Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 020r >

 1. пешти сѫште въ манастꙑри въжегъше·
  τὸν φοῦρνον τὸν ὄντα ἐν τῷ μοναστηρίῳ ἀνάψαντες,
 2. дроуꙁии҅ же на раꙁбои҅никꙑ о̑устръмивъ-
  οἱ δὲ ἐπὶ τὴν τῶν ὠμοτάτων λῃστῶν συνδρομὴν ὁρμήσαν-
 3. шꙙ сꙙ о̑устрашишꙙ· ꙗ҅коже о҅мрь҆твѣти
  τες... ἐπτόησαν, ὥστε νεκρωθέντας
 4. и҅мъ и҅ мечꙙ о҅упꙋстити· ти тако по ѥдно-
  αὐτοὺς καὶ τὰς μαχαίρας ἐξεάσαι καὶ οὕτως ἀνὰ ἕ-
 5. моу и҅ по двѣма о҅браꙁоуѭ̑ште· влѣчаа-
  να καὶ δύο σχηματίσαντες ἔσυ-
 6. хѫ· и҅ доведъше пешти и҅ прилагаѭ̑ште
  ραν ἀπαγαγόντες τῷ πυρὶ τοῦ φούρνου καὶ παρατιθέντες
 7. и҅мъ главꙑ пал҄ѣꙿхѫ· и҅ їсполоу о̑умрьтві-
  αὐτῶν τὰς κεφαλὰς ἐφλόγιζον καὶ ἡμιθα-
 8. въше пометаахѫ на ꙁеми· ст꙯ꙑи же ко-
  νεῖς αὐτοὺς ποιοῦντες. Ὁ δὲ ἅγιος Κώ-
 9. нонъ помиловавъ ѧ повелѣ бѣсомъ о҅ста-
  νων συμπαθήσας αὐτοῖς ἐκέλευσεν τοῖς δαίμοσιν παύσασ-
 10. ти сꙙ и҅хъ и҅ о҅сташꙙ сꙙ· видѣвъ же ѧ о҅тъ-
  θαι, καὶ ἐπαύσαντο. Ἰδὼν δὲ αὐτοὺς ἐκ-
 11. немогъшꙙ молитвѫ сътвори о҅ н҄ихъ и҅
  λείποντας ηὔξατο περὶ αὐτῶν, καὶ
 12. въꙁникошꙙ· бꙑвъше же въ о̑умѣ своѥ҅-
  ἀνένηψαν. Ἐν ἑαυτοῖς δὲ γενόμενοι
 13. мъ ь· въставъше припадошꙙ каѭ̑ште
  ἀναστάντες προσέπεσαν αὐτῷ μεταμελόμενοι
 14. сꙙ о҅ дръꙁости· и҅ плакаа҅хѫ сꙙ тѫжꙙште
  ἐπὶ τῇ τόλμῃ καὶ ἔκλαιον ὀδυνώμενοι
 15. о҅тъ болѣꙁни пал҄ениꙗ· и҅ лежꙙште прѣ-
  ἐκ τοῦ πόνου τοῦ φλογισμοῦ καὶ κείμενοι πα-
 16. дъ ногама мол҄ꙗхѫ сꙙ ѥ҅моу да о҅слабитъ
  ρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐδέοντο ἀνεθῆναι
 17. и҅мъ о҅тъ многꙑѧ болѣꙁни· ҅Онъ же мо-
  ἐκ τῆς πολλῆς ὀδύνης. Ὁ δὲ ἐπευ-
 18. литвѫ сътворивъ· беꙁ болѣꙁни сътворі-
  ξάμενος αὐτοῖς ἀνοδύνους ἐποίη-
 19. въ и҅ бес тѫгꙑ о҅тъпоусти ѧ· отъпоуште-
  σεν καὶ ἀνεπηρεάστους ἀπέλυσεν. Οἱ δὲ ἀπο-
 20. номъ же и҅мъ бꙑвь҆шемъ· тако текѫ-
  λυθέντες οὕτως ἔτρεχον φεύγον-
 21. ште бѣгаа҅хѫ а҅кꙑ огн҄емъ ь пакꙑ гони-
  τες ὡς ἀπὸ τοῦ πυρὸς πάλιν διωκόμε-
 22. ми· дои҅деже дои҅дошꙙ мѣста и҅деже бѣꙿ-
  νοι, μέχρις οὗ κατήντησαν πρὸς τὸ φρέαρ τῆς κρήνης, ἐν ᾧ ηὗρον
 23. копиї старѣи҅шина и҅мъ· вь҆ꙁь҆рѣвъ же
  καὶ τὸν Κόττιν τὸν ἑαυτῶν ἀρχηγόν... Ὃς ἀτενίσας
 24. на н҄ꙙ и҅ видѣвъ о̑ужасе сꙙ· ꙗ҅ко ѥ҅дина-
  καὶ ἰδὼν αὐτοὺς ἐξεπλάγη, ὅτι ἔτι
 25. че живи сѫтъ· въ радости бꙑвъ· въ-
  ζῶσιν καὶ περιχαρὴς γενόμενος ἀνα-
 26. ставъ цѣлова ихъ о҅ прѣславь҆нѣѣ҆мь҆
  στὰς ἠσπάσατο αὐτοὺς ἐπὶ τῷ παραδόζῳ
 27. чоудеси· съповѣдавъшемъ же и҅мъ
  θεάματι. Διηγησαμένων δὲ αὐτῶν
 28. ѥ҅же сꙙ и҅мъ събꙑ· похоули ѧ пон҄еже ѥ҅-
  τὴν παρακολουθήσασαν δύναμιν, ἐμέμψατο αὐτούς, ὅτι
 29. го ꙁапръва не послоушашꙙ· въставъше
  καὶ τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ παρήκουσαν. Ἀναστάντες
 30. же
  δὲ

Vita (Passio et miracula) Cononis martyris in Isauria (6 March)

Image of 020r