Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 018r >

 1. данъ· семоу же бꙑвъшоу чоудеси· вьсь҆
  ος”. Τούτου δὲ γενομένου τοῦ θαύματος πᾶς
 2. тъмами народъ великомъ гласомъ ь
  ὁ τῶν μυριάδων ἐκείνων ὄχλος μεγάλῃ τῇ φωνῇ
 3. вь҆скрича глагол҄ꙙ· ѥ҅динъ б꙯ъ кононовꙿ
  ἠλάλαξεν λέγων· „Εἷς θεός ὁ Κώνωνος...
 4. о҅делѣ· сии҅ же гласъ до дь҆несь҆н҄ѣаго
  ἐνίκησεν”. Ταύτας δὲ τὰς φωνὰς μέχρι τῆς σήμερον
 5. вь҆пиѭ҄тъ събираѭ̑ште сꙙ· въ прѣсла-
  ἐκβοῶσιν συναγόμενοι ἐν τῇ ἐν-
 6. вънъи҆ тъ день памꙙти ст꙯ааго конона·
  δόξῳ ἡμέρᾳ τῆς μνήμης τοῦ ἁγίου Κώνωνος
 7. вꙿса и҅сауриꙗ и прѣдѣли ѥ҅и҆· сь свѣшта-
  πᾶσα ἡ Ἰσαυρία καὶ ἡ περίχωρος αὐτῆς μετὰ λαμ-
 8. ми и҅сходꙙште и҅ꙁ домовъ свои҆хъ· съ
  πᾶδων ἐξερχόμενοι ἀπὸ τῶν οἴκων αὐτῶν ἀπὸ
 9. вечера и҅дѫште вь съборънѫѭ̑ ѥ҅моу црь҆-
  ἑσπέρας ἀπιόντες εἰς τὸν εὐκτήριον αὐτοῦ οἶ-
 10. къве· вь҆ видѣнѣ нарицаѥ҅мѣ вь҆си·
  κον... ἐν Βιδανοῖς τῇ λεγομένῃ κώμῃ.
 11. прѣбꙑваѭ̑ште же кричꙙште о҅ прѣ-
  Ἐπιμενόντων δὲ ταῖς κραυγαῖς ἐπὶ τῷ παρα-
 12. славь҆нѣѣмь чоудеси· потрꙙсъ и҅мъ
  δόξῳ θαύματι κατασείσας αὐτοῖς
 13. рѫкоѭ̑ ѥ҅ꙿдва ѧ стави глагол҄ꙙ· понѣ нꙑ-
  τὴν χεῖρα μόγις αὐτοὺς κατέπαυσεν λέγων· „Κἂν νῦν
 14. н҄ѣ и҅сповѣдите о҅тъпадениѥ҆ б꙯оу ваше-
  ὁμολογεῖτε τὴν ἧτταν τοῦ θεοῦ ὑ-
 15. моу· дадите о̑убо да мь҆штѫ ѥ҅моу· на-
  μῶν, δότε οὖν τιμωρήσομαι αὐτόν”. Τῶν οὖν ὄχ-
 16. родоу же многоу вѣровавъшоу· о̑устръ-
  λων πολλοὶ πιστεύσαντες ὥρμη-
 17. мишꙙ сꙙ и҅ съкроушишꙙ коумирꙙ· и҅ крꙿ-
  σαν καὶ συνέτριψαν τὸ ξόανον καὶ ἐβαπτίσ-
 18. стишꙙ сꙙ· прокъ же и҅хъ ѥ҅дначе не поко-
  θησαν· τῶν δὲ λοιπῶν ἔτι ἀπειθούν-
 19. рꙙште сꙙ· по диꙗ҅воловѣ силѣ· и҅ тꙙжь-
  των κατ' ἐνέργειαν τοῦ διαβόλου καὶ ἀχθεσ-
 20. ко си сътворивъше о҅ съкроушениї коу-
  θέντων ἐπὶ τῇ συντριβῇ τοῦ ἀγάλ-
 21. мира своѥ҅го· дроугоѥ҆ чꙿто примꙑслишꙙ·
  ματος αὐτῶν ἕτερόν τι ἐπινοοῦσιν,
 22. лѫкава коѥ҅го бѣса приложити силѫ
  πονηροῦ τινος δαίμονος προβαλέσθαι δύναμιν
 23. на прѣподобьнааго· и҅же и҅мъ бѣа҅ше
  κατὰ τοῦ ὁσίου· ὃς ἦν αὐτοῖς
 24. въ съкровѣ вь҆ пештерѣ· страшенъ кꙿ-
  ἐν ἀδύτῳ σπηλαίῳ, φοβηρός τις
 25. то мꙿнꙙ сꙙ ратꙿникъ и҅мъ сꙑ и҅ гоуби-
  εἶναι δοκῶν, πολέμιος αὐτοῖς ὑπάρχων καὶ ὀλέθρι-
 26. тел҄ь· ѥ҅моуже и҅ подараа҅хѫ трѣбами·
  ος, ὃν καὶ ἐθεράπευον θυσιάζοντες,
 27. не на о̑успѣхъ· нъ да не бѫде о҅тъ н҄его
  οὐχ ἵνα ὠφελῇ, ἀλλ' ἵνα μὴ βλάπ-
 28. врѣда· вѣровавъше же молꙗхѫ сꙙ· ꙗ҅-
  τῃ. Ἐπὶ τοῦτο δὲ καὶ τῶν πιστευσάντων παρακαλούντων, ὥσ-
 29. ко да бꙑ шелъ и҅ о҅тъгъналъ лѫкаваꙿго
  τε ἐπινεῦσαι καὶ ἀπελάσαι τὸ πονηρὸν

Vita (Passio et miracula) Cononis martyris in Isauria (6 March)

Image of 018r