Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 139v >

 1. къ намъ новꙑи҆ сии боговидъцъ· синеи҅-
  πρὸς ἡμᾶς ὁ νέος, οὗτος θεόπτης τοῦ Σιναί-
 2. скꙑѧ помлꙑсломъ съшедъ· покаꙁа на-
  ου τῷ λογισμῷ συγκαταβάς, ὑπέδειξεν ἡ-
 3. мъ и тъ· богомъ написанꙑ ѥго скри-
  μῖν καὶ αὐτὸς τὰς θεογράφους αὐτοῦ πλά-
 4. жали· и҅ꙁвънѫдоу о̑убо дѣи҅ствънꙑ·
  κας, ἔξωθεν μὲν πρακτικά,
 5. и҅ꙁвънѫтрь҆ же видьнꙑ· и҅мѫштꙙ о̑у-
  ἔσωθεν δὲ θεωρητικὰ περιέχουσας στη-
 6. тврь҆ждениѥ глагол҄ѫштꙙ сице· богоу
  ρίγματα λέγοντα τάδε· ...
 7. же нашемоу слава· нꙑнꙗ и҅ присно и҅ вь
 8. вѣкꙑ вѣкомъ а҅минъ ⁘
 9. мѣсꙙца марта л꙯а· житиѥ ст꙯ааго їѡ̑ана е҅пискоупа
  Βίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ ἐπισκόπου
 10. мль҆чаливааго· моностꙑра о҅тца нашего савꙑ ⁘
  καὶ ἡσυχαστοῦ τῆς Λαύρας τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σάβα
 11. Пръвоѥ прѣдъложѫ въ словеси о҅тьца
  Πρῶτον προτίθημι τῷ λόγῳ τὸν ἀββᾶν
 12. їѡ̑ана мльчаливааго· и҅же въ моно-
  Ἰωάννην τὸν τῆς λαύρας
 13. стꙑри блаженааго савꙑ· ꙗ҅коже и҅ лѣ-
  τοῦ μακαρίου Σάβα ἡσυχαστὴν ὡς καὶ τῷ χρό-
 14. тꙑ и҅ житиѥ҅мъ свѣтъломъ· и҅нѣхъ
  νῳ καὶ τῇ τοῦ βίου λαμπρότητι τῶν ἄλλων
 15. вь҆сѣхъ старѣиша сѫшта· Сии о̑убо
  ἁπάντων προτερεύοντα. οὗτος τοίνυν
 16. о҅свѣштенꙑи о҅ть҆цъ нашъ їѡ̑а҅ннъ·
  ὁ πεφωτισμένος πατὴρ ἡμῶν Ἰωάννης
 17. о҅тъ а҅рменъскааго никополꙗ бѣ· родите-
  ὁρμᾶται μὲν ἐκ τῆς κατὰ Ἀρμενίαν Νικοπόλεως γο-
 18. лю бꙑвъ· е҅гкратиꙗ· и҅ е҅уфимиѧ· та-
  νέων γεγονὼς Ἐγκρατίου καὶ Εὐφημίας
 19. ко нарицаѥ҅мома· богатъствомъ же и҅
  ὀνομαζομένων, πλούτῳ δὲ καὶ
 20. слоутиѥ҅мъ родител҄ьскꙑи҅мъ кꙑпꙙ-
  περιφανείᾳ γένους κομών-
 21. штьмъ· и҅ въ мноꙁѣхъ старѣи҅шинь-
  των καὶ ἐν πολλαῖς ἀρ-
 22. ствѣхъ градъскꙑ лѣпьствовавъшемъ·
  χαῖς πολιτικαῖς διαπρεψάντων
 23. въ воѥводь҆ствѣхъ же· и҅ народоводи-
  ἔν τε στρατηγίαις καὶ δημαγω-
 24. мѣхъ· о҅ нихъже многꙑ приносꙙтъ по-
  γίαις, ... περὶ ὧν πλεῖστα προβάλλονται διη~
 25. вѣсти же и҅ о̑управьѥ҆ниꙗ· вуꙁанꙿтии҅-
  γήματά τε καὶ κατορθώματα οἵ τε Βυζαν-
 26. стии же и҅ а҅рмениистии҅ о҅тоци· ꙗ҅же да
  τίων καὶ Ἀρμενίων παῖδες. ἅπερ ἵνα
 27. не съ пръва повѣсти насꙑштениѥ съ-
  μὴ ἐκ προοιμίων κόρον τῷ διηγήματι ἐμ-
 28. творѫ· хотꙙ прѣминѫ· та ѥ҅дина о҅ н҄е-
  ποιήσω, ἑκὼν ὑπερβήσομαι, ἐκείνα μόνα περί αυ-
 29. мъ съповѣдаѧ· ꙗ҅же въсѣмъ съпроста
  τοῦ διηγούμενος τὰ πᾶσιν σχεδὸν
 30. ꙗ҅вьѥ҅ниѥ навѣдѫштиимъ того· ро-
  πρόδηλα τοῖς αὐτὸν ἐπισταμένοις.

Vita Ioannis Climaci (30 March) / Vita Ioannis hesychastae (31 March)

Image of 139v