Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 019r >

 1. ваа҅хѫ ноудꙙште ѥ҅го· и҅ съ многоѭ̑ ноужде-
  ... (ἐπέμε)νον ἀναγκάζοντες αὐτὸν καὶ μετὰ πολλῆς βί-
 2. ѭ̑ поведошꙙ и҆· да и҅жде блиꙁъ бꙑшꙙ ꙗ҅ко
  ας ἀπήγαγον. Ὡς δὲ πλησίον... ἐγένοντο ὡς
 3. ѥ҅дино пь҆пь҆риште· мꙑшлꙗа҅хѫ како бꙑ
  ἀπὸ σταδίου ἑνός... ἐσκέπτοντο ποίῳ τρόπῳ
 4. вь҆лѣсти къ ст꙯оуо̑умоу· онъ же въ мльча-
  ἐπεισέλθωσιν τῷ ἁγίῳ. Ὃς ἡσυ-
 5. ниї сꙑ· вь҆ꙁь҆рѣвъ видѣ кꙑи҅хъ бѣсъ сьсѫ-
  χίαν ἄγων ἀτενίσας ὁρᾷ τινας τῶν δαιμόνων παρατη-
 6. мнꙙште сꙙ ѥ҅го· и҅ ꙁастѫпаѭ̑штꙙ о҅тъ
  ρουμένους αὐτὸν καὶ ὑποδύνοντας ἀπὸ
 7. страха· и҅ повелѣвъ и҅мъ прити къ себѣ·
  τοῦ φόβου, καὶ κελεύσαντος αὐτοῦ
 8. и҅ пришедъше сташꙙ прѣдь҆ н҄имь҆· въпра-
  ἦλθον καὶ παρέστησαν. Ἐπηρώ-
 9. шаа҅ше же ѧ глагол҄ꙙ· чьсо ради придосте·
  τησεν δὲ αὐτούς· „Τί παρεγένεσθε;”.
 10. о҅ни же рѣшꙙ чꙿто велиши намъ творити·
  Οἱ δὲ εἶπον· „Τί προστάσσεις ἡμῖν ποιεῖν;”.
 11. о҅нъ же властьѭ̑ повелѣ рекъ и҅мъ· нико-
  Ὁ δὲ κατ' ἐξουσίαν προσέτασσεν αὐτοῖς, μηδε-
 12. моуже о҅тъ чловѣкъ да не творите пако-
  νὶ ἀνθρώπων ἐνοχλεῖν
 13. сти ни на коѥ҅же ꙁъло дѣло и҅ скврънаво пꙋ-
  μήτε βλάπτειν μήτε φαῦλα ἢ αἰσχρὰ ὑποβάλ-
 14. стити· ҅Они же рѣшꙙ· мꙑ о҅ сихъ бѣхомꙿ
  λειν. Καὶ εἶπαν· „Ἡμεῖς ἐν τούτοις ἠθίσαμεν
 15. и҅ о҅ сихъ радоуѥ҅мъ сꙙ· ѥ҅же на чловѣкъи
  καὶ ἐν τούτοις τερπόμεθα, ὥστε τοῖς ἀνθρώποις
 16. бꙑти и҅спрьва· и҅ного бо ничесоже твори-
  ἐπιβουλεύειν ἀπ' ἀρχῆς· ἄλλο γάρ τι πράτ-
 17. ти не и҅мамъ· да а҅ште о̑убо хоштеши на-
  τειν οὐκ ἔχομεν. Εἰ οὖν θέλεις ἡ-
 18. съ о҅тъ сихъ о̑упраꙁнити· а҅ште ли хоште-
  μᾶς ἀπὸ τούτων σχολάζειν, εἴ τι δο-
 19. ши и҅но повели намъ и҅ сътворимъ· нъ не
  κεῖ σοι ἄλλο κέλευσον ἡμῖν, καὶ ἡμεῖς ποιοῦμεν. Μόνον μὴ
 20. и҅ждени насъ тъчь҆ѭ̑ гнѣвомъ ь и҅ти въ
  ἐκδιώξῃς ἡμᾶς ὀργιζόμενος ἀπελθεῖν εἰς
 21. поустаꙗ мѣста· рече же и҅мъ· и҅дѣте на
  ἐρήμους... τόπους...” ... Εἶπεν πρὸς αὐτούς· „Σχολάσατε τῇ
 22. дѣло е҅се о҅нꙑ н҄ивꙑ противѫ не копа-
  γεωργίᾳ· ἰδοὺ ἐκεῖναι αἱ ἀπέναντι χῶραι ἄσκα-
 23. нꙑ о҅стаѭ̑тъ· да и҅дѣте копаи҅те и҅ по-
  φοι μένουσιν· ἀπέλθετε σκάψατε φιλοκα-
 24. трѣбите· о҅ни же слꙑшавъше и҅дошꙙ
  λήσατε αὐτάς”. Οἱ δὲ ἀκούσαντες ἀπῆλθον
 25. съ многомъ ь страхомъ ь сътворити пове-
  μετὰ πολλοῦ φόβου ποιῆσαι τὸ κελευ-
 26. лѣноѥ· раꙁбои҅ници же ꙁѣло приближі-
  σθέν... Τῶν μὲν οὖν λῃστῶν ἐπὶ πολὺ προσεδρευ-
 27. въше сꙙ къ мѣстоу· и҅ молѧште своѥ҅го
  όντων τῷ τόπῳ καὶ παρακαλούντων
 28. старѣи҅шинѫ копиа пристѫпити сь
  τὸν ἀφηγούμενον αὐτῶν Κόττιν συνελθεῖν
 29. н҄ими о̑увѣштати не могошꙙ· и҅ о҅стави-
  αὐτοῖς... πεῖσαι οὐκ ἠδυνήθησαν, καὶ κατα-

Vita (Passio et miracula) Cononis martyris in Isauria (6 March)

Image of 019r