Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 016r >

 1. доидетъ мѣста того· того ѥ҅стъ силенꙿ
  φθάσει τὸν τόπον… ὡς ὄντος τοῦ δυνάστου
 2. б꙯ъ· а҅ и҅же послѣжде придетъ да месть҆
  τοῦ θεοῦ αὐτοῦ· τοῦ δὲ τελευταίως φθάσαντος τιμωρίαν...
 3. приїметъ б꙯ъ и҅мъ· ꙗ҅ко не съштоу ѥ҅мꙋ
  ὑπομεῖναι τὸν τούτου θεόν, ὡς μὴ ὄντος αὐτοῦ
 4. б꙯оу· о҅ни же видѣвъше старость ѥ҅моу
  θεοῦ”. Οἱ δέ...
 5. порѫгашꙙ сꙙ и҅ о҅бѣшташꙙ сꙙ· о̑упꙿваѭ̑-
  κατεγέλων αὐτοῦ συντιθέμενοι θαρροῦν-
 6. ште кон҄ьскꙑи҅мъ ходомъ· и҅ голѣнь҆-
  τες τοῖς τῶν ἵππων δρόμοις καὶ τῇ εὐκνημίᾳ τῶν
 7. ми свои҅ми· глаголаа҅хѫ бо дроугъ къ дрꙋ-
  ποδῶν· ἔλεγον γὰρ πρὸς ἀλλή-
 8. гоу· ꙗко не и҅матъ дои҅ти мѣста· до че-
  λους, ὅτι· „Οὐ μὴ δύνηται φθάσαι τὸν τόπον μετὰ τεσ-
 9. тꙑрь҆ дь҆ниї· како бо и҅матъ сътръпѣ-
  σάρας ἡμέρας· τὴν γὰρ τοσαύτην
 10. ти толикъ пѫть҆· бѣдꙿноу сѫштоу и҅ го-
  ὁδὸν μάλιστα δύσβατον οὖσαν πῶς ἔχει εὐτονῆσαι”.
 11. ръноу· Ст꙯ꙑи҅ же бж꙯ии кононъ· раꙁоу-
  Ὁ δὲ ἅγιος τοῦ θεοῦ Κώνων συν-
 12. мѣвъ ꙗ҅ко о҅тъчаашꙙ ѥ҅го· ꙗ҅ко не могѫ-
  ιεὶς ὅτι ἀπέγνωσαν αὐτοῦ ὡς μὴ δυνα-
 13. штоу ѥ҅моу сего о̑устава съконьчати·
  μένου τοῦτον τὸν ὅρον πληρῶσαι,
 14. подвиже сꙙ паче· и҅ ѥ҅динъ молитвѫ тво-
  προθυμότερος ἐγένετο, κατ' ἰδίαν τε προσευχόμε-
 15. рꙙ глаголааше· владꙑко г꙯и б꙯е о҅тче вь҆-
  νος ἔλεγεν· „ Δέσποτα κύριε, θεὲ πάτερ παν-
 16. седръжителю· г꙯и їсоу х꙯е· ѥ҅гоже ради
  τοκράτωρ καὶ κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, δι' οὗ
 17. миръ бꙑстъ· о̑укрѣпи мꙙ· и҅ съблаꙁні
  ὁ κόσμος ἐγένετο... ἐνίσχυσόν με καὶ σύνδησον
 18. вьсе множь҆ство се· да навꙑкнѫтъ ꙗко
  ὅλον τὸ πλῆθος τοῦτο, ἵνα μάθωσιν ὅτι
 19. блаꙁнꙙтъ сꙙ о н҄ихъже вѣроуѭ̑тъ· и҅-
  πλανῶνται ἐν οἷς σέβονται, καὶ συμ-
 20. спльни ѧ да раꙁоумѣѭ̑тъ ꙗ҅ко тꙑ ѥ҅си
  πόδισον αὐτούς, ἵνα γνῶσιν, ὅτι σὺ εἶ
 21. б꙯ъ· и҅ раꙁвѣ тебе и҅ного нѣстъ· и҅ да прі-
  ὁ θεὸς καὶ πλὴν σοῦ ἄλλος οὐκ ἔστιν· συναντι-
 22. и҅метъ мꙙ ст꙯ꙑи҆ а҅рꙿхагꙿг҄елъ михаи҅лъ·
  λάβηται δέ μοι καὶ ὁ ἅγιος ἀρχάγγελος Μιχαήλ,
 23. и҅же приведе мꙙ на раꙁоумъ твои҆· и҅ по-
  ὃς προσήγαγέν με τῇ ἐπιγνώσει σου καὶ ἐγ-
 24. ꙁнати мꙙ сътвори таи҅нѫ твоѭ̑ и҅ꙁ дѣ-
  νώρισεν μοι τὸ μυστήριόν σου ἐκ νέ-
 25. тъска въꙁдраста· и҅ а҅биѥ҅ приде ст꙯ꙑи
  ας ἡλικίας”. Καὶ εὐθέως παρέστη ὁ ἅγιος
 26. михаи҅лъ· и҅ ст꙯ааго о̑укрѣпивъ дове-
  Μιχαὴλ καὶ τὸν μὲν ἅγιον ἐνισχύσας ἀπέσωσ-
 27. де бес троуда на мѣсто· а҅ сиѧ съблаꙁні
  εν ἀκόπως ἐν τῷ τόπῳ, τοὺς δὲ βαρβάρους περιέκλεισεν
 28. невидимѣ· наченъше пѫть҆ походꙙ-
  ἀορασίᾳ ἀρξαμένους τὴς ὁδοιπο-
 29. ште и҅ ломꙙште сꙙ бѣа҅хѫ въ горахъ
  ρίας· καὶ περιγυρεύοντες καὶ περικλώμενοι ἦσαν ἐν τοῖς ὄρεσι

Vita (Passio et miracula) Cononis martyris in Isauria (6 March)

Image of 016r