Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 020v >

 1. пои҅дошꙙ въ своѧ домꙑ· и҅ їсповѣдашꙙ
  ἐπορεύθησαν ἐν τοῖς ἰδίοις καὶ διηγήσαντο
 2. вьса вь҆сѣмъ ѥ҅же сꙙ сълоучи и҅мъ· ꙗко-
  πᾶσι πάντα τὰ συμβεβηκότα αὐτοῖς· ὥστε
 3. же многоу страхоу напасти на вь҆сѣхъ
  πολὺν φόβον ἐπιπεσεῖν ἐπὶ πάντας
 4. слꙑшꙙштии҅хъ· нъ и҅ досели нꙑнꙗ
  τοὺς ἀκούοντας ταῦτα. Ἀλλὰ καὶ μέχρι τοῦ νῦν
 5. прѣбꙑваатъ страхъ ст꙯ааго конона въ
  διαμένει ὁ φόβος τοῦ ἁγίου Κώνωνος εἰς
 6. вьсеи҆ тои странѣ· да а҅ште кꙿто прѣо҅бі-
  πᾶσαν τὴν περίχωρον ἐκείνην, καὶ εἴ τις καταφρονή-
 7. дитъ и҅мꙙ ѥ҅моу· недалече приїметъ
  σει τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, οὐκ εἰς μακρὰν ἀπολήψεται
 8. мь҆сть҆· толико же чь҆сть҆но ѥ҅стъ и҅мꙙ ѥ҅-
  τὴν τιμωρίαν. Τοσοῦτον δὲ σεβάσμιον αὐτοῦ τὸ ὄνομά ἐστιν
 9. моу о҅тъ благодѣти· данꙑѧ ѥ҅моу о҅тъ
  ἀπὸ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης αὐτῷ ὑπὸ
 10. ст꙯аа҅го дх꙯а· ꙗ҅коже и҅нъгда дьвѣма кꙑ-
  τοῦ ἁγίου πνεύματος, ὥς ποτε δύο τι-
 11. и҅ма лѫкавома· о҅тъ саврꙑ въ горахъ жі-
  νὰς πονηροτάτους Ἰσαύρους ἐν ὄρεσιν ἐμφωλεύ-
 12. вѫште· страшꙿномъ ь въꙁоромъ ь· и҅ сверѣ-
  οντας, φοβηρὰς τὰς ὄψεις καὶ ἀγρί-
 13. па власꙑ и҅мѫшта· прѣо҅бидѣвъша и҅-
  ας τὰς κόμας ἔχοντας, καταφρονήσαντας τοῦ ὀνό-
 14. мꙙ ѥ҅моу и҅ страха ѥ҅го небрь҆гꙿша· а҅биѥ҅
  ματος αὐτοῦ καὶ τὸν φόβον παραλογισαμένους, εὐθὺς
 15. тоу о҅тъ бѣсовъ пришедъша на н҄ꙗ· ꙗ҅-
  καὶ παραχρῆμα ἐκ τῶν δαιμόνων ἐπελθόντων αὐτοῖς
 16. коже прѣстѫпьшема и҅ма вь҆спрѣште-
  ὡς παραβάντας αὐτοὺς τὰς παραγγελί-
 17. ниꙗ· и҅ ѥ҅мъше и҆ ꙁа власꙑ влѣчаахѫ ї пла-
  ας ἐπιλαβόμενοι τῆς κόμης ἔσυρον καὶ ὀλολύ-
 18. чѫшта ведѣа҅хѫ съвꙙꙁавъше къ нога-
  ζοντας αὐτοὺς ἔφερον δεδεμένους πρὸς τοὺς πό-
 19. ма рабоу бж꙯ию̑· паче же ѥ҅ште растѣѣ҆-
  δας τοῦ δούλου τοῦ θεοῦ... προσέτι δὲ ἐπαύξειν αὐτοῦ
 20. ше страхъ на нечь҆стивꙑи҅хъ доусѣхъ·
  τὸν φόβον κατὰ τῶν ἀκαθάρτων πνευμάτων,
 21. ꙗ҅коже и҅мъ и҅ н҄ивꙑ дѣлати и҅ пешти сꙙ
  ὥστε αὐτοὺς καὶ τὸν τῆς γεηπονίας
 22. вь҆сѣмь садомь҆ и҅ н҄ивънꙑи҅мъ ь сѣтиѥ҅-
  τῷ αὐτοῦ κελεύσματι ἐπιμελεῖσθαι
 23. мъ ь повелѣниѥмъ ь ѥ҅го· и҅ въ тѣхъ н҄ива-
  παντοίων φυτῶν τε καὶ σπορίμων. Ἐν οἷς
 24. хъ ѥ҅дина бѣа҅ше о҅сѣта сланоутꙿкомъ·
  μίαν χώραν εἶχον ἐσπαρμένην ἐρεβίνθων...
 25. пѫтꙿникъ же кꙿто мимои҅дꙑ· и҅ мь҆нꙙ бл҄ꙋ-
  ὁδοιπόρος τις παριὼν καὶ μὴ εἰδὼς τὴν αἰτίαν
 26. домѫ видѣвъ н҄ивѫ добрѫ и҅ плодънѫ
  θεασάμενος τὴν χώραν οὕτως εὐθαλοῦσαν καὶ τὸν καρπὸν εὔφορον
 27. и҅ съꙁь҆рѣвъшѫ· и҅ вь҆ꙁлюбивъ прѣклони-
  καὶ λιπάναντα, ἐρασθεὶς ἐπένευσεν
 28. въ сꙙ вь҆ꙁꙙ на годѣ· видѣвъ же неблю-
  καὶ ἀφείλατο συμμέτρως Ἰδὼν δὲ ἀφύ-
 29. домѫ сѫштѫ н҄ивѫ· прѣклони сꙙ и҅ потрь҆-
  λακτον οὖσαν τὴν χώραν ἐπέκυψεν πλείονα κόπτων

Vita (Passio et miracula) Cononis martyris in Isauria (6 March)

Image of 020v