Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 008v >

 1. и вь҆писахъ твоѥ и҅мꙙ съ сѫштиїми съ
  καὶ ἔγραψά σου τὸ ὄνομα πρὸ τῶν σὺν
 2. тобоѭ̑ прь҆воѥ мѫченикꙑ· тꙑ же си
  σοὶ μαρτύρων· σὺ δὲ
 3. пожали и҅мⸯже послѣжде въꙁъванъ ѥ҅-
  ἐλυπήθης, ὅτι ἐσχάτως ἐκλήθης;
 4. си· нъ мноꙁѣхъ старѣи҆ бѫдеши· нъ
  Πολλῶν προέξεις· ἀλλ'
 5. шедъ о̑устрои҅ сꙙ съ ѫ҅жиками свои҅ми·
  ἀπελθὼν σύνταξαι τοῖς συγγενέσι σου
 6. и҅ пришъдъ мѫчениѥ приїмеши въ ко-
  καὶ ἐλθὼν μαρτύρει ἐν Κο-
 7. манѣхъ· нъ не бои҅ сꙙ о҅тъ мѫкъ а҅ꙁъ бо
  μάναις· καὶ μὴ φοβηθῇς ἐν ταῖς βασάνοις... ὅτι ἐγώ
 8. ѥ҅смъ съ тобоѭ̑· и҅ не и҅матъ тебе врѣді-
  εἰμι μετὰ σοῦ· καὶ οὐ μή σε ἀδικήσ-
 9. ти страхъ чловѣчь҆скъ· и҅ василискъ
  ει φόβος ἀνθρώπου”. Καὶ ὁ Βασιλῖσκος...
 10. же помоливъ сꙙ видѣ двь҆ри ть҆мници
  προσηύξατο καὶ ἔβλεπε τὰς θύρας τῆς φυλακῆς
 11. о҅твръстꙑ· къде же свѣтъ бꙑстъ въ-
  ἀνεῳγμένας. ῾Ως δὲ ὄρθρος ἐγένετο, ἀνασ-
 12. ставъ мол҄ꙗ̓ше стрѣгѫштꙙѧ вои҅нꙑ·
  τὰς παρεκάλει τοὺς φυλάσσοντας αὐτὸν στρατιώτας
 13. глагол҄ꙙ и҅мъ· дадите ми вол҄ѫ мало дь҆-
  λέγων· „Δότε μοι ἔνδοσιν ἕως ὀλίγων ἡμερ-
 14. ниї· да шедъ о̑устроѭ̑ ѫжикꙑ своѧ· въ
  ῶν, ὅπως ἀπελθὼν συντάξωμαι τοῖς συγγενέσι μου ἐν
 15. вь҆си хоумиꙗ҅ньсцѣ· потомⸯ же придѫ
  τῷ χωρίῳ Χουμιαλῶν· καὶ τὸ λοιπὸν φθάσω
 16. къ и҅стинь҆ноуо̑умоу ѫ҅жицѣ· го꙯у моѥ҅-
  πρὸς τὸν ἀληθινόν μου συγγένεα τὸν κύριόν
 17. моу їс꙯ хс꙯оу· Вои҅ни же рѣшꙙ· бои҅мъ сꙙ
  μου Ἰησοῦν Χριστόν”. Οἱ δὲ στρατιῶται ἔφησαν...· „... Φοβούμεθα,
 18. еда въскорѣ начьнѫ и҅скати тебе· ва-
  μὴ μέλλῃς συντόμως ἐπιζητεῖσθαι...” ... Βα-
 19. силискъ рече· и҅дѣмъ о̑убо братиꙗ мо-
  σιλῖσκος εἶπεν...· „Δεῦτε οὖν, ἀδελφοί μου, ἀπέλθωμεν
 20. ꙗ въкоупѣ· даже не придетъ въ кома-
  ὁμοῦ πρὶν ἐλθεῖν εἰς Κομάν-
 21. нъ воѥ҅вода· вои҅ни же и҅дошꙙ съ ст꙯ꙑи҆-
  αν τὸν ἡγεμόνα”. Οἱ δὲ στρατιῶται συνῆλθον τῷ ἁγί-
 22. мъ василискомъ· и҅ шедъше прѣбъи-
  ῳ Βασιλίσκῳ καὶ ἀπελθόντες ἔμειν-
 23. шꙙ сь҆ н҄имь҆ въ домоу ѥ҅го· и҅ видѣвъ бра-
  αν σὺν αὐτῷ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ. Καὶ ἰδὼν τοὺς ἀδελ-
 24. тиѭ̑ и҅ матерь҆ своѭ̑· мол҄ѣа҅ше сꙙ и҅мъ
  φοὺς καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ παρεκάλει
 25. глагол҄ꙙ· прѣбѫдѣте о҅ вѣрѣ хс꙯овѣ·
  λέγων αὐτούς· „Ἐμμείνατε ἐν τῇ πίστει τοῦ Χριστοῦ
 26. и҅ молитвѫ сътворите о҅ мнѣ къ г꙯оу· да
  καὶ προσεύξασθε πρὸς κύριον περὶ ἐμοῦ, ὅπως
 27. съконъчанъ бѫдѫ въ҆ и҅сповѣданиї се-
  τελειωθώ ἐν τῇ ὁμολογίᾳ ταύ-
 28. мъ· а҅ꙁъ бо о҅тъхождѫ о҅тъ васъ· и҅ о҅тъ-
  τῃ· ἐγὼ γὰρ ἄπειμι ἀφ' ὑμῶν, καὶ
 29. сели не видите мене въ пль҆ти· шъдъ
  οὐκέτι ὄψεσθέ με κατὰ σάρκα. Ἀπελθὼν

Vita (Passio) Basilisci (5 March)

Image of 008v