Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 006r >

 1. же бо можааше свои҅ма о҅чима б꙯а бесплъ-
  γὰρ ἠδύνατο αὐτοψεὶ θεὸν
 2. тъна видѣти· о҅гн҄ь бо ѥ҅стъ о҅палꙗѧ҅
  ἰδεῖν· πῦρ γάρ ἐστιν καταναλίσκον
 3. б꙯ъ· и҅ никⸯтоже о҅тъ чловѣкъ б꙯а видѣ-
  ὁ θεὸς καὶ οὐδεὶς ἀνθρώπων πρόσωπον θεοῦ ἑωρακ-
 4. въ живъ бѫдетъ· того ради о҄убо строꙗ҆·
  ὼς ζήσεται. Ταύτης τοίνυν χάριν τῆς οἰκονομίας
 5. въплъти роди сꙙ х͞с пль҆тиѭ҄· и҅ ѥ҅же о҄успѣ-
  γεννᾶται ὁ θεὸς τὸ κατὰ σάρκα καὶ γαλακτοτροφεῖτ-
 6. ваѥ҅тъ връстоѭ҄ по пльть҆скоуо҄умоу·
  αι ὡς νήπιος, τέλειος ὢν τῇ θεότητι, καὶ γίνεται ἀφῆλιξ και ἐνῆλιξ
 7. и҅ сь҆прѣбꙑваатъ съ чл꙯кꙑ а҅кꙑ чловѣ-
  καὶ συναναστρέφεται μετὰ τῶν ἀνθρώπων ὡς ἄνθρωπ-
 8. къ вꙙште триї десꙙтъ лѣтъ· о҅бь҆хо-
  ος πλείω τριάκοντα ἔτη διερχόμ-
 9. дꙙ градꙑ и҅ вь҆си· благодарь҆ствꙙ вь҆сꙙ
  ενος πόλεις τε... καὶ κώμας... εὐεργετῶν πάντας
 10. о҄утомь҆ѥ҅нꙑѧ҆ диꙗволомь· и҅ потомь҆
  τοὺς καταπονουμένους ὑπὸ τοῦ διαβόλου. Εἰθ' οὕτως καὶ
 11. пригваждаѥ҅тъ сꙙ на дрѣвѣ крь҆сть҆-
  προσηλοῦται ἐπὶ ξύλου σταυ-
 12. нѣѣмь҆· страждꙙ миръскаа҅го ради
  ροῦ τοῦ σῶσαι κόσμον ἀπα-
 13. съпасениꙗ҆· сьнабь҆дѣти миръ по-
  λωλότα
 14. гꙑбъшь· по прѣль҆штению҄ диꙗ҅волю·
  κατὰ συναρπαγὴν τοῦ διαβόλου καὶ ἀπάτην
 15. и҅ о҄умираа҅тъ по чловѣчь҆ствоу· и҅ погрі-
  καὶ ἀποθνῄσκει σαρκὶ...
 16. баѥ҅тъ сꙙ· сꙑ съвръшенъ присно· и҅
 17. прѣжде сꙑ· и҅ непригвожденъ· и҅ непо-
 18. страданⸯнь҆· и҅ бесьмрь҆тенъ· и҅ присно
 19. сꙑ по божь҆ствоу· и҅ третииї дьнь въ-
  Καὶ ἀναστὰς τριήμερος
 20. ставъ и҅ꙁ мрътвꙑи҅хъ· ꙗ҅ви сѧ
  ἐκ τῶν νεκρῶν φαίνεται...
 21. свои҅мъ о҄ученикомъ· рекⸯше ст꙯ꙑи҅мъ
  τοῖς ἰδίοις μαθηταῖς καὶ
 22. апо ̂ломъ· мъногомъ и҅же по и҅стинѣ
  ἀποστόλοις καὶ ἑτέροις πλείοσι τοῖς κατὰ ἀλήθειαν
 23. вѣровавъшиїмъ вь҆ н҄ь· сь҆поживъ сь
  πιστεύσασιν αὐτῷ
 24. н҄ими· ꙗ҅дꙑ же и҅ пиѧ съ а҅плͨꙑ до четꙑ-
  συμφαγὼν καὶ συμπιὼν μετὰ τῶν ἀποστόλων ἐπί ἡμέρας τεσσα-
 25. рь҆ десꙙтъ дь҆ниї· и҅ вь҆ꙁиде на небеса
  ράκοντα καὶ οὕτως ἀνελήφθη ἐν τοῖς οὐρανοῖς
 26. и҅ сѣде о҅ деснѫѭ̑ отⸯца· съ пльтиѭ̑ сь-
  καὶ ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ πατρὸς σὺν τῷ σώματι, ᾧ ἡν-
 27. мѣсивъшѫѭ̑ сꙙ съ бж꙯иѥ҅мъ словомъ·
  ώθη ὁ θεὸς λόγος.
 28. и҅ того ради видꙙи сотона· болитъ съ-
  Τοῦτον ὁρῶν ὁ διάβολος ὀδυνᾶται·
 29. кроушивъ сꙙ· съть҆ре бо и҆ х꙯с подъ нога-
  συνέτριψεν γὰρ αὐτὸν ὁ Χριστὸς ὑπὸ τοὺς πόδ-
 30. ма чловѣчь҆скама· и҅же чловѣци благо-
  ας τῶν Χριστιανῶν τῶν διὰ τοῦ ἁγίου

Vita (Passio) Pauli et Iulianae (4 March)

Image of 006r