Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 027r >

 1. дроугꙑи глаголааше а҅ꙁъ ѥсмъ ь коуто-
  ὁ δὲ· „Ἐγὼ Κουττό-
 2. нъ· ꙗ҅коже о҅тъ того въ страхъ многъ
  νιος”, ὡς ἐκ τούτου πολὺν φόβον...
 3. въпасти тои҆ вь҆си· и҅ никомоу о҅тъто-
  ἐμπεσεῖν τῇ κώμῃ καὶ μηκέτι μηδένα
 4. ли сь҆мѣти по слънечьнѣѣмъ ꙁаходѣ
  τολμᾶν μετὰ ἡλίου δύσιν
 5. вь҆нѣ домоу своѥ҅го о҅брѣсти сꙙ· мно-
  ἔξω τοῦ οἴκου αὐτοῦ εὑρεθῆναι... τι-
 6. гꙑ бо о̑удавишꙙ· дроугꙑѧ же прѣи҅ти
  νας ἀπέπνιξαν· τοὺς δὲ διαπερᾶν
 7. хотꙙштꙙ въꙁбранꙗа҅хѫ и҅мъ· ꙗ҅коже
  θέλοντας ἐκώλυον, ὥστε
 8. не прѣходити моста· дроуꙁиї же съ-
  εἶναι ἀδιάβατον τὴν γέφυραν. Τὰ μὲν οὖν ἕτερα
 9. сѫди крь҆чажь҆нии҆ въ то мѣсто и҅жде
  σκεύη τῶν κεραμίων κατ' αὐτὸν τὸν τόπον
 10. бѣа҅хѫ положени сѫтъ до дꙿнешь҆н҄ѣ-
  ἀπέθεντο, καὶ μενοῦσιν ἀκίνητα μέχρι τοῦ νῦν.
 11. го· нъ а҅ште кꙿто чꙿто речетъ чесо ради
  Ἀλλ' ἐρεῖ τις, διὰ τί
 12. о҅тъвръгошꙙ сꙙ ꙁарока ѥ҅моу бѣси·
  ἠθέτησαν αὐτοῦ τοὺς ὅρους οἱ δαίμονες;
 13. пон҄еже и҅ чловѣци· прѣстѫпишꙙ ꙁа-
  ὅτι καὶ τὰς παραγγελίας αὐτοῦ παρέβησαν
 14. повѣдь ѥ҅моу· ѧ҅же присно о̑учꙙ вь҆сѣ-
  οἱ ἄνθρωποι, ἃς δι' ὅλου παραινῶν
 15. мъ глаголааше· не бѫдѣте несꙑти
  ἔλεγεν πᾶσιν μὴ ἀπληστεύεσθαι
 16. нъ любои҅мѣнь҆ни· вѣдꙑ ꙗ҅ко сии дꙋ-
  μηδὲ φιλαργύρους εἶναι, εἰδώς, ὅτι πάντα
 17. хове лѫкави сѫтъ· симъ ꙁъломъ по-
  τὰ πονηρὰ πνεύματα τυγχάνουσιν τούτων αἴτια
 18. повинꙿни· ꙁатвори бо ѧ въ съсѫдѣхъ· о҅-
  τῶν κακῶν. Ἐναπέκλεισεν μὲν γὰρ αὐτὰ ἐν τοῖς ἀγγείοις, κἀκεῖ-
 19. ни же покорениї ст꙯ааго конона досели
  να δὲ ἔμεινον τὴν ὑποταγὴν τοῦ ἁγίου Κώνωνος, μέχρις οὗ
 20. прѣбꙑшꙙ· да пон҄еже прѣстѫпишꙙ
  διέμενον... Ἐπειδὴ δὲ παρέβησαν
 21. чловѣци ꙁаповѣди ѥ҅го· и҅ бѣси тако-
  οἱ ἄνθρωποι τὰς παραγγελίας παρέβησαν
 22. жде прѣстѫпишꙙ· и҅ симъ бꙑвъшиї-
  καὶ οἱ δαίμονες τὴν ὑποταγήν. Καὶ τούτων οὕτω γενομέ-
 23. мъ· прѣтръпѣвъшиїмъ въ а҅лꙿчь҆бахꙿ
  νων... προσκαρτερήσαντες ἐν νηστείαις
 24. и҅ молитвахъ· на длъгꙑ дь҆ни ѥ҅дꙿва
  καὶ προσευχαῖς ἐπὶ ἡμέρας τινάς, μόλις
 25. съкѫташꙙ о҅тъбѣгъшиїма бѣсова-
  κατέστειλαν τῶν ἐκφυγόντων δαιμόνων τὴν μα-
 26. ниѥ· се же о҅тъ многꙑи҅хъ мало на-
  νίαν. Ταῦτα ἐκ πολλῶν ὀλίγα ἐμνή-
 27. мѣнихомъ· а҅ ѥ҅же цѣл҄ениꙗ въ жи-
  σθημεν· τὰ δὲ ἰάματα τὰ ἐν τῇ ζω-
 28. тии своѥ҅мъ ь сътвори· и҅ по съмрьти
  ῇ αὐτοῦ γενόμενα καὶ μετὰ τὴν ἀποβίωσιν
 29. ѥ҅го· никꙿтоже можетъ и҅сповѣдати
  αὐτοῦ ἐπιτελούμενα οὐδεὶς ἐπαρκέσει διηγήσασθαι,
 30. послоушъствоуѭ̑штоу о҅ томъ богоу·
  μαρτυροῦντος αὐτῷ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ...

Vita (Passio et miracula) Cononis martyris in Isauria (6 March)

Image of 027r