Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 151r >

 1. отъвръꙁошꙙ о̑ученици на слоужениѥ ѥ҅мꙋ·
  ἠνέῳξαν οἱ μαθηταί ... πρὸς τὸ διακονεῖν αὐτῷ.
 2. а҅ꙁъ о̑убо вь҆шъдъ к н҄емоу· и҅ страшъноѥ҆
  ἐγὼ τοίνυν εἰσελθὼν πρὸς αὐτὸν καὶ τὸ φοβερὸν
 3. дѫба чоудо видѣвъ· расмаштрѣхъ приле-
  τοῦ βλαστοῦ θαῦμα θεασάμενος, κατενόουν ἐπιμελ-
 4. жь҆нѣ· како о̑укорени сꙙ· и҅ а҅ште и҅матъ ра-
  ῶς πῶς ἐριζώθη καὶ εἰ ῥαγάδα
 5. спалинѫ камꙑ· и҅ о҅брѣсти не могохъ·
  ἔσχεν ἡ πέτρα, καὶ εὑρεῖν οὐκ ἠδυνήθην,
 6. ꙗ҅коже ми въсчоудивъшоу сꙙ решти· ѡ̑ глѫ-
  ὥστε με ἐκπλαγέντα εἰπεῖν· ὦ βάθ-
 7. бина богать҆ства и҅ прѣмѫдрости и҅ вѣди
  ος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως
 8. божиѧ· ꙗ҅ко не и҅спꙑтани сѫдове ѥ҅го· и҅ не
  θεοῦ, ὡς ἀνεξερεύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ ἀν-
 9. и҅слѣждени пѫтиѥ ѥ҅го· вѣдꙙтъ бо мь҆-
  εξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ. καὶ γὰρ ἴσασιν
 10. н҄ѫ и҅ много дь҆нии҆ и҅скоусъ и҅мѫште ла-
  οἱ πολυχρόνιον πεῖραν τῆς λαύ-
 11. врꙑ блаженааго савꙑ· ꙗ҅коже въ градѣ
  ρας τοῦ μακαρίου Σάβα ἔχοντες ὅτιπερ οὔτε ἐν ... κήπῳ
 12. ни смокꙑ бѫдетъ· ни дѫбъ никакъже
  συκῆ γίνεται ἢ ἕτερον δένδρον
 13. многꙑѧ ради топлотꙑ и҅ соухотꙑ· въꙁдꙋ-
  διὰ τὴν πολλὴν θερμότητα καὶ ξηρότητα τῶν ἀέρ-
 14. ха лаврьскаа҅го· а҅ште ли кто мѣнитъ дѫ-
  ων τῆς λαύρας· εἰ δέ τις προφέρει τὰ δέν-
 15. биѥ малааго манастꙑра· ѥ҅же при пѫти
  δρα τοῦ μικροῦ κοινοβίου τά παρὰ τὴν ὁδὸν
 16. ѥ҅стъ· то да вѣстъ ꙗ҅коже то молитвами
  ὄντα, γινωσκέτω ὁ τοιοῦτος ὅτι ἐκεῖνα εὐχῆς ἔργον
 17. бꙑстъ блаженааго савꙑ· глѫбинѫ же
  γεγένηται τοῦ μακαρίου Σάβα βάθος δὲ
 18. ꙁемь҆ѧ о҅брѣтъше· и҅ подъгориѥ҆ поточъ-
  γῆς εὑρηκότος καὶ εὐπορίαν τῶν τοῦ χειμάρ-
 19. ноѥ доуждевꙑи҅хъ водъ· сего ради мноꙁѣ-
  ρου ὀμβριμαίων ὑδάτων. ἀμέλει πολ-
 20. мъ начънъшемъ оу потока садити· и҅жде-
  λῶν ἐπιχειρησάντων παρὰ τὸν χείμαρρον φυτεῦσαι ἔνθα
 21. же и҅ глѫбина ꙁемь҆ѧ бѣ· и҅ вь҆сѫ ꙁимѫ по-
  βάθος γῆς ἦν, καὶ ὅλον τὸν χειμῶνα πο-
 22. ливаѭ̑штемъ намъ· ѥ҅два о҅ лѣто въꙁмо-
  τιζόντων μόλις ἐπὶ ἐνιαυτὸν ἴσχυσ-
 23. гошꙙ сꙙ приѧ҅ти садове многꙑѧ҅ ради хоу-
  αν κρατῆσαι τὰ φυτὰ διὰ τήν, ὡς εἴρηται, πολλὴν ... ξηρό-
 24. хотꙑ· ꙗ҅коже глаголахъ и҅ ꙁноѥ҅въ вели-
  τητα καὶ τὸ σφοδρὸν τῶν καυμάτ-
 25. кꙑи҅хъ· и҅ се о҅тъ многааго мало събравъ·
  ων. Καὶ ταῦτα μὲν ἐκ πολλῶν ὀλίγα ἀναλεξάμενος
 26. писанию прѣдахъ· о҅ставивъ съповѣда-
  γραφῇ παραδέδωκα παραλείψας διηγήσασ-
 27. ти· и҅ и҅же о҅ вѣрѣ ѥ҅го троудꙑ· ѧ҅же пока-
  θαι τοὺς περὶ πίστεως αὐτοῦ ἀγῶνας, οὓς ἐνεδείξ-
 28. ꙁа на о҅риг҄ена· и҅ на ѳео҅дѡра момсоуѥ҅стиї-
  ατο κατὰ τῶν Ὠριγένους καὶ Θεοδώρου τοῦ Μομψουεστί-
 29. скааго· о̑уставꙑ же и҅ ꙁастѫпь҆никꙑ· и҅ го-
  ας δογμάτων τε καὶ ὑπασπιστῶν, καὶ τοὺς διωγ-
 30. н҄ениꙗ ꙗ҅же приѧ· по благовѣштению̑
  μοὺς οὓς ὑπέμεινεν κατὰ τὸ εὐαγγέλιον

Vita Ioannis hesychastae (31 March)

Image of 151r