Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 040r >

 1. о҅тъ насъ а҅кꙑ вода раꙁлиꙗ҅ сꙙ· и҅ раꙁидо-
  ἀφ' ἡμῶν ὡς ὕδωρ ἐξεχύθη καὶ διεσκορπί-
 2. шꙙ сꙙ вь҆сꙙ кости ѥ҅го· мꙑ же не о҅тъстѫ-
  σθη πάντα τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ. Ἡμεῖς δὲ οὐ μὴ ἀ-
 3. пимъ о҅тъ тебе донь҆ждеже о҅живиши
  ποστῶμεν ἀπὸ σοῦ ἕως οὗ ζωώσεις
 4. насъ· и҅ и҅мꙙ твоѥ приꙁовемъ· ѥ҅гоже
  ἡμᾶς, καὶ τὸ ὄνομά σου ἐπικαλεσόμεθα· ὃν
 5. хвалитъ вь҆са тварь҆· ꙁмиѥве и҅ вь҆са бе-
  ὑμνεῖ πᾶσα ἡ κτίσις, δράκοντες καὶ πᾶσαι ἄ-
 6. ꙁдениꙗ· о҅гн҄ь градъ снѣгъ ледъ· доу-
  βυσσοι, πῦρ, χάλαζα, χιών, κρύσταλλος, πνεῦ-
 7. хъ боуренъ творꙙштии слово ѥ҅го· хо-
  μα καταιγίδος, τὰ ποιοῦντα τὸν λόγον αὐτοῦ· ὁ
 8. дꙙи҆ по мороу а҅кꙑ по соухоу· и҅ сверѣ-
  περιπατῶν ἐπὶ θαλάσσης ὡς ἐπὶ ἐδάφους καὶ ἀγ-
 9. пꙑи҅мъ влънамъ помаꙗнии҅мъ рѫкꙋ
  ριαινομένην αὐτὴν τῷ νεύματι τῆς χειρός
 10. твоѥ҅ю҄ кротꙙи· и҅ нꙑн҄ꙗ тꙑ ѥ҅си ги꙯ и҅же
  σου καταπραΰνων. Καὶ νῦν ὁ αὐτὸς εἶ, κύριε, ὁ
 11. о҄услꙑшавъ мѡ҄усиѭ҄ и҅ даѭ҄шта ꙁна-
  ἐπακούσας Μωϋσέως διδόντος ση-
 12. мениꙗ и҅ чоудеса въ е҅гуптѣ· въ фараѡ҄-
  μεῖα καὶ τέρατα ἐν Αἰγύπτῳ, ἐν Φαρα-
 13. нѣ и҅ въ людехъ ѥ҅го· раꙁдѣл҄ѣѧ море и҅
  ὼ καὶ ἐν τῷ λαῷ αὐτοῦ, ῥηγνύντος τὴν θάλασσαν καὶ
 14. въ поустꙑн҄и наставивꙑи люди
  ἐν ἐρήμῳ ὁδηγοῦντος τὸν λαὸν
 15. своѧ· и҅же о҄услꙑшавъ и҅ꙗ҅кѡ҄ва молꙙ-
  αὐτοῦ· ὀ ἐπακούσας Ἰακὼβ προσευ-
 16. шта сꙙ· бѣш жꙙшта вь҆спрѣштениꙗ и҅-
  χομένου φεύγοντος τὴν ἀπειλὴν Ἠ-
 17. саавова· и҅же съ їѡ҄сифомъ ь продавъ сꙙ
  σαῦ· ὁ τῷ Ἰωσὴφ συμπραθεὶς
 18. и҅ съпасъ ѥ҅го· и҅же о҄услꙑша ст꙯ꙑѧ а҅по-
  καὶ σώσας αὐτὸν· ὁ ἐπακούσας τῶν ἁγίων... ἀπο-
 19. столꙑ· и҅ насъ о҄услꙑши г꙯и· и҅ да не пото-
  στόλων, καὶ ὑμῶν ἐπάκουσον, κύριε, καὶ μὴ καταπον-
 20. питъ насъ боура водьнаа· ни пожь҆ретꙿ
  τισάτω ἡμᾶς καταιγὶς ὕδατος μηδὲ καταπιέτω
 21. насъ глѫбина· ꙗ҅ко о҅бништахомъ ꙁѣ-
  ἡμᾶς βυθός, ὅτι ἐπτωχεύσαμεν σφό-
 22. ло помоꙁи намъ б꙯е сꙿпасе нашь· ꙗ҅ко ста-
  δρα. Βοήθησον ἡμῖν, ὁ θεὸς ὁ σωτὴρ ἡμῶν, ὅτι ἔστη-
 23. хомъ въ глѫбинѣ мору· и҅ мокрꙑ бꙑ-
  μεν ἐν βυθῷ θαλάσσης καὶ ἐβάφη-
 24. шꙙ ногꙑ нашꙙ кръвьѭ҄ нашеѭ҄· о҅блегъ-
  σαν οἱ πόδες ἡμῶν ἐν τῷ αἵματι ἡμῶν· ἐλά-
 25. чи тꙙгости нашꙙ· и҅ лютости въꙁдоу-
  φρυνον τὸ βάρος ἠμῶν καὶ τὴν πικρίαν τοῦ ἀέ-
 26. ха г꙯и б꙯е нашъ· и҅ да о҄увѣдꙙтъ вь҆си ꙗ҅ко
  ρος, κύριε ὁ θεὸς ἡμῶν, καὶ γνώτωσαν πάντες ὅτι
 27. кꙿ тебѣ въꙁвахомъ и҅ съпасени бꙑхомъ·
  πρὸς σὲ ἐκεκράξαμεν καὶ ἐσώθημεν,
 28. кꙿ тебѣ о҄упвахомъ и҅ не постꙑдѣхомъ
  ἐπὶ σοὶ ἠλπίσαμεν καὶ οὐ κατῃσχύνθημεν”.
 29. сꙙ· и҅ сѫштоу часоу третию҄моу ношти·
  Καὶ οὔσης τρίτης ὥρας τῆς νυκτὸς
 30. слъньце о҅ н҄ихъ въсиꙗ топло ꙗ҅ко въ жꙙтвѫ·
  ἥλιος ἔλαμψεν περὶ αὐτοὺς θερμὸς ὡς ἐν θέρει

Vita (Passio) XL martyrum Sebastenorum (9 March)

Image of 040r