  μὲ τὸν ἁμαρτωλὸν καὶ ἀνάξιον κατηξίω-
 8. лъ ѥ҅си· и҅мене твоѥ҅го ради се вьсе пострада-
  σας διὰ τὸ ὄνομά σου ταῦτα πα-
 9. ти· да и҅ а҅ꙁъ о̑убогꙑи причꙿтенъ бѫдѫ къ
  θεῖν, ἵνα κἀγὼ ὁ ταπεινὸς συναρίθμιος γένωμαι
 10. рабомъ твои҆мъ· любимꙑи҆мъ тобоѭ̑·
  τοῖς δούλοις σου τοῖς ἠγαπημένοις ὑπὸ σοῦ.
 11. благодарь҆ствоуѭ̑ тꙙ г꙯и· съподоби мꙙ вла-
  Εὐχαριστῶ σοι, κύριε· καταξίωσόν με, δέσπο-
 12. дꙑко· и҅спль҆нити сꙙ ст꙯ааго твоѥ҅го дх꙯а·
  τα, πλησθῆναι τοῦ ἁγίου σου πνεύματος.
 13. даждъ ми мѫдрость҆ и҅мѣти· о҅ тебѣ· и҅ не-
  Δός μοι τὸ φρόνημα ἔχειν εἰς σὲ καὶ ἀ-
 14. прѣклонънѫ вѣрѫ моѭ̑ съхрани· о̑умѫ-
  κλινῆ τὴν πίστιν μου διαφύλαξον, σωφρό-
 15. дри м ѧ мѫдростиѭ̑ твоѥ҅ѭ̑· ꙗ҅ко нꙑнꙗ врѣ-
  νισόν με ἐν τῇ σοφίᾳ σου, ὅτι νῦν και-
 16. мꙙ ѥ҅же о҅тъ тебе ꙁастѫпь҆ѥ҅ниѥ· нꙑнꙗ
  ρὸς τῆς παρὰ σοῦ ἀντιλήψεως,
 17. врѣмꙙ и҅ꙁвол҄ениꙗ· нꙑнꙗ врѣмꙙ ꙗ҅же о҅тъ
  νῦν καιρὸς τῆς παρὰ
 18. тебе помоштъ· о҅свѣти мꙙ и҅ о̑утвръди мꙙ
  σοῦ βοηθείας. Ἐπάλειψόν με καὶ ὑποστήριξόν με
 19. о҅бѣштаниѥ҅мъ твои҆мъ· прии҅ми мꙙ да
  διὰ τῆς ἐπαγγελίας σου. Πρόσδεξαί με, ἵνα
 20. прославитъ сꙙ и҅мꙙ твоѥ· мноѭ̑ о̑убогꙑи҆-
  δοξασθῇ τὸ ὄνομά σου δ' ἐμοῦ τοῦ ταπει-
 21. мъ рабомъ твои҅мъ· съвръши мꙙ о҅ твоѥ҅мъ
  νοῦ δούλου σου. Τελείωσόν με ἐν τῷ σῷ
 22. и҅мени· и҅ приведи мꙙ къ твоѥ҅моу о҅ть҆цоу·
  ὀνόματι καὶ προσάγαγέ με τῷ σῷ πατρί.
 23. и҅сповѣждъ мꙙ прѣд н҄имъ бꙑти ми рабꙋ
  Ὁμολόγησόν με ἐνώπιον αὐτοῦ εἶναί
 24. твоѥ҅моу· е҅и҅ г꙯и їс꙯оу хе꙯ мол҄ѫ тꙙ· съвръши
  σου δοῦλον. Ναί, κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἱκετεύω σε καὶ παρακαλῶ, τελείωσόν
 25. ми течениѥ· биѭ̑штиїмъ же и҅ꙁмѣнивꙿ-
  μου τὸν δρόμον...”. Τῶν δὲ τυπτόντων αὐτὸν ἀλλαγέν-
 26. шемъ сꙙ пꙙть҆ кратꙑ· и҅ о҅тънемогъше-
  των πεντάκις καὶ ἐξατονησάν-
 27. мъ· кръвь҆ течааше рѣками и҅ съ пль҆тиѭ̑·
  των... τὸ δὲ αἷμα ἔρρεε ποταμηδὸν σὺν αὐταῖς ταῖς σαρξί.
 28. о҅тъ блаженааго мѫченика· ҅Анѳупатъ ре-
  Καὶ ὁ ἀνθύπατος ἔ-
 29. че къ ст꙯оуо̑умоу· вѣроуѥ҅ши ли понѣ нꙑ-
  φη πρὸς τὸν ἅγιον· „Πιστεύεις κἂν νῦν,
 30. н҄ѣ кодрате богомъ· блаженꙑ кодратъ
  Κοδρᾶτε, τοῖς θεοῖς;”. Ὁ δὲ μακάριος

Vita (Passio) Codrati (10 March)

Image of 053r