Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 012v >

 1. Вь врѣменехъ ст꙯ꙑи҅хъ а҅постолъ· ѥ҅гда
  Ἐν τοῖς καιροῖς τῶν ἁγίων ἀποστόλων, ἐν οἷς καὶ ἡ
 2. словоу божь҆сва и҅ въплъштениꙗ о̑у-
  τοῦ λόγου θεότης καὶ ἔνσαρκος οἰκο-
 3. сꙿмоштрениѥ чловѣкомъ проповѣдаꙿ-
  νομία... τοῖς ἀνθρώποις ἠγγέλλε-
 4. ше сꙙ тъгда вь҆сел҄енѣи҆ проповѣдьни-
  το, τότε ὁ τῆς οἰκουμένης κῆ-
 5. къ и҅ а҅постолъ паулъ· походꙙ ѧ҅ꙁꙑ-
  ρυξ καὶ ἀπόστολος διερχόμενος τὰ ἔ-
 6. кꙑ· дои҅де и҅ къ странамъ и҅сауръскꙑ-
  θνη, κατήντησεν εἴς τινα μέρη τῆς Ἰσαυρί-
 7. мъ· и҅ о̑услꙑшавъ· ꙗ҅ко вь҆си гради и҅-
  ας... καὶ μαθών, ὅτι πᾶσαι αἱ πόλεις αὐ-
 8. мъ и҅ мѣста паче и҅нѣхъ ѧ҅ꙁꙑкъ бѣсꙑ
  τῶν καὶ αἱ περίχωροι ἐμμανῶς ἔχουσιν ὑπὲρ πάντα τὰ ἔθνη
 9. имѫтъ· къ коумирьскꙑимъ прѣль-
  πρὸς τὴν τῶν εἰδώλων ἀπά-
 10. стемь҆· хотѣа҅ше и҅ти къ горьн҄иїмъ
  την... ἀνελθεῖν καὶ ἐπὶ τὰ ἀνατολικὰ μέρη ἐπήγετο,
 11. мѣстомъ· нъ въꙁбрани ѥ҅моу ст꙯ꙑи҆
  ἀλλ' ἐκωλύθη ὑπὸ τοῦ
 12. дх꙯ъ· многааго ради їхъ ради и҅хъ не-
  πνεύματος διὰ τὴν πολλὴν αὐτῶν ἀ-
 13. вѣрь҆ства· ꙗ҅ко не и҅мѫтъ приѧ҅ти про-
  πιστίαν... ὡς οὐκ ἀποδέξονται τὸ κή-
 14. повѣданиꙗ· по реченоуо̑умоу о҅тъ г꙯а·
  ρυγμα διὰ τὸ εἰρημένον ὑπὸ τοῦ κυρίου·
 15. не помештате бисъра вашего свиниꙗ҅-
  „Μὴ βάλετε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν τοῖς χοί-
 16. мъ· о̑уклони сꙙ о҅ть н҄̑ихъ· ноуждѫ се-
  ροις”, ἐξέκλινεν ἀπ᾽ αὐτῶν, ἀναγκαῖον
 17. бѣ сътворивъ· и҅ їнѣмъ прѣжде жь҆-
  ἡγησάμενος ἄλλοις πρότερον ἀπεκ-
 18. дѫштиїмъ· проповѣдати слово бе съ-
  δεχομένοις κηρύξαι τὸν λόγον ἀνεμ-
 19. блаꙁна· по о҅тъкръвению̑ дх꙯а ст꙯ааго·
  ποδίστως κατὰ ἀποκάλυψιν τοῦ πνεύματος...
 20. потомь҆ же несторъ кꙿто вь тѣхъ мѣстѣ-
  Μετὰ δὲ πλεῖστον χρόνον Νέστωρ τις ἐν ἐκείνοις τοῖς τό-
 21. хъ· добрааго корене о҅брѣтъ сꙙ· нада
  ποις καλὴ ῥίζα εὑρεθεὶς Ναδὰν
 22. нарицаѥ҅мѫ и҅мꙑ женѫ· живѫшта вь
  ἔχων γυναῖκα οὕτω προσαγορευομένην
 23. вь҆си нарицаѥ҅мѣ видана· сѫшти о҅тъ
  Βίδαναν κώμην οὖσαν
 24. града и҅саурь҆скаа҅го· и꙯ї· попь҆риштъ·
  ὡς ἀπὸ σταδίων δέκα ὀκτὼ τῆς Ἰσαύρων πόλεως·
 25. и҅ проꙁꙙбоста плода благовѣрънааго·
  ἐβλάστησαν καρπὸν εὐσβείας,
 26. и҅ нарекошꙙ и҅мꙙ ѥ҅моу кононъ· семоу
  ὃν ἐπωνόμασαν Κώνωνα. Τούτου
 27. же въꙁдрастомъ ь съвръшеноу бꙑвъ-
  δὲ ἐν ἡλικίᾳ τελείᾳ γενομέ-
 28. шоу· родител҄ѣ ѥмоу съвѣштаста сꙙ
  νου, οἱ γονεῖς μνηστεύ-
 29. женити ї дѣвицеѭ̑ именемь а҅нꙿна·
  ονται αὐτῷ κόρην ὀνόματι Ἄνναν.

Vita (Passio et miracula) Cononis martyris in Isauria (6 March)

Image of 012v