Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 019v >

 1. въше ѥ҅го о̑устрь҆мишꙙ сꙙ на мѣсто· копиї
  λείψαντες αὐτὸν ὥρμησαν ἐπὶ τὸ προκείμενον. Ὁ δὲ Κόττις
 2. же въ печали бꙑвъ о҅ сьвѣтѣ и҅хъ· ѥ҅динъ
  λυπηθεὶς ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ αὐτῶν βουλῃ
 3. о҅ставъ на мѣстѣ· тоу лѫштѫ своѭ̑ потъ-
  ἰδιάσας καθ' ἑαυτὸν πλησίον τῆς κρήνης κἀκεῖ τὰς λόγχας αὐτοῦ πή-
 4. къ и҅ ножь҆ свои҆ повръгъ сѣде· и҅ положь гла-
  ξας... καὶ τὴν μάχαιραν αὐτοῦ ῥίψας ἐκαθέσθη καὶ θεὶς τὴν κε-
 5. вѫ своѭ̑ на колѣноу плака по н҄ихъ· надѣ-
  φαλὴν αὐτοῦ ἐπὶ τὰ γόνατα ἐπένθει αὐτοὺς ὡς προσ-
 6. ѧ҅ сꙙ ꙗ҅ко ничь҆соже добра и҅мъ бѫдетъ·
  δοκῶν μηδὲν ἀγαθὸν αὐτοῖς ἀποβήσεσθαι.
 7. приближивъше же сꙙ къ домоу ст꙯аа҅го о҅уда-
  Ἐγγίσαντες δὲ τῷ οἰκήματι τοῦ ἁγίου ἔκρου-
 8. ришꙙ вь҆ двь҆ри· кононъ же мь҆нѣвъ ꙗко
  ον τῇ θύρᾳ. Ὁ δὲ... Κώνων νομίσας, ὅτι
 9. кꙿто сѫтъ о҅тъ просꙙштиїхъ· и҅ли о҅тъ бо-
  τινὲς τῶν προσδεομένων ἢ τῶν ἐν ἀσθενείᾳ
 10. лиї по о҅бꙑчаю приходꙙштиїхъ· о҅тврь҆-
  κατὰ τὸ εἰωθὸς ἐρχομένων εἰσίν, ἤνοι-
 11. ꙁе и҅мъ двьри· и҅ видѣвъ ѧ въ о҅рѫжиї мь-
  ξεν αὐτοῖς τὴν θύραν, καὶ ἰδὼν αὐτοὺς ἐνόπλους ἐδό-
 12. нѣа҅ше ꙗ҅ко съ пѫти сѫ пришьли почиті·
  κει, ὅτι ἀπὸ ὁδοιπορίας ἥκασιν πρὸς ἀνάπαυσιν.
 13. к ъждо же тъкаше дроугъ дроуга въпра-
  Ἕκαστος δὲ αὐτῶν διανύττων τὸν πέλας, ἐπυνθά-
 14. шаѧ коѥ ѥ҅стъ мѣсто и҅ждеже и҅мѣниѥ
  νετο ποῖος ἂν εἴη ὁ τόπος, ἔνθα ἐνόμιζον αὐτοῦ
 15. лежитъ· о҅нѣмꙿ же и҅штѫштеїмъ и҅мѣ-
  τὰ χρήματα. Καὶ τῶν μὲν λῃστῶν πρὸς τὴν ἔρευναν τῶν χρη-
 16. ниꙗ· кононъ тъштаа҅ше сꙙ о̑уготовиті
  μάτων ἀσχολουμένων ὁ... Κώνων ἔσπευδεν... ἑτοιμάζων
 17. и҅мъ трепеꙁѫ· приносꙙ и҅мъ вино и҅ велꙙ
  τράπεζαν κωμίζων τε οἶνον, καὶ προτρεπόμενος
 18. и҅мъ ꙗ҅сти молꙗа҅ше сѧ глагол҄ꙙ· Пои҅дѣ-
  αὐτοὺς παρεκάλει λέγων· „Δεῦ-
 19. те чꙙда да въкоусите· о҅ни же не полоу-
  τε τέκνα... γεύσασθε”. Ὡς δὲ τοῦ σκοποῦ
 20. чивъше ѥ҅гоже и҅скаахѫ на гнѣвъ о҅бра-
  τυχεῖν οὐχ ηὕρισκον, εἰς ὀργὴν ἐτράπη-
 21. тишꙙ сꙙ· и҅мъше же ѥ҅го о҅бнажишꙙ ме-
  σαν καὶ κρατήσαντες αὐτὸν ἐγύμνωσαν τὰς μαχαί-
 22. чꙙ· и҅ простеръше на н҄ь своѧ рѫкꙑ ноужꙿ-
  ρας καὶ ἐπανατείναντες ἐπ' αὐτὸν τὰς χεῖρας, ἠνάγκα-
 23. даахѫ и҆ принести ѥ҅моу и҅мѣниѥ· прѣ-
  ζον φέρειν αὐτοῖς τὰ χρήματα... φο-
 24. тꙙште ѥ҅моу и҅ о̑убити хотꙙште· многꙋ
  νεύειν ἀπειλοῦντες. ΙΙολλῆς
 25. же мꙙтежоу бꙑвъшоу· и҅ раꙁбои҅никомꙿ
  οὖν οὔσης τῆς ταραχῆς... τῶν λῃστῶν καὶ
 26. готовомъ сѫштемъ о̑убити ст꙯ааго· вь҆-
  ἑτοίμων ὄντων ἀνελεῖν τὸν δίκαιον, ἐξ-
 27. неꙁаапъ бѣсомъ многомъ сътекъшемъ
  αίφνης δαιμόνων πολλῶν συνδρομὴ...
 28. сꙙ· придошꙙ тъштаниѥ҅мъ ь ст꙯ааго мѫ-
  ἐφίσταται μετὰ σπουδῆς διὰ τοῦ σεβαστοῦ μάρ-
 29. ченика конона· повелѣно бо и҅мъ бѣ· да овꙑ
  τυρος Κώνωνος ὑποτεταγμένων αὐτῷ. Καὶ οἱ μὲν

Vita (Passio et miracula) Cononis martyris in Isauria (6 March)

Image of 019v