Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 011r >

 1. стѫпивъ василискъ къ крадѣ рече же-
  σας ὁ Βασιλῖσκος τῷ βωμῷ εἶπεν τοῖς ἱε-
 2. рь҆цемъ· что ѥ҅стъ и҅мꙙ богоу вашемꙋ·
  ρεῦσιν· „Τί τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ ὑμῶν;”.
 3. о҆ни же рѣшꙙ а҅полонъ· василискъ ре-
  Οἱ δὲ εἶπον· „Ἀπόλλων". Βασιλῖσκος εἶ-
 4. че· наречениѥ бога вашего· пагоубѫ
  πεν· „Ἡ προσηγορία τοῦ θεοῦ ὑμῶν τὴν ἀπώλειαν
 5. вѣроуѭ̑штиїмъ къ н҄емоу ꙁнаменꙋ-
  τῶν πιστευόντων εἰς αὐτὸν σημαί-
 6. ѥ҅тъ· вь҆сь҆ бо вѣроуѧи҆ къ н҄емоу погꙑ-
  νει· πᾶς γὰρ ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν ἀπολεῖ-
 7. бⸯнетъ вь҆ вѣкꙑ· воѥ҅вода рече· коѥ҅ и҅мꙙ
  ται εἰς τὸν αἰῶνα”. Ὁ ἡγεμὼν εἶπεν· „Ποῖον ὄνομα
 8. и҅матъ богъ ѥ҅моуже тꙑ рече жръти·
  ἔχει ὁ θεὸς ὃν εἴπας θύειν;”.
 9. василискъ рече мои богъ неи҅ꙁдреченⸯнъ
  Βασιλῖσκος εἶπεν· „Ὁ ἐμὸς θεὸς ἀνέκφραστός
 10. ѥ҅стъ и҅ невь҆нꙙтъ· и҅ не раꙁоумѣѧ҅ сꙙ· и҅ не-
  ἐστι καὶ ἀκατάληπτος, ἀπερινόητος, ἀν-
 11. и҅сповѣданъ невидимъ сꙑ· Воѥ҅вода
  εκδιήγητος καὶ ἀόρατος”. Ὁ ἡγεμὼν
 12. рече чⸯто о̑убо· и҅мене ли не и҅матъ богъ ѥ҅-
  εἶπεν· „Τί οὖν, ὄνομα οὐκ ἔχει ὁ θεὸς ὃν
 13. моуже рече жь҆рѫ· василискъ глагола·
  εἶπας θύειν;”. Βασιλῖσκος λέγει·
 14. ꙗ҅же въ ст꙯ꙑи҅хъ кⸯн҄игахъ лежꙙшта и҅ме-
  „Τὰ ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ ἐμφερόμενα ὀνό-
 15. на бога моѥ҅го· а҅ште велиши да глаго-
  ματα τοῦ θεοῦ μοῦ, εἰ κελεύεις, λέ-
 16. л҄ѫ· воѥ҅вода рече· рь҆ци не боѧ҅ сꙙ· васи-
  γω”. Ὁ ἡγεμὼν εἶπεν· „Λέγε ἀφόβως”. Βασι-
 17. лискъ рече о҅тецъ нарицаатъ сꙙ· и҅ вь҆-
  λῖσκος εἶπεν· „Πατήρ καλεῖται καὶ παν¬-
 18. седръжител҄ь· и҅ г꙯ь и҅ б꙯ъ и҅ вь҆сѣмъ ц͞рь·
  τοκράτωρ καὶ κύριος καὶ θεὸς καὶ παμβασιλεὺς
 19. и҅ г꙯ь саваѡ̑ѳъ· и҅ съпасъ· и҅ милосръдъ·
  καὶ κύριος Σαβαὼθ... καὶ σωτὴρ καὶ εὔσπλαγχνος
 20. и штедръ· и҅ милостивъ· и҅ длъготръ-
  καὶ οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων καὶ μακρόθυμ-
 21. пꙙи҆· томоу а҅ꙁъ жъ҆рѫ· жрътвѫ хвалѣ·
  ος... Τούτῳ ἐγὼ θύω θυσίαν αἰνέσεως”.
 22. воѥ҅вода рече· ѥ҅моуже хоштеши богоу
  Ὁ ἡγεμὼν εἶπεν· „Οἵῳ θέλεις θεῷ,
 23. тъчьѭ̑ жь҆ри· и҅ їꙁбѫди насъ· не бо ѥ҅-
  μόνον θῦσον καὶ ἀπάλλαξον ἡμᾶς... Οὐ γὰρ
 24. си приꙁъванъ прѣмѫждрати сꙙ· васі-
  ἐκλήθης φιλοσοφεῖν”. Βασι-
 25. лискъ рече· вь҆неми жрь҆твѫ моѭ̑· и҅ вь҆-
  λῖσκος εἶπεν· „Πρόσεχε τὴν θυσίαν μου”. Καὶ δια-
 26. ꙁдѣвъ рѫцѣ на небо рече· б꙯е вь҆седръ-
  πετάσας τὰς χείρας εἰς τὸν οὐρανὸν εἶπεν· „Ὁ θεὸς ὁ παντοκρά-
 27. жителю· ѥ҅динъи блаже и҅ милосрь҆де·
  τωρ ὁ μόνος ἀγαθὸς καὶ εὔσπλαγχνος,
 28. послоушаѧи҆ вь҆сѣхъ въ и҅стинѫ работа-
  ὁ ἐπακούων πάντων τῶν ἐν ἀληθείᾳ σοι δουλευ-
 29. ѭ̑штиїхъ тебѣ· покажи и҅ о҅ мьн҆ѣ не-
  όντων, δεῖξον καὶ εἰς ἐμέ, τὸν ἀν-

Vita (Passio) Basilisci (5 March)

Image of 011r