Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 033v >

 1. ҆Ѡ скврьнавꙑи҅ма ногама како не о҄утрь҆-
  ὦ ποδῶν μιαρωτάτων· πῶς οὐκ ἐνάρκη-
 2. поста ти· како не о҄устрашишꙙ сꙙ ѥ҅мꙋ
  σαν; ... Πῶς οὐκ ἔφριξαν αὐτοῦ
 3. власи· съ мрачь҆нꙑи҅мъ ь е҅моу о҄умомъ·
  αἱ τρίχες μετ' αὐτοῦ ἐσκοτισμένου λογισμοῦ;
 4. о҅ томъ ь же о҅ толицѣ· да а҅ко о҄уже беꙁако-
  Καὶ τὰ μὲν... τοιαῦτα. Ὡς δὲ λοιπὸν τὸ... στυγερὸν καὶ ἀθέ-
 5. нъноѥ дѣло сътвори и҅ дръꙁо· бол҄ѣре
  μιτον ἔργον ἐκεῖνο ἦν πεπραχώς, οἱ τὰ πρῶτα φέροντες
 6. срацинь҆сти рѣшꙙ къ цѣсароу· не лѣ-
  τῶν Σαρακηνῶν ἔφησαν πρὸς τὸν ἄρχοντα· „... Οὐ δί-
 7. по ѥ҅стъ жити ѥ҅моу· нъ и҅ тъ съм҆рьти-
  καιόν ἐστι ζῆν αὐτόν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς τῷ θανά-
 8. ѭ҄ да о҅сѫдитъ сꙙ· а҅ште бо своѥ҅ѧ҅ вѣрꙑ
  τῳ καταδικασθήτω· εἰ γὰρ τὴν αὐτοῦ πίστιν
 9. не съхрани· то ни нашеѧ и҅матъ съхра-
  οὐκ ἐφύλαξεν, οὐδὲ τὴν ἡμετέραν φυλά-
 10. нити· се же и҅мъ вѣштавъшемъ· а҅ме-
  ξει”. Τοῦτο δὲ συμβουλεύσαντες τὸν Ἀμε-
 11. моурꙿмнии҆ повелѣ ѥ҅го о҄усѣкнѫти·
  μουρμνὴ... ἐκέλευσε καὶ αὐτὸν ἀποτμηθῆναι.
 12. ѡ҄ бѣдꙑ кꙑи҅ми о҄убо гласꙑ и҅ꙁвѣшта
  Ὦ τῆς συμφορᾶς· ποίαις ἄρα φωναῖς ἐκέχρητο
 13. о҅каа҅нꙑи҆· кꙑѧ помꙑслꙑ въ срь҆дь҆-
  ὁ ἐλεεινὸς ἐκεῖνος; Ποίους διαλογισμοὺς... ἐν τῇ καρ-
 14. ци ношааше· ѥ҅гда о҅тꙿвѣта съмрьть҆-
  δίᾳ ἔφερεν, ὅτε τὴν ἀπόφασιν κατὰ τοῦ θανά-
 15. на вь҆ꙁꙙ· ѥ҅же и҅ прѣжде съмрьти съ-
  του ἔλαβεν ὁ πρὸ θανάτου θανα-
 16. мрь҆тьп нъ бꙑстъ· и҅же вѣрѫ погоуби-
  τωθείς, ὁ τὴν πίστιν ἀπολέ-
 17. въ и съмрьти не погрѣши ѡ҄каꙗне· и҅
  σας καὶ τὸν κόσμον μὴ κερδήσας; Ὦ ἄθλιε καὶ
 18. небоже· чꙿто ти прибꙑтъка бꙑстъ·
  ταλαίπωρε, τί σου τὸ κέρδος; ...
 19. да ꙗ҅ко ѥ҅го о҄усѣкнѫшꙙ· повелѣ тѣло
  Ὡς δὲ λοιπὸν ὁ ἐλεεινὸς ἀπετμήθη, ἐκέλευσε τὸ σῶμα
 20. ѥ҅го вь҆врѣшти съ мѫченичь҆скꙑ тѣ-
  αὐτοῦ ἅμα τῶν μαρτύρων ῥιφῆναι
 21. лесꙑ вь҆ рѣкѫ· въвръженомъ же бъи-
  ἐν τῷ ποταμῷ. Ῥιφὲν δὲ
 22. въшемъ· тѣло о҅каанааго тоу а҅биѥ по-
  τὸ σῶμα τοῦ ἐλεεινοῦ παραυτὰ τῷ βυθῷ κατ-
 23. грꙙꙁе· а҅ сихъ добрꙑи҅хъ мѫченикъ тѣ-
  εδικάσθη· τὰ δὲ τῶν καλλινίκων μαρτύρων σώ-
 24. леса· а҅кꙑ кораби връхоу плаваахѫ·
  ματα ὡς πλοῖα ἐφέροντο
 25. и҅ акꙑ лоучꙙ сльнечь҆нꙑѧ къ брѣгоу
  καὶ ὡς ἀκτῖνες ἔντιμοι ἐπὶ τῆς αἰθάλης...
 26. съвь҆коупл҄ѣа҅хѫ сꙙ главꙑ и҅мъ къ сво-
  ἐμίγνυντο ταῖς κεφαλαῖς ἑαυτῶν,
 27. и҅мъ тѣлесемъ· не хотꙙште сꙙ о҅тъ н҄и-
  χωρισθῆναι μὴ θέλοντες·
 28. хъ раꙁлѫчити· не бо прѣꙁь҆ритъ г꙯ь лю-
  οὐ γὰρ παρορᾷ κύριος τοὺς ἀγα-
 29. бꙙштиїхъ ѥ҅го въ и҅стинѫ· и҅ бѣа҅ше
  πῶντας αὐτὸν ἐν ἀληθείᾳ. Καὶ ἦν
 30. видѣти чоудо прѣславьно· како тѣ-
  ἰδεῖν θαῦμα παράδοξον, πῶς τὰ σώ-

Vita (Passio) XLII martyrum Amoriensium (7 March)

Image of 033v