Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 009v >

 1. и а҅ꙁъ о̑уꙁьрѫ врагꙑ моѧ· г꙯и б꙯е мои съпа-
  κἀγὼ ἐπόψομαι τοὺς ἐχθρούς μου· κύριε ὁ θεὸς σῶ-
 2. си мꙙ о҅тъ о̑устъ ль҆вовь҆· и҅ съхрани мꙙ
  σόν με ἐκ στόματος λεόντων καὶ φύλαξόν με
 3. съ ст꙯ꙑими свои҅ми· молꙙштоу же сꙙ
  μετὰ τῶν ἁγίων σου”. Προσευξαμένου δὲ
 4. ѥ҅моу· дои҅дошꙙ на село да почиѭ̑тъ ма-
  αὐτοῦ ἤγγισαν εἰς χωρίον... χάριν τοῦ ἀποσκιάσαι μι-
 5. ло· госпожда же селоу томоу е҅линꙑн҄и
  κρόν· ἡ δὲ δέσποινα τοῦ χωρίου Ἑλληνὶς
 6. бѣа҅ше· имꙙ ѥ҅и троꙗ҅ни· гости же мѫ-
  ἦν, ᾗ ὄνομα Τροϊανή. Ἐξένισε δὲ τοὺς ἄν-
 7. жꙙ иже ведѣа҅хѫ ст꙯аа҅го василиска· бѣ-
  δρας τοὺς παρειληφότας τὸν ἅγιον Βασιλῖσκον ὄν-
 8. а҅ше же и҅хъ до триї на десꙙте· о҅нѣмъ
  τας πλείω δεκατρεῖς· αὐτῶν
 9. же ꙗ҅дѫштемъ въ клѣти· привꙙꙁа-
  δὲ ἐσθιόντων ἐν τῇ οἰκίᾳ προσέδησ-
 10. шꙙ ст꙯аа҅го дѫбѣ соусѣ а҅воровѣ· о҅па-
  αν τὸν ἅγιον ἐπὶ δένδρου πλατάνου ξηροῦ. Ἐξ-
 11. кꙑ же сꙑ съвꙙꙁанъ· молитвѫ сътворі
  αγκονισμένος ὢν ηὔξατο
 12. надлъꙁѣ· и҅ народъ събъра сꙙ н҄е-
  ἐπὶ πολύ, καὶ ὄχλος συνήχθη πρὸς αὐ-
 13. моу· и҅ а҅биѥ бꙑстъ трѫсъ и҅ ꙁвонъ· ꙗ҅-
  τόν· καὶ εὐθέως ἐγένετο σεισμὸς καὶ ἦχος ὥσ-
 14. коже въскочити ведѫштиїмъ ѥ҅го о҅тъ
  τε ἀναπηδῆσαι τοὺς παρειληφότας αὐτὸν ἐκ
 15. страха· пришедъшоу же народоу къ
  τοῦ φόβου. Ἐλθόντων δὲ τῶν ὄχλων πρὸς
 16. н҄емоу· вь҆си дивл҄ѣхѫ сꙙ видꙙште дѫ-
  αὐτὸν πάντες ἐξενίζοντο βλέποντες τὸ δέν-
 17. ба о҅блиствь҆нѣвъша· ти бо вѣдѣѣхѫ
  δρον φύλλοις κομῶν, οἳ προεγίνωσκον
 18. и҆· и҅ꙁдавъна соухъ· и҅ їсточⸯникъ и҅ꙁи-
  αὐτὸ πρὸ πολλοῦ ξηρόν· καὶ πηγὴ ὕδατος ἀνῆλ-
 19. де и҅ꙁ н҄его· ѥ҅стъ же и҅ до сихъ дь҆ниї· ви-
  θεν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. Θεω-
 20. дѣвъ же народъ чоудеса господь҆н҄ꙗ·
  ρήσαντες δὲ οἱ ὄχλοι τὰ θαυμάσια τοῦ κυρίου
 21. риваа҅хѫ дроугъ дроуга· кⸯто пръвоѥ҆
  συνέθλιβον ἀλλήλους, τίς
 22. прикоснетъ сꙙ къ н҄емоу· видѣвъши
  αὐτοῦ ἅψεται... Ἰδοῦσα
 23. же господꙑн҄и села того бꙑвъшеѥ чоу-
  δὲ ἡ δέσποινα τοῦ χωρίου τὸ γεγονὸς
 24. до· вѣрова го꙯у съ вь҆сѣмь҆ домомъ свои҆-
  ἐπίστευσε τῷ κυρίῳ σὺν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐ-
 25. мъ· привождаахѫ же и҅ бѣсꙙштꙙѧ҅ сꙙ
  τῆς. Ἤνεγκαν δὲ καὶ δαιμονιζομένους
 26. къ н҄емоу· и їцѣлѣваа҅хѫ· и҅ їна многа
  καὶ ἐθεραπεύθησαν· καὶ πολλὰ
 27. ꙁнамениꙗ творѣа҅ше· и҅ вь҆си славьꙗ҅-
  σημεῖα ἐποίει, καὶ πάντες ἐδόξα-
 28. хѫ б꙯а· и҅ воѥ҅водинꙑ слоугꙑ вѣрова-
  ζον τὸν θεόν. Καὶ οἱ τοῦ ἡγεμόνος ἐπίστευ-
 29. шꙙ къ го꙯у· и҅ о҅трѣшишꙙ ѥ҅го о҅тъ ѫ҅ꙁъ·
  σαν τῷ κυρίῳ καὶ ἔλυσαν αὐτὸν τῶν δεσμῶν.

Vita (Passio) Basilisci (5 March)

Image of 009v