Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 030v >

 1. стѣ да сꙙ о҅брꙙштѫтъ· и҅жде и҅ прьвѣѥ
  εὑρεθῆναι... ἔνθα ὑπῆρχον τὸ πρότερον,
 2. бѣшꙙ· тоуи҆жде сѫдоу бꙑти прѣдъ
  κἀκεῖσε τὸ κριτήριον γενέσθαι κατ'
 3. лицемь льстивааго· сътворишꙙ же шь҆-
  ὄψιν τοῦ δολίου. Ἐποίησαν οὖν τὴν πο-
 4. ствиѥ ст꙯ии҆· о҅тъ реченааго мѣста до
  ρείαν οἱ ἅγιοι ἀπὸ τοῦ λεχθέντος τόπου ἕως
 5. рѣкꙑ· о҅тъ часа девꙙтаа҅го до свѣта·
  τοῦ ποταμοῦ ἀπὸ ὥρας ἐνάτης μέχρι πρωί.
 6. да ако сꙙ приближишꙙ о҅бои блиꙁъ рѣкꙑ·
  Ὡς δὲ ἤγγισαν λοιπὸν ἀμφότεροι πλησίον τοῦ ποταμοῦ,
 7. сии҅ же страстонось҆ци съвꙙꙁани· а҅ сии҆
  οὗτοι μὲν οἱ ἀθλοφόροι δέσμιοι, αὐτὸς δὲ
 8. ль҆стивꙑи҆ и҅ нео҄укроштенꙑи҆ пь҆съ·
  ὁ δόλιος καὶ ἀνήμερος κύων
 9. по водѣ и҅дꙑ повелѣ ѧ въ ѥ҆дꙿнои҆ темні-
  τοῦ πλοίου διερχόμενος, ἐκέλευσεν αὐτοὺς... ἐν μιᾷ τῶν φυλ-
 10. ци ꙁатворити· и҅ꙁлѣꙁъ же и҅с корабья҆
  ακῶν ἐγκλεισθῆναι... Καὶ δὴ τῆς νηὸς ἐξελθών,
 11. приде на кон҄и кꙿ н҄имъ· ставъ же рече
  ἱππεύων διέρχεται πρὸς αὐτούς ... Ἑστὼς δὲ ἔφη
 12. слоугамъ свои҅мъ· приведѣте ми ѥ҆дꙿ-
  τοῖς ὑπηρέταις αὐτοῦ· „Ἄγαγέ μοι ἕνα
 13. ного о҅ть҆ н҄ихъ· да некъли понѣ тъ сꙙ
  ἐξ αὐτῶν, ὅπως αὐτὸς
 14. мьнѣ о҅бѣштаѥ҅тъ· и҅ тѣхъ сътво-
  πεισθείς μοι κἀκείνους προσ-
 15. ритъ о҅бѣштати сꙙ· приведошꙙ же че-
  ενέγκῃ ἀσφάλειαν”. Ἤγαγον δὲ τὸ ἔν-
 16. стънааго съсѫда и҅ стежера мѫченико-
  τιμον σκεῦος, τὸ ἑδραίωμα τῶν μαρτύ-
 17. мъ· крѣпа вѣрꙑ камꙑка· ѳео҅дѡ҄ра
  ρων... τὴν κραταιὰν τῆς πίστεως πέτραν, Θεόδωρον
 18. непобѣдимаа҅го· славънꙑна проспа-
  τὸν ἀήττητον... περιφανῆ τε πρωτοσπα-
 19. ѳера· дроугааго скопꙿца подражаѧ҆ конꙿ-
  θάριον... ἄλλον εὐνοῦχον ζηλώσας τῆς Καν-
 20. дачь҆скꙑѧ· и҅же филипоу не покаже-
  δάκης ὃς οὐ Φίλιππον ὑποδεικνύει ὕδωρ
 21. тъ водꙑ крьстити сꙙ· и҅ вѣровати го꙯у·
  βαπτίσασθαι καὶ πιστεῦσαι κυρίῳ·
 22. не бо бѣа҅ше томоу непричꙙсть҆никъ·
  οὐδὲ γὰρ τούτου ἄμοιρος ὁ γενναῖος ὑπῆρχεν·
 23. нъ пролиꙗ҅ти кръвь҆· и҅ вь҆сѣмъ сꙙ крь҆сти-
  ἀλλ' ἐκχεῖν αἷμα καὶ τούτῳ βαπτισθῆ-
 24. ти· Семоу же ставшоу тлькомъ рече
  ναι. Τούτου δὲ στάντος, δι' αὐτοῦ ἑρμηνέως ἐβόα...
 25. мѫченикоу· покори ми сꙙ чловѣче· и҅ о҅-
  τῷ μάρτυρι· „Πείσθητί μοι, ὦ ἄνθρωπε, καὶ ἀρ-
 26. ставъ сꙙ крь҆стиꙗ҅нь҆ства съ нами е҅дꙿна-
  νησάμενος ὃν λέγετε χριστιανισμὸν ὁμόφρων ἡμῶν
 27. ко бѫди· да и҅ честь҆ великѫ о҅тъ мене вь҆-
  γενοῦ, ἵνα καὶ τιμῶν μεγίστων παρ' ἐμοῦ ἀξι-
 28. ꙁь҆меши· и҅ богатъство дамъ ти много·
  ωθῇς..., καὶ πλοῦτον παράσχω σοι πλείονα
 29. а҅ не съ҆мрьти о҅сѫжденъ бѫди· тъи бо
  καὶ μὴ τῷ θανάτῳ καταδικασθῇς· σὺ γὰρ
 30. скопець҆ ѥ҅си и҅ не печеши сꙙ ни о҅ женѣ ни
  εὐνοῦχος ὢν οὐ φροντίσεις περὶ γυναικὸς ἢ

Vita (Passio) XLII martyrum Amoriensium (7 March)

Image of 030v