Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 037r >

 1. ка народа· нꙑнꙗ о҄убо трои сѫтъ пако-
  του πλήθους. Νῦν οὖν τρεῖς εἰσιν οἱ πολε-
 2. сти дѣѭ҄ште намъ· сотона и҅ доуѯъ
  μοῦντες ἡμᾶς· ὁ σατανᾶς καὶ ὁ δοὺξ
 3. и҅ воѥ҅вода нъ вьсѣко ѥ҅динъ ѥ҅стъ съ нами и тъ
  καὶ ὁ ἡγεμὼν, ὅλως δὲ εἷς ἐστιν καὶ οὗτος
 4. же невидимъіи бъ꙯· дали сии о҄убо м꙯ мъ
  ἀόρατος. Ὁ οὖν εἷς ἵνα τοὺς τεσσαράκοντα
 5. да о҄удолѣѥ҅тъ· да не бѫдетъ· нъ мо-
  νικήσῃ; Μὴ γένοιτο, μή. Παρακα-
 6. л҄ѫ васъ· помолимъ о҄убо а҅кꙑ въи҅нѫ
  λῶ ὑμᾶς, ἐπικαλεσώμεθα οὖν ὡς πάντοτε
 7. нꙑн҄ѣ б꙯а· и҅ не и҅мѫтъ къ намъ прико-
  καὶ νῦν τὸν θεὸν καὶ οὐ μὴ ἡμῶν ἅψη-
 8. снѫти сꙙ мь҆сти и҅ мѫкꙑ· ни ѫ҅ꙁꙑ·
  ται κολαστήρια οὔτε βάσανοι οὔτε δεσμά.
 9. не вь҆сегꙿда ли ѥ҅гꙿда начь҆нѣѣхомъ сꙙ
  Οὐχὶ πάντοτε, ὅταν ἠρχόμεθα
 10. брати· глаголаа҅хомъ ѱалꙿмоса сего·
  πολεμεῖν, ἐλέγομεν τὸν ψαλμὸν τοῦτον·
 11. бж꙯е въ и҅мꙙ твоѥ съпаси мꙙ и҅ вь҆ силѣ
  Ὁ θεός, ἐν τῷ ὀνόματί σου σῶσόν με καὶ ἐν τῇ δυνάμει
 12. твоѥи҅ сѫди ми· бе꙯ о҄услꙑши молитвѫ
  σου κρινεῖς με. Ὁ θεός, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς
 13. моѭ҄· въноуши глаголꙑ о҄устъ мои҅хъ·
  μου, ἐνώτισαι τὰ ῥήματα τοῦ στόματός μου.
 14. и нꙑнꙗ того рь҆цѣмъ ѱалꙿмоса· и҅ оуслꙑ-
  Καὶ νῦν τοῦτον εἴπωμεν τὸν ψαλμὸν καὶ ἀκού-
 15. шитъ насъ и҅ поможетъ намъ· и҅ ведо-
  ει ἡμῶν καὶ βοηθεῖ ἡμῖν”. Καὶ ἀγόμε-
 16. ми къ пакость҆никомъ сего ѱалма гла-
  νοι πρὸς τοὺς τυράννους τοῦτον ἔλεγον
 17. голаа҅хѫ· и҅ вь҆си сь҆нидошꙙ сꙙ видѣтъ·
  τὸν ψαλμόν. Καὶ πάντες συνῆλθον θεωρῆσαι.
 18. ставꙿшемꙿ же и҅мъ прѣдъ воѥ҅водѫ и҅ доу-
  Σταθέντων δὲ αὐτῶν ἔμπροσθεν τοῦ δουκὸς καὶ τοῦ ἡγε-
 19. кꙿсомъ· вь҆ꙁь҆рѣвъ на н҄ꙙ доуксъ глаго-
  μόνος, ἀτενίσας εἰς αὐτοὺς ὁ δοὺξ λέ-
 20. ла· сии҆ хотѣли бꙑшꙙ да бол҄ьшемъ чь҆-
  γει· „Οὗτοι ἀναγκασθῆναι θέλουσιν, ἵνα περισσοτέρας τι-
 21. стемъ достои҅ниѣ бѫдѫтъ· бѫдетъ же
  μῆς ἀξιωθῶσιν. Ἕξετε
 22. вамъ о҅тъ мене чь҆сть҆ велика· и҅ дари бо-
  παρ' ἐμοῦ τιμὰς μεγίστας καὶ δωρεᾶς πλεί-
 23. л҄ьши и҅нѣхъ· да о҄уже ѥ҅дꙿно о҅тъ двоѥ҅го
  ους τῶν ἄλλων. Λοιπὸν ἓν ἐκ τῶν δύο
 24. прѣдъложимъ вамъ· и҅ли жь҆ръшемъ
  πρόκειται ὑμῖν· ἤ θύσαντας
 25. богомъ саномъ великомъ и҅ чь҆стемъ и҅
  τοῖς θεοῖς προκοπῆς καὶ μεγίστων δωρεῶν καὶ
 26. даромъ достои҅номь҆ бꙑти· и҅ли не по-
  τιμῶν ἀξιωθῆναι ἢ μὴ πει-
 27. коривъшемъ сꙙ о҅тъѧ҅ти поꙗ҅сꙑ и҅ вои҅нь-
  σθέντας ἀφαιρεθῆναι τῆς ζώνης καὶ τῆς στρατεί-
 28. ство· и҅ о҅тънѫдь҆ о҄уже прѣдати мѫка-
  ας καὶ ἐντεῦθεν ἤδη παραδοθῆναι ταῖς τιμωρί-
 29. мъ· канꙿдидъ глагола вь҆ꙁь҆ми и҅ поꙗ҅-
  αις”. Κάνδιδος λέγει· „Δέχου καὶ τὰς ζώ-
 30. сꙑ нашꙙ и҅ тѣлеса· ничтоже бо намъ х꙯а
  νας ἡμῶν καὶ τὰ σώματα· οὐδὲν γὰρ ἡμῖν Χριστοῦ

Vita (Passio) XL martyrum Sebastenorum (9 March)

Image of 037r