Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 032r >

 1. ꙁа х꙯а· на скврь҆наваа҅го сего· да вѣчьнꙑ-
  ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ κατὰ τοῦ μιαροῦ τούτου, ἵνα τῆς αἰωνί-
 2. ѧ насладимъ сꙙ славꙑ· да пои҅демъ
  ου ἀπολαύσωμεν δόξης· πορευθῶμεν
 3. къ любь҆ноуо҄умоу пѫти нашемоу·
  τὴν ἠγαπημένην ἡμῖν ὁδόν,
 4. а҅ никꙿтоже о҅тъ насъ не о҅стани· а҅ште
  μηδεὶς ἐξ ἡμῶν ἀπολείψῃ. Εἰ
 5. ли кꙿто тврь҆да о҄ума не и҅матъ· да сꙙ
  δέ τις ἄστατον ἔχει τὴν γνώμην,
 6. о҅тълѫчитъ о҅тъ насъ· не вѣсте ли го-
  χωρισθήτω ἀφ' ἡμῶν. Οὐκ οἴδατε, κύ-
 7. сподиѥ҆ мои҆ ꙗ҅ко а҅ꙁъ на нашеи ꙁеми·
  ριοί μου, ὅτι ἐν τῇ γῇ ἡμῶν
 8. славенъ сꙑ племенемь҆· вꙑсокъ же
  περιφανὴς ὢν τῷ γένει, ὑψηλὸς δὲ
 9. саномъ ь· богатъ же ꙁѣло· на поꙁориште
  τῇ ἀξίᾳ, ἐν δὲ πλούτῳ πάνυ κομῶν, ἐν θεάτρῳ
 10. миръноѥ· точаа҅хъ и҅граа҅хъ и҅ троу-
  κοσμικῷ ἐσταδιάρχουν καὶ ἠγω-
 11. ждаа҅хъ сꙙ· тъгда ли и҅мѣниꙗ ради
  νίων; Εἰ τότε διὰ χρήματα
 12. и҅ чловѣчь҆скꙑ похвалꙑ· и҅ маловрѣ-
  καὶ ἀνθρώπων ἐπαίνους καὶ πρόσκαι-
 13. мень҆нꙑѧ сласти подвиꙁаа҅хъ сꙙ· а҅
  ρον ἡδονὴν ἠγωνιζόμην,
 14. нꙑнꙗ колико паче небесь҆наа҅го ради
  πόσῳ μᾶλλον ἀρτίως διὰ τὸν ἐπουράνιον
 15. цѣсара· того ради братиꙗ҅ да въꙁмо-
  βασιλέα; Διὰ τοῦτο, ὦ ἀδελφοί, ἀνδρισθῶ-
 16. жемъ вь҆си· и҅ да не вътори ꙗ҅вимъ сꙙ
  μεν πάντες καὶ μὴ δεύτεροι φανῶμεν
 17. мѫченикомъ хръ҆стовомъ· нъ добл҄і-
  τῶν μαρτύρων τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ γενναί-
 18. и҅ ꙁа н҄ь да постраждемъ· вѣдѣ се бра-
  ως ὑπὲρ αὐτοῦ ἀθλήσωμεν. Οἶδα τοῦτο, ἀδελ-
 19. тиꙗ҅ ꙗ҅ко никꙑи҅же чловѣкъ бе съмрь҆-
  φοί... ὅτι οὐδεὶς ἀνθρώπων ἀθάνα-
 20. ти· да а҅ште съмрь҆ть҆ прѣдь҆лежитъ·
  τος· εἰ θάνατος πρόκειται,
 21. съмрь҆ти да о҄убѣжимъ вѣчь҆нꙑѧ·
  θανάτῳ θάνατον ἐκφύγωμεν, θάνατον τὸν αἰώνιον·
 22. ꙗ҅же бо нꙑн҄ꙗ маловрѣмень҆наа сь҆мрꙿ-
  οὐ γὰρ νῦν ὁ πρόσκαιρος θάνα-
 23. ть҆· сънъ праведнꙑи҅мъ нарицаѥ҅тъ
  τος, ἀλλ' ὕπνος τοῖς δικαίοις λελόγισται.
 24. сꙙ· да никꙿтоже о҄убо о҅тъ лика не о҅ста-
  Μηδεὶς οὖν τῆς χορείας ἀπολειφθῇ,
 25. ни· да тъчно вѣнь҆цꙙ полоучимъ вьси·
  ἵνα ὁμοτίμων στεφάνων τύχωμεν ἅπαντες
 26. о҅тъ мъꙁдодавь҆ца бога· и҅ г꙯а нашего
  παρὰ τοῦ... μισθαποδότου θεοῦ κυρίου δὲ ἡμῶν
 27. їсоу хръста· ҆Ѡ о҄уме правꙑѧ вѣ-
  Ἰησοῦ Χριστοῦ”. Ὦ νοῦς ὀρθοτόμου πίσ-
 28. рꙑ и҅спль҆н҄енъ· ѡ҄ лѣствице небесе
  τεως γέμων· ὦ κλῖμαξ εἰς οὐρανοὺς
 29. доходꙙшти· ѡ҄ великодоушь҆нꙑи о҄у-
  φθάνουσα· ὦ μεγαλόψυχος γνώ-
 30. ме· ꙗ҅ко на сѫдишти пакость҆ника
  μη, ὅτι ἐν τῷ βήματι τοῦ τυράννου...

Vita (Passio) XLII martyrum Amoriensium (7 March)

Image of 032r