Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 011v >

 1. достои҅нѣ рабѣ своѥ҅мъ· своѭ̑ благꙑнѫ̑·
  άξιον δοῦλόν σου, τὴν σὴν ἀγαθότητα,
 2. сътворивꙑи чловѣка и҅ въо҅браꙁивꙑи҆
  ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ μορφώσας αὐτὸν
 3. о҅браꙁомъ ст꙯ꙑи҆мъ твои҆мъ· и҅же въдꙋ-
  εἰκόνι ἁγίᾳ σου, ὁ ἐμπνεύ-
 4. нѫ намъ дх꙯а ст꙯ааго твоѥ҅го· г꙯и їсоу х꙯е
  σας ἡμῖν πνεῦμα ἅγιόν σου, κύριε Ἰησοῦ Χριστέ,
 5. о҄услꙑши гласъ мои҆· и҅ подвигни нечꙋ-
  ἐπάκουσον τῆς φωνῆς μου καὶ κίνησον τὸν ἀναί-
 6. вествь҆на и҅ глоуха коумирѣ сего· и҅ по-
  σθητον καὶ κωφὸν ἀνδριάντα τοῦτον καὶ ῥῆ-
 7. врьꙁи ѥ҅го и҅ съкроуши· и҅ расꙑпи їмъ
  ξον αὐτὸν καὶ σύντριψον καὶ διασκόρπισον αὐτῶν
 8. скврънавѫ̓ жрътвѫ· и҅ покажи їмъ ꙗ҅-
  τὴν μιαρὰν θυσίαν, καὶ δεῖξον αὐτοῖς ὅ-
 9. ко тꙑ ѥ҅си ѥ҅динъ б꙯ъ· о҅бличи о҅ мьнѣ
  τι σὺ εἶ θεὸς μόνος, φανέρωσον εἰς ἐμὲ
 10. силѫ божьства твоѥ҅го вь҆ сь часъ· и҅ а҅би-
  τὴν δύναμιν τῆς θεότητός σου ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ”. Καὶ εὐ-
 11. ѥ молитвѫ сътворивъшоу ѥ҅моу· сь҆ні-
  θέως προσευξαμένου αὐτοῦ κατῆλ-
 12. де о҅гн҄ь съ небесе· и҅ пожьже храма· и҅ лъ-
  θε πῦρ οὐρανόθεν καὶ ἐνεπύρισε τὸν ναὸν καὶ τὸν ψευ-
 13. жеи҅менънааго бога сътвори· а҅кꙑ пѣ-
  δώνυμον... θεὸν ἐποίησεν ὡσεὶ ψάμ-
 14. съкъ дробенъ· видѣвъ же воѥвода и-
  μον λεπτόν. Ἰδὼν δὲ ὁ ἡγεμὼν ἔ-
 15. ꙁбѣже вънъ· и҅ вьсь градъ въꙁмꙙте
  φυγεν ἔξω, καὶ πᾶσα ἡ πόλις ἐταράχ-
 16. сꙙ· о҅тъ бꙑвъшаа҅го страха· о҅ста же
  θη ἀπὸ τοῦ φόβου τοῦ γενομένου. Ἔμεινε δὲ
 17. ѫ҅трь҆ ст꙯ꙑи҆ поѧ и҅ глагол҄ꙙ· да въскръ-
  ἔσω ὁ ἅγιος ψάλλων καὶ λέγων· „Ἀναστή-
 18. снетъ богъ и҅ раꙁидѫтъ сꙙ враꙁи ѥ҅го·
  τω ὁ θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ
 19. и҅ бѣжꙙтъ о҅тъ лица ѥ҅моу ненавидꙙ-
  καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦν-
 20. штиї ѥго · и о҅гн҄ь прѣдь н҄имъ да пои҅де-
  τες αὐτόν. Πῦρ ἐνώπιον αὐτοῦ προπορεύ-
 21. тъ· и попалитъ о҅крьсть врагꙑ своѧ·
  σεται καὶ φλογιεῖ κύκλῳ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ”.
 22. воѥ҅вода же повелѣ посълати вои҅нꙑ и҅ ї-
  Καὶ εἶπεν ὁ ἡγεμὼν τοῦ ἀποστεῖλαι στρατιώτας καὶ ἐκ-
 23. ꙁвести ї и҅с храма· тꙙжьцѣ бо скръжъ-
  βαλεῖν αὐτὸν ἐκ τοῦ ναοῦ· ἐπαχθῶς γὰρ ἔβρυ-
 24. тааше ꙁѫбꙑ на н҄ь· и҅ рече къ н҄емоу· о҅-
  χε τοὺς ὀδόντας κατ' αὐτοῦ. Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν· „Ἀ-
 25. боуѥне· и вьсеѧ милости богъ стоуждь҆
  πονενοημένε... καὶ πάσης τῆς τῶν θεῶν εὐμενείας ἀλλότριε,
 26. чьсо ради и҅нако рече· и҅ їнако сътвори·
  διὰ τί ἄλλως εἶπας καὶ ἄλλως ἐποίησας;
 27. глаголааше жръти· да въ жрътвꙑ мѣ-
  Ἔλεγες θύειν καὶ ἀντὶ τῆς θυσίας
 28. сто влъхвованиѥ҅мъ ь свои҅мъ ь о҅гн҄ь при-
  τῇ μαγείᾳ σου πῦρ προσήνεγ-
 29. несе на храмъ· и҆ бога нашего пожьже
  κας τῷ ναῷ καὶ τὸν θεὸν ἡμῶν ἐνεπύρισας,

Vita (Passio) Basilisci (5 March)

Image of 011v