Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 002v >

 1. и҅ вьси ослѣпьѥниї проꙁь҆рѣшѧ· и текⸯше
  Καὶ πάντες οἱ τυφλωθέντες ἀνέβλεψαν καὶ προσπεσόντες
 2. въ црькъвь х꙯вѫ каꙗхѫ сꙙ славꙙште б꙯а·
  ηὐχαρίστουν τῷ θεῷ μετανοοῦντες
 3. и҅ їсповѣдаѭ҄ште грѣхꙑ своѧ бꙑшꙙ
  καὶ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν καὶ ἐγένοντο
 4. крь҆стиꙗни· Ст꙯ꙑи҅ же павьлъ на мⸯно-
  Χριστιανοί. Ὁ δὲ Παῦλος... βασανιζόμενος ἐπὶ πλεῖ-
 5. ꙁѣ мѫчимъ· и҅ биѥмъ палицами же-
  ον ταῖς ῥάβδοις ταῖς σι-
 6. лѣꙁнами· бѣа҅хѫ бо раждъженꙑ свь-
  δηραῖς,
 7. тꙙште сꙙ а҅кꙑ мль҆нии· и҅ вь҆пиꙗ҅ше гла-
  ἀνέκραγεν λέ-
 8. гол҄ꙙ: а҅урилиꙗ҅не мѫчителю и непрѣпо-
  γων· „Αὐριλλιανὲ τύραννε καὶ ἀνό-
 9. добьне· чⸯто ꙁъло сътворь҆ша мꙙ соуро-
  σιε, τί μηδὲν κακὸν ποιήσαντα οὕτως ὠ-
 10. вѣ и непрѣподобь҆нѣ мѫчиши· мнѣ
  μῶς καὶ ἀνοσίως βασανίζεις; Ἐμὲ
 11. бо о҅бльгъчаваѥ҅тъ о҅тъ мѫкъ х꙯с· тебе
  μὲν ἐπικουφίζει τῶν βασάνων... Χριστός· σὲ
 12. же и҅матъ причꙙсть҆ника сътворити
  δὲ ἔχει κληρονομῆσαι
 13. о҅гню вѣчьноуо҄умоу· о҄уготованоуо҄у-
  τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμέν-
 14. моу тебѣ и҅ диꙗ҅волоу· ̒А҅урилиꙗ҅нъ
  ον σοὶ καὶ τῷ διαβόλῳ...”. Αὐριλλιανὸς
 15. рече · кⸯде ѥ҅стъ сестра твоꙗ ѭ҄же тꙑ
  εἶπεν· „Ποῦ ἐστιν... ἡ ἀδελφή σου, ἣν
 16. мѣниши дѣвѫ сѫштѫ· се посълахъ
  λέγεις εἶναι... παρθένον; ἰδοὺ ἀπηνέχθη
 17. ѭ҄ на блѫдъ· да прои҅дѫтъ ѭ҄ вь҆си хотꙙ-
  εἰς τὸ πορνεῖον,
 18. штеи҆· да не ѥ҅ште дѣва ѥстъ· Ст꙯ꙑи
  μὴ ἔτι παρθένος ἐστίν;”.
 19. паулъ рече · вѣроуѭ҄ богоу лъгъчꙙштꙋ-
  Παῦλος εἶπεν· Πιστεύω τῷ θεῷ
 20. о҄умоу ми болѣꙁни· и҅ їꙁбавьꙗѭ҄шта
  τῷ ἐπικουφίζοντί
 21. мꙙ о҅тъ вь҆сѣхъ ꙁълꙑи҅хъ твои҅хъ о҄у-
  με... ἐκ τῶν πονηρῶν σου ἐπι-
 22. мꙑшлꙗи҆· ꙗко и҅ тѫ и҅матъ покрꙑти·
  νοιῶν, ὅτι καὶ αὐτὴν ἐσκέπασεν...
 23. посъла бо а҅гⸯг҄ела своѥ҅го съ вꙑсотъ небесъ-
  ἐξαπέστειλεν γὰρ τὸν ἄγγελον αὐτοῦ ἐξ ὕψους οὐραν-
 24. скꙑихъ съхранити ѭ҄· и҅ се чисто и҅ прѣ-
  ῶν τοῦ διαφυλάξαι αὐτήν, καὶ ἰδοὺ ἄχραντος καὶ κα-
 25. чисто и҅мѫшти дѣвъство въꙁврашта-
  θαρὰν ἔχουσα τὴν παρθενίαν ὑποστρέφ-
 26. ѥ҅тъ сꙙ видѣти ѫ҅ꙁꙑ моѧ· и҅ повелѣ а҅-
  ει ἰδεῖν τὰ δεσμά μου”. Καὶ ἀπέστειλεν ὁ Αὐ-
 27. урилиꙗнъ привести ст꙯ѫѭ҄ и҅о҄улиꙗ҅-
  ριλλιανὸς ἀχθῆναι τὴν Ἰουλια-
 28. ниѭ҄· и҅ пришедъши ѥ҅и къ сѫдиїштꙋ·
  νήν, Παραγενομένης δὲ αὐτῆς ἐπὶ τὸ βῆμα,
 29. видѣвъ ѭ҄ паулъ и҅спль҆ни сꙙ радости
  ἰδὼν αὐτὴν ὁ Παῦλος καὶ χαρᾶς... πλησθεὶς
 30. и҅ просмиꙗ сꙙ· ̓А҅урилиꙗ҅нъ же рече·
  ἐγέλασεν. Ὁ δὲ Αὐριλλιανὸς εἶπεν... „

Vita (Passio) Pauli et Iulianae (4 March)

Image of 002v