Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 040v >

 1. и҅ растаавъ сꙙ ледъ бꙑстъ вода топла· вь҆-
  καὶ ἐλύθη τὸ κρύος καὶ ἐγένετο τὸ ὕδωρ θερμόν. Πάν-
 2. си же стрѣгѫштиї сь҆номь съдръжими
  τες δὲ οἱ φυλάσσοντες... ὕπνῳ κατεί-
 3. бѣа҅хѫ· ѥ҅динъ же капикларии бѣа҅ше
  χοντο, μόνος δὲ ὁ καπικλάριος ἦν
 4. бь҆дꙙ· и҅ послоушаѧ молꙙшть҆ сꙙ и҅хъ· и҅ по-
  γρηγορῶν καὶ ἀκροώμενος προσευχομένων αὐτῶν καὶ ἐν-
 5. мꙑшлѣѧ· како и҅же прибѣгъ къ бани·
  νοῶν πῶς ὁ προσφυγὼν τῷ βαλανείῳ
 6. не вьчьте сꙙ съ четꙑрь҆ми десꙙтꙑ· нъ а҅бь҆-
  οὐ συγκατηριθμήθη μετ' αὐτῶν, ἀλλ' εὐ-
 7. ѥ о҅тъ топлотꙑ растаа сꙙ· а҅ сии҆ въ колицѣ
  θέως ἀπὸ τῆς θέρμης διελύθη καὶ οὗτοι ἐν τῷ τοιούτῳ
 8. мраꙁѣ сѫште доселѣ живи сѫтъ· и҅ ꙁь҆рꙙ
  παγετῷ ὄντες μέχρι τοῦ νῦν ζῶσι καὶ ὁρῶν
 9. свѣта и҅же о҅ н҄ихъ· и҅ вь҆ꙁьрѣвъ на небо·
  φῶς περὶ αὐτούς· ἀτενίσας δὲ εἰς τὸν οὐρανὸν
 10. хотꙙ видѣти о҅тъкѫдоу ѥ҅стъ свѣтъ·
  ἰδεῖν πόθεν τὸ φῶς,
 11. видѣ вѣнь҆цꙙ съходꙙштꙙ на главꙑ ст꙯ꙑ-
  εἶδεν στεφάνους κατερχομένους ἐπὶ τοὺς ἁγί-
 12. хъ· числомъ л꙯ѳ· и҅ помꙑшлꙗше вь҆ себѣ
  ους τὸν ἀριθμὸν τριάκοντα ἐννέα, καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ
 13. глагол҄ꙙ· четꙑре десꙙте и҅хъ ѥ҅стъ· то ка-
  λέγων· „Τεσσαράκοντά εἰσιν, πῶς
 14. ко ѥ҅дꙿномꙋ нѣстъ вѣнь҆оу ца· и҅ раꙁоумѣвꙿ
  ὁ εἷς στέφανος λείπει;”. Καὶ ἔγνω
 15. ꙗ҅ко прибѣгꙑи въ бан҄ѫ· не причꙿтенъ бꙑ-
  ὅτι ὁ προσφυγὼν τῷ βαλανείῳ οὐ συγκατηριθμή-
 16. стъ к н҄имъ· и҅ въꙁбоуждь҆ вь҆сꙙ стрѣгѫ-
  θη μετ' αὐτῶν. Καὶ ἐξυπνίσας τοὺς φύλακ-
 17. штꙙѧ· и҅ съвръгъ риꙁꙑ сь҆ себе на лица и҅-
  ας τοὺς σὺν αὐτῷ καὶ ῥίψας τὰ ἱμάτια αὐτοῦ εἰς τὰς ὄψεις αὐ-
 18. хъ· въскочи вь҆ е҅ꙁеро вь҆пиѧ и҅ глагол҄ꙙ·
  τῶν εἰσεπήδησεν εἰς τὴν λίμνην κράζων καὶ λέγων·
 19. и҅ а҅ꙁъ крь҆стиꙗ҅нъ ѥ҅смъ ь· и҅ вь҆шедъ посрѣ-
  „Κἀγὼ χριστιανός εἰμι”, καὶ ἀπελθὼν μέ-
 20. дѣ и҅хъ рече· г꙯и б꙯е вѣроуѭ҄ вь҆ тꙙ· вь҆ н҄ь-
  σον αὐτῶν εἶπεν· „Κύριε ὁ θεός, πιστεύω εἰς σέ, εἰς ὃν
 21. же и҅ си вѣровашꙙ· и҅ въчь҆ти мꙙ вь҆ н҄ꙙ· и҅
  καὶ οὗτοι ἐπίστευσαν, κἀμὲ σὺν αὐτοῖς καταρίθμησον καὶ
 22. съподоби мꙙ и҅скоушениѥ҆ мѫкъ приѧ҅-
  ἀξίωσόν με βασάνων καὶ πειρατηρίων ὑπομεῖ-
 23. ти· ꙗ҅ко да и҅ а҅ꙁъ и҅скоушенъ бѫдѫ· по-
  ναι ἵνα κἀγὼ δόκιμος εὑρεθῶ”.
 24. бѣжденъ же бꙑвъ диꙗ҅волъ прѣмѣни
  Ὁ δὲ σατανᾶς ἡττηθεὶς καὶ μεταβαλὼν
 25. сꙙ въ мѫжескъ о҅браꙁъ· съвꙙꙁавъ рѫ-
  ἑαυτὸν εἰς ἄνδρα, δήσας
 26. цѣ свои и҅ колѣнѣ свои҅ дръжꙙ глаголаа-
  ἑαυτοῦ τὰ γόνατα ταῖς χερσὶν ἔλε-
 27. ше· о҄увꙑ мьнѣ о҄увꙑ мь҆нѣ· побѣжде-
  γεν· „Οὐαί μοι, νενίκη-
 28. нъ бꙑхъ мѫжи сими свꙙтꙑи҅ми· и҅ бꙑ-
  μαι ὑπὸ τῶν ἁγίων τούτων ἀνδρῶν καὶ γέγο-
 29. хъ вь҆сѣмъ въ рѫгъ· не и҅мꙑ ѥ҅днодоу-
  να πᾶσι κατάγελως· οὐκ ἔσχον ὁμοψύ-
 30. шенъ слоугъ· а҅ште бо бꙑхъ и҅мѣлъ· то
  χους ὑπουργούς, ἐπεὶ

Vita (Passio) XL martyrum Sebastenorum (9 March)

Image of 040v