Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 017r >

 1. ше сꙙ на пѫти· тъ бо не о҅тъпаде· и҅ насі-
  τες ἐν τῇ ὁδῷ, αὐτὸς γὰρ οὐκ ἡττήθη”. Καὶ ἐβιάσ-
 2. льѥ сътворишꙙ ѥмоу· не съконь҆чати
  αντο αὐτὸν ἐν τῇ δυναστείᾳ μὴ πληρώσαντες
 3. ѥже о҅бѣшташꙙ сꙙ· Пакꙑ о̑убо рече и-
  ἃ συνέθεντο. Πάλιν οὖν εἶπεν αὐ-
 4. мъ· чꙿто о̑убо хоштете моѥ҅моу ли вѣ-
  τοῖς· „Τί οὖν θέλετε, τῷ ἐμῷ πισ-
 5. роуѥте богоу и҅ли вашемоу· о҅ни же
  τεῦσαι θεῷ ἢ τῷ ὑφ' ὑμῶν σεβομένῳ;”. Οἱ δὲ
 6. рѣшꙙ своѥ҅моу· и҅ рече и҅мъ· и҅же о̑убо
  ἔφησαν· „Τῷ ὑφ' ἡμῶν...”. Καὶ ἔφη αὐτοῖς· „Ὃ δ' ἂν
 7. речетъ лъжеи҅менънъи҆ богъ покори-
  εἴπη ὁ ψευδώνυμος θεὸς πείθεσ-
 8. те ли сꙙ ѥ҅моу· и҅ вь҆си о̑уставомъ вьꙁь҆-
  θε αὐτῷ;”. Καὶ πάντες στοιχεῖν ἐπ-
 9. пишꙙ· о̑увѣришꙙ же ѥ҅го о҅ семь· и҅ ра-
  εβόησαν. Πιστωσάμενοι δὲ αὐτὸν ἐπὶ τούτῳ, ζω-
 10. ждегъ сꙙ ст꙯ꙑи҆ доухомь тече къ коу-
  πυρήσας ὁ ἅγιος τῷ πνεύματι ἔδραμεν πρὸς τὸ ξόα-
 11. мироу· на вꙑсоцѣ же стоѧштоу коу-
  νον· ἐφ' ὑψηλοῦ δὲ ἑστῶτος τοῦ ξοά-
 12. миру· въспрѣтивъ ѥ҅моу рече къ н҄емꙋ·
  νου, ἐμβριμησάμενος αὐτῷ εἶπεν πρὸς αὐτόν·
 13. тебѣ глагол҄ѫ велитъ ти їс꙯ х꙯с мои сьлѣ-
  „Σοὶ λέγω, κελεύει σοὶ Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ ἐμὸς θεὸς κατελ-
 14. сти· страхомъ ь же клонꙙ сꙙ и҅ ꙁапрѣште-
  θεῖν”. Φόβῳ δὲ κλονούμενον ἐκ τῆς ἐπι-
 15. ниѥ҅мъ сь҆паде коумирь҆ съ мѣста сво-
  ταγῆς κατέπεσεν τὸ εἴδωλον ἐκ τοῦ τόπου αὐ-
 16. ѥ҅го· и валꙙ сꙙ приде блиꙁъ ст꙯ааго· и҅ ста
  τοῦ καὶ κυλιόμενον ἦλθεν πλησίον τοῦ ἁγίου καὶ ἔστη
 17. простъ· о̑ужаснѫшꙙ же сꙙ вь҆си о҅тъ стра-
  ὀρθόν, ἔφριξαν δὲ πάντες ἀπὸ τοῦ φό-
 18. ха· вьꙁдивь҆ше же сꙙ о҅тъ чоудесъ вь҆-
  βου ἐκπλαγέντες ἐπὶ τῷ θαύματι κρά-
 19. скричашꙙ велми· поманѫвъ же и҅мъ
  ζοντες μεγάλα· κατασείσας δὲ αὐτοῖς
 20. рѫкоѭ̑ рече къ н҄имъ· покористе ли сꙙ
  τὴν χεῖρα ἔφη πρὸς αὐτούς· „Ἐπείσθητε
 21. понѣ нꙑн҄ѣ· и҅ли ни е҅дначе· видѣшꙙ
  κἂν νῦν ἢ οὐδέπω;“. Ἑώρα
 22. бо коѥго рѫгаѭ̑шта сꙙ· да о҅ви о҅бѣшта-
  γάρ τινας σχετλιάζοντας, καὶ οἱ μὲν συνέ-
 23. ваа҅хѫ сꙙ· дроуꙁиї же не покораа҅хѫ сꙙ·
  θεντο· οἱ δὲ ἠπείθουν,
 24. глаголѫ̑ште а҅кꙑ нѣстъ велико чоудо·
  ὡς οὐκ ὄντος μεγάλου τοῦ θαύματος.
 25. о҅нъ же не о҅слабь҆ꙗ҅ше имъ· нъ прѣбꙑ-
  Ὁ δὲ οὐκ ἐνεδίδου αὐτοῖς, ἀλλ' ἐπέμε-
 26. вааше кажꙙ и҅ глагол҄ꙙ·
  νεν παραινῶν αὐτοῖς καὶ λέγων·
 27. ҆Ѡ толикоу вашемоу беꙁоумию̑· доколѣ
  „῏Ω τῆς τοσαύτης ὑμῶν ἀνοίας· ἕως ποτε
 28. прѣбꙑвате въ беꙁоумиї· и҅же ѥ҅стъ б꙯ъ·
  ἐπιμένετε παραφρονοῦντες· ὁ ὢν θεὸς
 29. не тацѣхъ хоштетъ да бѫдѫтъ и҅же
  οὐ τοιούτους θέλει εἶναι τοὺς

Vita (Passio et miracula) Cononis martyris in Isauria (6 March)

Image of 017r