Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 022r >

 1. кобꙑлъ· коꙁꙑ о҅вь҆цꙙ многꙑ тъмами па-
  καὶ φοράδων αἰγῶν, προβάτων πολλαὶ μυριάδες διαφόρων νε-
 2. сомꙑ въ горахъ неблюдомѣ· блюдомѣ
  μόμεναι ἐν τοῖς... ὄρεσι... ἀφυλάκτως πεφυλαγμέναι
 3. же сѫтъ страхомь҆· ꙗ҅коже не сь҆мѣти
  τῷ φόβῳ τυγχάνουσιν, ὥστε μὴ τολμᾶν
 4. никомоуже начꙙти красти· и҅ли бъши-
  τινα ἐπιχειρεῖν ὑποκλέψαι ἢ κἂν ὅλ-
 5. ѭ̑ беꙁ бѣдꙑ присꙙгнѫти· а҅ште бо се тъ-
  ως ἐπικινδύνως ἅψασθαι. Εἰ γὰρ τοῦτο μό-
 6. чьѭ̑ оуꙁь҆рꙙтъ ꙁълодѣи властель҆скоѥ
  νον ἴδωσιν οἱ κακοῦργοι τὸ τῆς δεσποτείας
 7. ѥ҅моу и҅мꙙ· и҅ли и҅ ꙁнамения҆ вꙑи҆ висꙙште
  αὐτοῦ ὄνομα ἤτοι σημεῖον... ἐν τραχήλῳ περικρεμάμενον,
 8. а҅биѥ поꙁнавъше блюдѫтъ сꙙ·
  εὐθὺς ἐπιγιγνώσκοντες παραφυλάττονται. ...
 9. Тако ѥ҅моу житиѥ богъ почь҆те· ꙗ҅коже и҅
  Οὕτως αὐτοῦ τὴν πολιτείαν ὁ θεὸς ἐτίμησεν, ὡς καὶ
 10. по съмрьти ѥ҅го славь҆нѣи҅ша сътвори·
  μετὰ θάνατον... ἐνδοξότερον ἐποίησεν.
 11. ѥ҅ште же къ симь чоудесемъ и҅ се бꙑстъ·
  Ἔτι μὴν πρὸς τοῖς προηγουμένοις θαύμασιν·
 12. въдовици коѥ҅и҆ о̑убоꙁѣ сн꙯ъ и҅ночꙙдъ ѥ҅дꙿ-
  χήρας τινὸς πενιχρᾶς υἱὸς μονογενὴς ἔ-
 13. наче съсꙑ· ѥ҅гоже носꙙшти въ паꙁоусѣ
  τι θηλάζων, ὃν ἔφερεν ἐν ἀγκάλαις
 14. мати ѥ҅моу· въ врѣмꙙ жꙙтвѣ шъдъши
  ἡ μήτηρ... ἐν καιρῷ τοῦ θερισμοῦ ἀπελθοῦσα...
 15. да съберетъ класꙑ на пиштѫ себѣ· по-
  τοῦ συναγαγεῖν στάχυας πρὸς διατροφήν, ἀπ-
 16. ложи на ꙁеми сн꙯а своѥ҅го· и҅ къ жꙙтел҄ѣ-
  έθετο χαμαὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς, καὶ τοῖς θερι-
 17. немъ пристѫпивъши· и҅ берѫшти кла-
  σταῖς προσεγγισάσης αὐτῆς καὶ περισπωμένης περὶ τὴν συλλογὴν τῶν στα-
 18. сꙑ· вънеꙁаапъ влъкъ пришедъ о҅брѣ-
  χύων, αἰφνίδιον λύκος... ἐπιστὰς εὗ-
 19. те повръженъ дѣтишть҆· никомоуже
  ρεν ἐρριμμένον τὸ παιδίον καὶ μηδενὸς
 20. сѫштоу о̑у н҄его· и҅ въсхꙑтивъ и҅ о҅тиде·
  προσόντος αὐτῷ ἁρπάσας ᾤχετο.
 21. жꙙтел҄ѣне же о̑услꙑшавъше плача
  Οἱ δὲ θερισταὶ ἀκούσαντες τὸν κλαυθμὸν
 22. младеништа· и҅ мати почоувъши о҅-
  τοῦ βρέφους, καὶ ἡ μήτηρ αἰσθομένη ἐπ-
 23. брати сꙙ· и҅ раꙁоумѣвъши своѥ҅го ꙁъла
  εστράφη καὶ γνοῦσα αὐτῇ διαφέρειν τὸ κακὸν
 24. въскрича съ вь҆сѣми· жꙙтел҄ѣне же о҅-
  ἠλάλαξεν μετὰ πάντων... Καὶ οἱ ἐργάται δέ, οἱ
 25. ви клицаа҅хѫ о҅ви течаа҅хѫ вь҆ слѣдъ ь вль-
  μὲν ἐπέκραζον, οἱ δὲ ἐπέτρεχον ἐπιδιώκοντες τὸ θη-
 26. ка· и҅ не постигъше ѥ҅го вратишꙙ сꙙ· ма-
  ρίον καὶ μὴ φθάσαντες ὑπέστρεφον. Ἡ δὲ μή-
 27. ти же ѥ҅го и҅ не испочивъши въꙁдѣвъши
  τηρ μὴ ἀναπαυσαμένη, ἁλλομένας ἐκπετάσασα
 28. рѫцѣ и҅ текѫшти и҅де плачѫшти сꙙ до
  τὰς χεῖρας δρομαία ἀπῄει ὀλολύζουσα μέχρι
 29. ст꙯ааго мѫжа· повѣдати ѥ҅моу своѭ̑ бѣ-
  τοῦ ἁγίου ἀνδρός, τοῦ ἀναγγεῖλαι αὐτῷ τὴν συμφορὰν...
 30. дѫ·

Vita (Passio et miracula) Cononis martyris in Isauria (6 March)

Image of 022r