Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 031v >

 1. стръꙁавъше риꙁꙑ ѥ҅моу о҅тъ вꙑѧ до но-
  ξαντες τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἀπὸ τραχήλου μέχρι πο-
 2. гоу· мечемъ ь о҄ударенъ бꙑвъ· и҅ тако
  δῶν, τῷ ξίφει κρουσθεὶς
 3. прѣдастъ дш꙯ѫ господоу· ҆Оусѣченъ
  παρέθετο τὸ πνεῦμα τῷ κυρίῳ. Ἀποτμηθεὶς
 4. же бꙑвъ и҅стинънꙑи҆ дѣлател҄ь хв꙯ъ·
  δὲ ὁ ἀληθινὸς ἐργάτης τοῦ Χριστοῦ
 5. лежаа҅ше на ꙁеми а҅кꙑ свѣтъла ꙁвѣꙁда
  ἔκειτο ἐπὶ γῆς, ὥσπερ φαεινὸς ἀστὴρ
 6. съ небесе на ꙁемл҄ѫ пришьдъши· ѥ҅дꙿна-
  ἀπ' οὐρανοῦ ἐπὶ τὴν γῆν περιπολεύων. Ἔ-
 7. че же ѥ҅моу гнѣвомъ ь доушѫштоу· о҅ прѣ-
  τι δὲ αὐτοῦ θυμοῦ πνέοντος ἐπὶ τῇ καρ-
 8. тръпѣниї мѫченика· рече приведѣ-
  τερίᾳ τοῦ μάρτυρος ἔφη· „Ἀγάγε-
 9. те ми сѣмо мѫжꙙ жестокꙑ· о҅тъ е҅ѳі-
  τε ᾧδε ἄνδρας ἀπηνεῖς ἐκ τῆς τῶν Αἰθι-
 10. ѡ҄пь҆скꙑѧ странꙑ· съ мечи да и҅сѣкѫтꙿ
  όπων χώρας ὁρμωμένους ξιφηφόρους, καὶ ἐξέλθωσι
 11. и҅ прочꙙѧ· и҅ вьведъ сь҆вѣть҆никꙑ своѧ
  κατὰ τῶν λοιπῶν” ... Ἐνέγκας τοὺς συμβούλους αὐτοῦ
 12. рече къ н҄имъ· видѣсте ли прѣтрь҆пѣ-
  ἔφη πρὸς αὐτούς· „Εἴδετε τὴν καρτερί-
 13. ниѥ нечь҆стиваа҅го о҅ного· о҅ни же рѣшꙙ·
  αν τοῦ ἀλαζόνος ἐκείνου;”. Οἱ δὲ εἶπον·
 14. видѣхомъ и҅ почоудихомъ сꙙ· да чꙿто
  „Εἴδομεν καὶ ἐξέστημεν”. „Καὶ τί,
 15. рече сътворимъ прочиїмъ· о҅ни же о҅тъ-
  φησί, δοκεῖ ὑμῖν περὶ τῶν λοιπῶν;”. Οἱ δὲ ἄθλιοι ἀπο-
 16. вѣштавъше рѣшꙙ· такожде послѣдь҆-
  κριθέντες εἶπον· „Τῇ τελευταίᾳ καὶ οὗτοι
 17. н҄ѫѭ҄ съмрьть҆ да прии҅мѫтъ· да а҅ко
  τοῦ θανάτου ὑπαχθήτωσαν ψήφῳ”. Ὡς οὖν
 18. часъ третии҆ приде· и҅ о҅бꙑчь҆нѫѭ҄ мо-
  ἡ ὥρα συνήντησε τῆς τρίτης καὶ τὴν συνήθη οἱ ἅγιοι εὐ-
 19. литвѫ съконь҆чавъше с꙯тиї· начꙙшꙙ
  χὴν ἐκπληρώσαντες ἦσαν, ἤρξαντο
 20. дроугъ дроуга поо҄уштати на добро·
  ἀλλήλους προθυμοποιεῖν.
 21. пришедъше же сиї мѫжи лютии҆· поу-
  Φθασάσης δὲ τῆς τῶν κακοσυμβούλων ἀποκρίσεως, ἀπέ-
 22. стишꙙ сѧ на ст꙯ꙑѧ да живꙑ ѧ пожьрѫтꙿ·
  στειλαν τοὺς εἰρημένους ἀπηνεῖς ἄνδρας... ὅπως ζῶντας αὐτοὺς καταπίωσι.
 23. видѣвъше же ѧ҆ ст꙯ии а҅кꙑ весели къ вѣ-
  Θεασάμενοι δὲ τούτους οἱ ἅγιοι, ὥσπερ ἀγαλλόμενοι ἐπὶ τὸ βρα-
 24. нь҆цоу страсти пои҅дошꙙ· ҅Единъ҆ же
  βεῖον τῆς ἀθλήσεως ἐχώρουν. Εἷς δὲ
 25. о҅тъ н҄ихъ блага рода о҅тъ дѣдъ славе-
  ἐκ τούτων περιφανὴς μὲν τῷ γένει, εὐγε-
 26. нъ же племенемъ ь· васои҅ именемь҆· свѣ-
  νὴς ἐκ προγόνων, Βασόης τὴν προσωνυμίαν, φω-
 27. телъ сꙑ благодѣтиѭ҄ и҅ и҅стинънꙑи҆
  στήρ ὑπάρχων τῇ χάριτι καὶ ἀληθινὸς
 28. хв꙯ъ вои҅нъ· радъ бꙑвъ и҅ божиѧ благодѣ-
  τοῦ Χριστοῦ στρατιώτης, εὐθαρσὴς γεγονὼς καὶ θείας χάρ-
 29. ти и҅спль҆нивъ сꙙ· дроужинѣ своѥ҅и рече·
  ιτος ἐμπλησθείς, πρὸς τοὺς συναθλητὰς ἔφη·
 30. станѣте добл҄е ѡ҄ братия҆ и҅ мѫжь҆скꙑ
  „Στῆτε γενναίως, ὦ ἀδελφοί, καὶ ἀνδρείως

Vita (Passio) XLII martyrum Amoriensium (7 March)

Image of 031v