Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 034r >

 1. леса ст꙯ꙑи҅хъ ношаа҅хѫ сꙙ сквоꙁѣ водѫ·
  ματα τῶν ἁγίων ἐφέροντο ἐπὶ τοῦ ὕδατος.
 2. нъ б꙯ъ· ѡ҄ мѫченици ѥ҅гоже вь҆ꙁлюбисте·
  Ἀλλ' ὁ θεός, ὦ μάρτυρες, ὅνπερ ἠγαπήσατε
 3. и҅ ꙁа н҄егоже съмрь҆ть҆ и҅ꙁволисте· тъ
  καὶ ὑπὲρ τούτου θανάτῳ καταδικασθῆναι προείλεσθε, αὐτὸς
 4. же то чоудо сътвори· да ꙗ҅коже о҄убо
  καὶ τὸ θαῦμα εἰργάσατο. Ὡς δὲ λοιπὸν
 5. ношаахѫ сꙙ сквоꙁѣ рѣкѫ добрꙑи҅мъ
  ἐφέροντο ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ τὰ τῶν καλλινίκων
 6. мѫченикомъ тѣлеса· при брѣꙁѣ
  μαρτύρων σώματα... ἔν τινι λαγγάδι τοῦ ποταμοῦ
 7. пришедъше сташꙙ· и҅деже и҅ ст꙯иї и҅ꙁꙿ-
  ἔστησαν, ἔνθα καὶ οἱ ἅγιοι προ-
 8. волишꙙ· циї же о҅тъ хрь҆столюбь҆ць҆ вь҆-
  είλοντο... Καί τινες φιλόχριστοι, ἄ-
 9. ꙁемъше тѣлеса и҅мъ· муромъ помаꙁа-
  ραντες αὐτά, μυρίσαντες
 10. въше· положишꙙ на мѣстѣ ꙁнамени-
  μύροις... ἐν τόπῳ ἐπισήμῳ ἀπέθεντο.
 11. тѣ· а҅ꙁъ же вашего събора мол҄ѫ ѡ҄ мѫ-
  Ἐγὼ δὲ τὴν ὑμετέραν ἐκλιπαρῶ ὁμήγυριν, ὦ μαρ-
 12. ченици· славь҆ниї и҅ чь҆сть҆нии· и҅ꙁбъ-
  τύρων κλέη, σεβαστοὶ... δεδοξασμέ-
 13. ранꙑѧ слоугꙑ добриї мѫченици бла-
  νοι λειτουργοί, καλλιμάρτυρες τῆς εὐ-
 14. говѣрию҄· о҄устроѥ҅ни дѣлател҄е· подра-
  σεβείας, ἠμφιεσμένοι ἐργάται... μιμη-
 15. жател҄е хръстови· жилишта ст꙯аа҅го
  ταὶ τοῦ Χριστοῦ, κατοικητήρια τοῦ ἁγίου
 16. дх꙯а· исповѣдꙿници дрь҆ꙁи· ѥ҅дꙿноо҄у-
  πνεῦματος, ὁμολογηταὶ ἀπότομοι, ὁμό-
 17. мни съ а҅гг҄елꙑ· раби г꙯а и҅ о҅тца· о҄учені-
  φρονες τῶν ἀγγέλων, θεράποντες τοῦ θεοῦ καὶ πατρός, μαθη-
 18. ци и҅ночꙙдааго· о҅тишиꙗ и҅ ꙁастѫпь҆-
  ταὶ τοῦ μονογενοῦς, λιμένες καὶ προστά-
 19. ници крь҆стиꙗномъ· въ цѣсарь҆ствѣ
  ται τῶν χριστιανῶν, ἐν βασιλείᾳ
 20. небесь҆стѣѣ҆мъ ь сѫште· молите бога
  οὐρανῶν ἱδρυμένοι, δεῖσθε... τοῦ θεοῦ
 21. о҅тъ ратии҆· о҅тъ глада и҅ о҅тъ пагоубꙑ·
  ἔν τε... ἐπαναστάσεσι, ἐν τε λιμῷ καὶ λοιμῷ,
 22. и҅ црькъвънааго тѣла не прѣꙁь҆рите·
  μηδὲ τῆς ἐκκλησίας τὸ σῶμα παρίδητε
 23. растрь҆ꙁаѥ҅ма· вь҆ бѣдахъ вь҆сѣхъ ꙁастѫ-
  σπώμενον, ἐν ἐπαναστάσει ὑπὲρ πάντων συμμα-
 24. паи҅те· плѣнь҆никꙑ и҅ꙁбавите и҅ ꙁа не-
  χήσατε, αἰχμαλώτους ἀναῤῥύσασθε καὶ ὑπὲρ τῶν ἀσθε-
 25. дѫжь҆нꙑѧ молите· и съгрѣшь҆шии҆
  νούντων ἱκετεύσατε. Ἡμάρτομεν
 26. го꙯у просимъ простꙑн҄ѫ вами вьꙁꙙти·
  τῷ κυρίῳ, αἰτοῦμεν δι' ὑμῶν συγγνώμην λαβεῖν,
 27. прочии҅хъ лѣтъ въ о҄устрои҆· и҅ въ говѣ-
  τὸν ὑπόλοιπον χρόνον ἐν διορθώσει, ἐν εὐλα-
 28. ниї и҅ въ страсѣ· о҄укрѣпл҄еномъ бꙑти·
  βείᾳ... καὶ φόβῳ κρατούμενοι
 29. да хоудꙑѧ сеѧ нашеѧ жиꙁни въ покои҆
  ὅπως τὸ βραχὺ τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐπ' ἀναπαύσει
 30. съврь҆шивъше· конецъ ь бе страха полꙋ-
  τελέσαντες τέλους ἀφόβου τύχω-

Vita (Passio) XLII martyrum Amoriensium (7 March)

Image of 034r