Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 003v >

 1. и благъ· ꙗ҅ви сꙙ нама о҄угасити силѫ о҆гⸯ-
  καὶ ἐπιφανεῖς ἡμῖν ἔσβεσας τὴν κάμινον τοῦ πυρ-
 2. н҄ѣ· и ꙗ҅рость мѫчител҄ꙗ а҅урилиана· и҅
  ός...”
 3. слꙑшаа҆хѫ ѥ҅ю҄ народи о҅тъдалече стоѧ-
  Ταῦτα δὲ αὐτῶν προσευξαμένων πολλοὶ τῶν Ἑλλήνων
 4. ште· бѣа҅хѫ бо мноꙁи молꙙште сꙙ о҅ н҄ею҄
  θεωροῦντες
 5. къ богоу· ꙗ҅коже и҅ многомъ о҅тъ поганъ
  τοῦ θεοῦ
 6. покаꙗти сꙙ и҅ раꙁврѣсти срь҆дь҆ца о҅ свꙙ-
  τὴν δύναμιν κατανυγέντες
 7. тоую҄· и҅ о҄уклонити сꙙ о҅тъ коумирослꙋ-
  ἀπέστησαν τῆς εἰδωλολατ-
 8. жениꙗ и҅ вѣровати хс꙯оу· мноꙁи же отъ
  ρείας καὶ ἐπίστευσαν τῷ Χριστῷ. Πολλοὶ δὲ καὶ
 9. сѣчецъ мѫчꙙштиїхъ ст꙯аꙗ повелѣни-
  τῶν δημίων τῶν αἰκισάντων αὐτοὺς
 10. ѥ҅мъ а҅урилиꙗн҄емъ· видꙙште силꙑ
  θεωροῦντες τὰς εὐεργεσίας τὰς
 11. бꙑваѥ҅мꙑѧ богомъ· вѣровашꙙ къ бо-
  ὑπὸ τοῦ θεοῦ... γινομένας... ἐπίστευον τῷ Χρισ-
 12. гоу· и вьꙁвѣстишꙙ а҅урилиꙗ҅ноу вь-
  τῷ. Ἀνηγγέλη δὲ τῷ Αὐριλλιανῷ ἅπαν-
 13. са бꙑвьшаꙗ· и повелѣ тоу сѫштаꙗ
  τα τὰ γεγενημένα καὶ ἐκέλευσεν
 14. въ ровѣ камениѥ҅мъ побити· и҅ се на-
  λιθοβοληθῆναι αὐτοὺς ὄντας ἐν τῷ βόθρῳ. Καὶ ἰδοὺ ἄφ-
 15. прасно шоумъ и҅ громъ сь҆ небесе многамі
  νω ἦχος βροντῆς σὺν πολλαῖς
 16. мль҆ниꙗ҅ми облаци движꙙште сꙙ пль-
  ἀστραπαῖς ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ νεφέλαι ὡράθησαν κινούμεναι καὶ γέ-
 17. ни о҅гн҄ѣ· и҅ придошꙙ о҅блаци дожи ї до а҅-
  μουσαι πυρὸς καὶ ἦλθον κατέναντι Αὐ-
 18. урилиꙗ҅на и҅ сташꙙ и҅ їꙁлиꙗ҅шꙙ о҅гн҄ь
  ριλλιανοῦ καὶ ἐξέχεαν τὸ πῦρ
 19. на ꙁемьѭ҄· и҅ гласъ съ небесе глагол҄ꙙ·
  ἐπὶ τὴν γῆν καὶ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν ἐγένετο πρὸς αὐτόν·
 20. а҅урилиꙗнъ идетъ въ родьство огн҄ьноѥ·
  „Αὐριαλλιανέ, εἴσελθε εἰς τὴν ἄβυσσον τῆς γεέννης τοῦ πυρὸς
 21. о҄уготованоѥ ѥмоу и҅ отⸯцоуѥго диꙗволоу·
  τὴν ἡτοιμασμένην σοὶ καὶ τῷ πατρί σου τῷ διαβόλῳ”. Τούτων
 22. и по сихъ · посълавъ а҅урилиꙗнъ пове-
  δὲ γενομένων ἀποστείλας Αὐριλλιανὸς ἐκέλευ-
 23. лѣ и҅ꙁвлѣшти ꙗ и҅ꙁ-д-рова· и въ темⸯни-
  σεν τοὺς ἀθλοφόρους καὶ μάρτυρας τοῦ Χριστοῦ ἀνασπασθῆναι ἐκ τοῦ βόθρου καὶ ἐμβληθῆναι εἰς τὸ δεσ-
 24. цѫ въврѣшти· и бѣа҅ста славꙙшта
  μωτήριον. Καὶ ἦσαν... δοξάζοντες
 25. бога· о҅ чоудесехъ ꙗ҅же сътвори о н҄ею҄·
  τὸν θεὸν ἐπὶ... τοῖς θαυμασίοις, οἷς ἐποίησεν εἰς αὐτούς.
 26. и по седⸯми дь҆ниї и҅ꙁиде а҅урилиꙗнъ
  Καὶ μεθ' ἡμέρας ἑπτὰ ἀναστὰς... ὁ Αὐριλλιανὸς
 27. и҅ сѣде на сѫдишти· и҅ принесошѧ ѥ҅-
  ἐκαθέσθη πρὸ βήματος καὶ ἐκέλευσεν
 28. ликоже бѣаше о҄у н҄его коумирь· съре-
  τοῖς ἱερεῦσιν ἐνεγκεῖν ὅσα ὑπῆρχεν αὐτοῖς εἴδωλα ἀρ-
 29. брь҆нꙑ и ꙁлатꙑ· о҄украшенꙑ каме-
  γυρᾶ τε καὶ χρυσᾶ, κεκοσμημένα λί-
 30. ниѥ҅мъ многоцѣнънꙑи҅мъ· и҅ поста-
  θοις τιμίοις καὶ πολυτελέσιν. Καὶ ἔστη-

Vita (Passio) Pauli et Iulianae (4 March)

Image of 003v