Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 037v >

 1. честь҆нѣи҅ше· тъгда доукꙿсъ повелѣ ка-
  προτιμότερον”. Τότε ὁ δοὺξ ἐκέλευσεν λί-
 2. мении҆мь҆ лица и҅мъ бити· ст꙯ꙑи҆ ка-
  θοις τὰς ὄψεις αὐτῶν δέρεσθαι. Ὁ ἅγιος Κάν-
 3. нꙿдидъ глагола· наставь҆ниче ть҆мѣ·
  διδος λέγει· „Ὁδηγὲ τοῦ σκότους
 4. и҅ вь҆сего беꙁакониꙗ҆ о҄учителю· начꙿни
  καὶ πάσης ἀνομίας διδάσκαλε, ἐπιχείρησον
 5. се творити· и҅ о҄уꙁь҆риши мьсть҆ своѭ҄·
  τοῦτο ποιεῖν καὶ ὄψει τὴν τιμωρίαν σου”.
 6. въꙁдроувъ же воѥвода на слоугоуѭ҄штꙙ-
  Βρύξας δὲ ὁ ἡγεμὼν κατὰ τῶν ὑπουργούν-
 7. ѧ҅ вои҅нꙑ рече· ҆Ѡ ꙁълꙑѧ слоугꙑ· по-
  των στρατιωτῶν εἶπεν· „Ὦ κάκιστοι ὑπηρέται, διὰ
 8. чꙿто въскорѣ не творите повелѣнааго
  τί τὸ τάχος οὐ ποιεῖτε τὰ κελευόμενα
 9. вамъ· въꙁемъше же слоугꙑ камение
  ὑμῖν;”. Ἐπαράντες δὲ οἱ ὑπηρέται τοὺς λίθους
 10. дроугъ дроуга биꙗ҅хѫ· видѣвъше
  ἀλλήλους ἔτυπτον. Οἱ δὲ ἅγιοι ἰδόντες
 11. же ст꙯ии бꙑвъшеѥ· дрь҆ꙁи бꙑшꙙ· ра-
  τὸ γεγονὸς ἐθαρσυποιήθησαν. Ὑπερ-
 12. ꙁгнѣвавъ же сꙙ доукꙿсъ· вьꙁь҆мъ камꙑ-
  ζέσας δὲ τῇ χολῇ ὁ δοὺξ ἄρας λί-
 13. къ· връже да о҄ударитъ ѥ҅дꙿного о҅тъ
  θον, ἵνα κρούσῃ ἕνα
 14. ст꙯ꙑи҅хъ· вьꙁвративъ же сꙙ камꙑкъ
  τῶν ἁγίων, κατὰ τῆς ὄψεως τοῦ ἡγεμόνος
 15. на лице кнꙙже и҅ съкроуши ѥ҅моу вь҆се
  στραφεὶς ὁ λίθος καὶ συνέτριψεν αὐτοῦ
 16. лице· тъгда ст꙯ꙑи҆ куриѡ҄нъ рече· бо-
  τὴν ὄψιν. Τότε ὁ ἅγιος Κυρίων λέγει· „Οἱ πολε-
 17. рѫштии сꙙ съ нами враꙁи наши ти и҅-
  μοῦντες ἡμᾶς καὶ οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν αὐτοὶ ἠ-
 18. ꙁнемогошꙙ и҅ падошꙙ· въ и҅стинѫ да
  σθένησαν καὶ ἔπεσαν, ὄντως
 19. вь҆нидетъ о҅рѫжиѥ и҅хъ въ срь҆дьца ихꙿ·
  ἡ ῥομφαία αὐτῶν εἰσέλθοι εἰς τὰς καρδίας αὐτῶν
 20. и҅ лѫци и҅хъ да съкроушꙙтъ сꙙ· воѥ҅во-
  καὶ τὰ τόξα αὐτῶν συντριβείησαν”. Ὁ ἡγε-
 21. да рече тако ми боꙁи· вль҆шь҆ство нѣ-
  μὼν λέγει· „Μὰ τοὺς θεούς, γοητεία τις
 22. коѥ бꙑстъ· ст꙯ꙑи҆ доменъ рече· тако
  προεχώρησεν”. Ὁ ἅγιος Δόμνος λέγει· „Μὰ
 23. ми х꙯ъ б꙯ъ нашъ вь҆мѣстилъ сꙙ ѥ҅стъ
  τὸν θεόν, ὁ ἡμέτερος θεὸς προεχώρησεν,
 24. въ ны· бестоудꙿна же лица ваша глаго-
  τὰ γὰρ ἀναίσχυντα πρόσωπα ὑμῶν τὰ λα-
 25. л҄ѫштаа на б꙯а неправьдѫ· бесꙿчьсти-
  λοῦντα κατὰ τοῦ θεοῦ ἀδικίαν ἀτιμί-
 26. ꙗ бо и҅спль҆нѥне· не стꙑдиши и сꙙ прѣ-
  ας ἐπλήρωσεν. Οὐκ αἰσθάνῃ, βύ-
 27. и҅сподь҆н҄ии҆ темь҆нꙑи҆ диꙗ҅воле· и҅ штꙋ-
  θιε καὶ σκοτεινὲ διάβολε καὶ ἀλλό-
 28. ждь҆ и҅стинѣ· подателю блаꙁномъ·
  τριε τῆς ἀληθείας; Ὁ χορηγὸς τῶν σκανδάλων,
 29. глава диꙗ҅вол҄ѣ тꙑ ѥ҅си а҅гриколау· а҅ о҅-
  ἡ κεφαλὴ τοῦ διαβόλου σὺ εἶ, Ἀγρικόλαε, καὶ ἡ οὐ-
 30. пашь҆ лисиꙗ҆ доуꙿксъ· и҅же съ тобоѭ҄·
  ρὰ Λυσίας ὁ δοὺξ ὁ σὺν σοί.

Vita (Passio) XL martyrum Sebastenorum (9 March)

Image of 037v