Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 017v >

 1. ѥ҅моу сѫтъ свои҆· и҅ чътѫштиї ѥ҅го· нъ та-
  ὄντας αὐτοῦ καὶ σεβομένους αὐτόν, ἀλλὰ τοιαύ-
 2. ка срьдꙿца и҅мѣти· ꙗ҅коже ѥ҅стъ самъ
  τας ἔχειν καρδίας, οἷός ἐστιν αὐτός·
 3. и҅стиненъ и҅ благъ сꙑ· и҅ свои҅мъ благо-
  ἀληθινὸς... καὶ... ἀγαθὸς ὢν καὶ τοὺς αὐτοῦ ἀγα-
 4. мъ велитъ бꙑти· правь҆дивъ сꙑ· и҅ сво-
  θοὺς εἶναι θέλει· δίκαιος ὢν καὶ τοὺς αὐ-
 5. и҅мъ такожде велитъ бꙑти· и҅ тацѣ-
  τοῦ ὁμοίους εἶναι βούλεται. Καὶ... τοι-
 6. мъ такожде велитъ бꙑти· ꙗ҅къ же и҅
  ούτους εἶναι θέλει, οἷος καὶ
 7. самъ ѥ҅стъ мои҆ б꙯ъ· вашь҆ же б꙯ъ камѣ-
  αὐτός ἐστιν. Τοιοῦτος οὖν ὁ ἐμὸς θεός. Ὁ δὲ ὑμέτερος λίθι-
 8. нъ сꙑ о҅камени ваша срь҆дьца· и҅ прѣль-
  νος ὢν ἀπελίθωσεν ὑμῶν τὰς καρδίας· καὶ πλα-
 9. сть҆никъ сꙑ· и҅ диꙗволъ прѣль҆стити
  νὸς ὢν καὶ διάβολος πλανᾶν
 10. хоштетъ васъ· и҅ невѣренъ сꙑ невѣр-
  ὑμᾶς θέλει· καὶ ἄπιστος ὢν ἀπίστ-
 11. нъі и҅ васъ сътвори· да не прѣбꙑваи҅те
  ους καθίστησιν ὑμᾶς. Μὴ οὖν ἐπιμένετε
 12. о̑убо о҅ сихъ· нъ послоушаи҅те мене и҅ о҅тъ-
  ἐπὶ τούτοις, ἀλλὰ ἀκούσατέ μου καὶ ἀπό-
 13. стѫпите о҅тъ бѣсованиꙗ· и҅ о҅тъ прѣль҆-
  σχεσθε ἀπὸ τῆς εἰδωλομανίας καὶ τῆς πλά-
 14. сти и҅хъ ꙗ҅ко не сѫтъ бꙁ꙯и· нъ ѥ҅стъ б꙯ъ ѥ҅-
  νης αὐτῶν, ὅτι οὐκ εἰσὶ θεοί, ἀλλ' ἔστιν θεὸς ὁ
 15. же мноѭ̑ повѣданъ вамъ· хоштете ли
  ὑπ' ἐμοῦ λεγόμενος ὑμῖν. Θέλετε δὲ
 16. и҅ о҅тъ камꙑка сего о̑услꙑшати· и҅же ва-
  παρὰ τοῦ λίθου τούτου ἀκοῦσαι τοῦ παρ' ὑ-
 17. ми чьстенъ ꙗ҅ко прѣльштаѥ҅те сꙙ· при-
  μῶν σεβομένου, ὅτι πλανᾶσθε; Ἐγγί-
 18. ближите сꙙ къ мнѣ и҅ о̑услꙑшите· о҅ні
  σατε πρός με καὶ ἀκούσατε“. Οἱ
 19. же приближивъше сꙙ прилежь҆нѣ ꙁьрѣꙿ
  δὲ προσεγγίσαντες νουνεχῶς προσεῖ-
 20. хѫ къ н҄емоу· видѣти нѣчꙿто бол҄е бꙑ-
  χον αὐτῷ τι πλέον θεάσασθαι τῶν γιγνο-
 21. ваѭ̑штиїхъ о҅ть҆ н҄его· Ст꙯ꙑи҅ же кононъ
  μένων παρ' αὐτοῦ. Ὁ δὲ ἅγιος Κώνων
 22. съ многомъ ь прѣштениѥ҅мъ ь· въсꙿпрѣті-
  μετὰ πολλῆς ἀπειλῆς ἐμβριμησά-
 23. въ коумиру стоѧштоуо̑умоу рече· гла-
  μενος τῷ εἰδώλῳ ἑστῶτι ἔφη· „Λέ-
 24. гол҄и ми тꙑ кꙿто ѥ҅стъ б꙯ъ· тꙑ ли· и҅ли
  γε μοι σύ, τίς ἐστιν θεός, σὺ ἢ
 25. ѥ҅же мꙿноѭ̑ проповѣдаѥ҅мъ· тъгда съ
  ὁ ὑπ' ἐμοῦ κηρυσσόμενος;“. Τότε μετὰ
 26. многомъ страхомъ ь камѣнꙑи б꙯ъ· рѫ-
  πολλοῦ φόβου ὁ λίθινος αὐτῶν θεὸς τὰς χεῖ-
 27. цѣ простеръ на небо· чловѣчь҆скомъ ь гла-
  ρας ἐκτείνας εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνθρωπίνῃ φω-
 28. сомъ и҅ꙁвѣшта глагол҄ꙙ· ѥ҅динъ ѥ҅стъ
  νῇ ἐφθέγξατο λέγων· „Εἷς ἐστι
 29. б꙯ъ ѥ҅динъ ѥ҅стъ х꙯с· и҅же тобоѭ̑ проповѣ-
  θεός, εἷς ἐστι Χριστός, ὁ ὑπὸ σοῦ εὐαγγελιζόμεν-

Vita (Passio et miracula) Cononis martyris in Isauria (6 March)

Image of 017v