Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 003r >

 1. насꙑтишꙙ ли сꙙ любь҆ѥ҅ници твои҆
  ἐνεπλήσθησαν οἱ ἐρασταί
 2. добротꙑ твоѥ҅ѧ· Їӱлиꙗни рече · моꙗ҆
  σου τοῦ κάλλους σου. Ἰουλιανὴ εἶπεν· „Ἐμοῦ
 3. доброта и҅ оукрашениѥ и лѣпота х꙯с ѥ҅-
  τὸ κάλλος καὶ ἡ κόσμησις καὶ ἡ εὐπρέπεια Χριστός ἐσ-
 4. стъ· и҅же посъла а҅гⸯг҄ела своѥ҅го и҅ по-
  τιν, ὃς ἐξαπέστειλεν τὸν ἄγγελον αὐτοῦ καὶ ἐσκέ-
 5. крꙑ мꙙ о҄убогѫѭ҄ ꙗ҅ко о҄упⸯвахъ на н҄ь·
  πασέν με τὴν ταπεινὴν, ὅτι πέποιθα ἐπ' αὐτόν...
 6. и҅ славьѭ҄ ст꙯оѥ имꙙ ѥго· ꙗ҅ко тъ ѥ҅стъ
  καὶ δοξάζω τὸ ἅγιον αὐτοῦ ὄνομα, ὅτι αὐτός ἐστιν
 7. б꙯ъ творꙙи чоудеса· и҅ нѣстъ и҅ного ра-
  ... ὁ ποιῶν θαυμάσια καὶ οὐκ ἔστιν θεὸς ἄλλος πλὴν
 8. ꙁвѣ того· и҅ повелѣ аурилиꙗ҅нъ отрѣ-
  αὐτοῦ”. Καὶ ἐκέλευσεν Αὐριλλιανὸς λυθῆ-
 9. шити паула· ї и҅скопати ровъ въ ꙁеми
  ναι τὸν Παῦλον προστάξας ὀρυγῆναι βόθρον εἰς τὴν γῆν
 10. девꙙти лакътъ· и принести дръва
  ἐπὶ ἀνδρόμηκα τρία καὶ ἐνεχθῆναι ξύλα
 11. и҅ о҅гн҄ь и҅ жешти въ ровѣ· и҅ томоу бесѣ-
  καὶ πῦρ καὶ ἐκκαίεσθαι τὸν βόθρον. Οἱ δὲ δήμιοι σπουδαίως τὸ προσταχ-
 12. доуѭ҄штоу и҅скопашꙙ ровъ· и҅ прине-
  θὲν αὐτοῖς ἐποίουν καὶ ὤρυξαν τὸν βόθ-
 13. сошꙙ дръва и огн҄ь· и҅ їждегошꙙ въ ро-
  ρον καὶ ἐξέκαυσαν αὐτὸν σφοδρῶς.
 14. вѣ· таже повелѣ вь҆врѣшти паула
  Καὶ οὕτως ἐκέλευσεν... ἀκοντίσαι τὸν Παῦλον
 15. и҅ улиꙗ҅ниѭ҄ въ о҅гн҄ь· о҅на же и҅дѫшта
  καὶ τὴν Ἰουλιανὴν εἰς τὸ πῦρ· οἱ δὲ ἅγιοι ἀπῄεσαν...
 16. благословьꙗ҅ста бога· и҅ мол҄ꙗста сп꙯са
  αἰνοῦντες τὸν θεὸν καὶ ἐπικαλούμενοι τὸν σωτῆρα...
 17. їс꙯ хс꙯а помошть҆ника· и пришедъша
  Ἰησοῦν Χριστὸν βοηθῆσαι... καὶ ἐλθόντες
 18. на мѣсто· прѣкръстиста лици свои҆·
  ἐπὶ τὸν τόπον σφραγισάμενοι τὰ ἑαυτῶν μέλη
 19. о҅браꙁомъ крестънꙑи҅мъ хс꙯овомъ·
  τῷ τύπῳ τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ
 20. и҅ въвръгошꙙ ꙗ въ о҅гн҄ь· и҅ бѣаста въ
  ἔριψαν ἑαυτοὺς εἰς τὸ πῦρ. Καὶ ἦσαν ἐν
 21. огн҄и поѭ҄шта и хвалꙙшта бога· и҅ се
  τῷ πυρὶ αἰνοῦντες καὶ δοξάζοντες τὸν θεὸν καὶ ἰδοὺ
 22. агⸯг҄елъ гн꙯ь съшедъ съ небесе· и҅стрꙙ-
  ἄγγελος κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ ἐξετίν-
 23. се вънъ пешть҆ницѫ съ о҅гн҄емъ· и҅ не
  αξεν ἔξω τὸν καπνὸν σὺν τῷ πυρὶ καὶ οὐκ
 24. дастъ о҅гню сътѫжити и҅ма· и҅ поꙗа-
  εἴασεν τὸ πῦρ... παρενοχλῆσαι αὐτοῖς. Καὶ ἦσαν ἑστῶτ-
 25. ста благословꙙшта б꙯а въ ровѣ о҅гн҄ь-
  ες ἐν τῷ βόθρῳ εὐλογοῦντες τὸν θεὸν καὶ
 26. нѣѣмъ поѭ҄ горѫштиїмъ· глагол҄ѫшта
  λέγοντες...
 27. благословьѥ҅нъ ѥ҅си г꙯и б꙯е вьсѣхъ вѣкⸯ·
  „Εὐλογητός εἶ, κύριε ὁ θεός... τῶν αἰώνων,
 28. бесъмрь҆тънꙑи҆· иже помꙙнѫ о҄убожь-
  ὃς ἐμνήσθης τῆς ταπεινώ-
 29. ство наше· недостоиномъ сѫштемⸯ
  σεως ἡμῶν,
 30. грѣхъ ради нашихъ· беꙁъ҆ловенъ сꙑ

Vita (Passio) Pauli et Iulianae (4 March)

Image of 003r