Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 005r >

 1. рече богъ· не добро ѥ҅стъ бꙑти чловѣ-
  εἶπεν ὁ θεός· οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπ-
 2. коу ѥдⸯномоу· сътворимъ ѥ҅моу по-
  ον μόνον· ποιήσωμεν αὐτῷ βο-
 3. мошть҆ подобь҆нѫ ѥ҅моу· сътворимⸯ
  ηθὸν κατ' αὐτόν... „Ποιήσωμεν”...
 4. рекⸯше о҅ц꙯ь и҅ сн꙯ъ· ничⸯсоже бо творитⸯ
  τουτέστιν ὁ πατὴρ καὶ ὁ υἱὸς... οὔτε γὰρ ποιεῖ
 5. о҅ц꙯ъ бе сн꙯а· ни сн꙯ъ творитъ ничь҆со-
  ὁ πατὴρ ἄνευ τοῦ υἱοῦ, οὔτε ὁ υἱὸς ἄν-
 6. же беꙁъ о҅ц꙯а· и҅ рече· наведе г꙯ь о҄ужасть
  εν τοῦ πατρός, καί φησιν· ἐπήγαγεν ὁ θεὸς ἔκστασ-
 7. сь҆на а҅дама· и҅ приїмъ ѥ҅дⸯно о҅тъ ребрⸯ
  ιν ἐπὶ τὸν Ἀδάμ... καὶ λαβὼν μίαν τῶν πλευρῶν
 8. ѥ҅го· сътвори ѥ҅моу женѫ· о҅тъ свои҅хъ
  αὐτοῦ ἐποίησεν αὐτῷ γυναῖκα ἐκ τῶν ἰδίων
 9. ѥ҅моу о҄удовъ· и҅ бѣа҅ше съ а҅дамомъ
  αὐτοῦ μελῶν, καὶ ἦν μετὰ τοῦ Ἀδὰμ
 10. е҅уа въ раи҆· ѭ҄же видѣвъ диꙗ҅волъ и҅
  ἐν τῷ παραδείσῳ. Ἣν ἰδὼν ὁ διάβολος
 11. въꙁдревъновавъ· сътвори погꙑбѣль҆
  πρὸς βραχὺ ἀποχωρισθεῖσαν
 12. и҅ма· о҅тълѫчивъшоу бо сꙙ а҅дамоу
  τοῦ Ἀδάμ
 13. на о҅но мѣсто породꙑ· и҅ е҅угѫ ѥ҅динѫ
  εἰς ἕτερον μέρος τοῦ παραδείσου
 14. о҅ставивⸯшоу· пристѫпи диꙗ҅волъ·
 15. и҅ о҄уподобивъ сꙙ ꙁмиї прѣль҆сти ѭ҆·
  ἠπάτησεν αὐτὴν ἐνδυσάμενος ὄφιν·
 16. и҅ та жена прѣль҆сти а҅дама· и҅ бѣа҅ста
  καὶ αὐτὴ ἡ γυνὴ ἠπάτησεν τὸν ἄνδρα.
 17. о҅ба въ прѣслоушаниї бж꙯ии бꙑвъша·
  Ἀμφότεροι δὲ ἐν παρακοῇ θεοῦ γενόμενοι
 18. и҅ їꙁгънана бꙑста и҅с породънꙑѧ пи-
  ἐξεβλήθησαν ἔξω τοῦ παραδείσου τῆς τρυφ-
 19. штꙙ· дѣлати ꙁемь҆ѭ҄ рѫкама свои҅ма·
  ῆς ἐργάζεσθαι τὴν γῆν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν,
 20. и҅ троудноѥ житиѥ вь҆сприїмъша· жи-
  καὶ μοχθηρὸν βίον ἀναλαβόντες ἔζησ-
 21. ста девꙙть сътъ· и҅ л꙯ лѣтъ· родивъ-
  αν ἐννακόσια τριάκοντα ἔτη γεννήσαν-
 22. ша сн꙯ꙑ и҅ дьштери· о҅тъ н҄ихъже и҅спⸯ-
  τες υἱοὺς καὶ θυγατέρας, ἐξ ὧν ἐπληρ-
 23. лъни сꙙ миръ вь҆сь҆· а҅дамоу же о҅тъ о҅-
  ώθη ὁ κόσμος. Τοῦ δὲ Ἀδὰμ ἐκ τῆς παρ-
 24. слоушаниꙗ конець приѥ҅мⸯшоу по де-
  ακοῆς τέλος... λαβόντος μετὰ ἐν-
 25. вꙙти сътъ и҅ тридесꙙти лѣтѣхъ·
  νακόσια τριάκοντα ἔτη...
 26. и҅ вь҆сѣмъ о҆тⸯцемъ нашимъ съведе-
  ὁ διάβολος πάντας τοὺς πατέρας ἡμῶν κατέσ-
 27. номъ бꙑвъшемъ въ а҅дъ· жити въ
  πασεν ἐν τῷ ᾅδῃ παροικεῖν
 28. сь҆мрьти· и҅ не бѣа҅ше раꙁличиꙗ по-
  τῷ θανάτῳ. Καὶ οὐκ ἦν δια-
 29. срѣдоу праведⸯнааго и҅ грѣшнааго·
  φορὰ ἀναμέσον τοῦ δικαίου καὶ ἀναμέσον τοῦ ἁμαρτωλοῦ,
 30. нъ бѣа҅ше правⸯдивꙑи҆· ꙗ҅ко нечь-
  ἀλλ' ἦν ὁ δίκαιος ὡς

Vita (Passio) Pauli et Iulianae (4 March)

Image of 005r