Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 093r >

 1. дастъ о҅ н҄ею҄ о҅тъвѣтъ· мечемъ о҄умо-
  ἔδωκε κατ᾿ αὐτῶν τὴν ἀπόφασιν.
 2. рити ꙗ· свꙙтаꙗ҅ же и҅доста радоуѭ҄-
  Οἱ δὲ ἅγιοι ἐξῆλθον χαίρον-
 3. шта сꙙ· и҅ поѭ҄шта и҅ глагол҄ѫшта·
  τες, καὶ ἔψαλλον λέγοντες·
 4. съпасе насъ скръбꙙштии҅хъ насъ·
  „Ἔσωσας ἡμᾶς [Κύριε] ἐκ τῶν θλιβόντων ἡμᾶς
 5. и҅ о҅тъ ненавидꙙштиїхъ насъ прѣ-
  καὶ τοὺς μισοῦντας ἡμᾶς κατῄσ-
 6. може· вои҅ни же на то оуставь҆ѥ҅нии҆·
  χυνας". Καὶ οἱ εἰς τοῦτο ταχθέντες,
 7. въꙁь҆мъше мечъ о҅тъсѣкошꙙ главѣ
  ξίφη ἐπενεγκόντες τέλος τοῖς ἁγίοις μάρτυσιν
 8. свꙙтоую҄· и҅ съконь҆часта сꙙ въ и҅спо-
  ἐπέθηκαν καὶ [οὕτως] ἐτελειώθησαν ἐν τῇ ὁμο-
 9. вѣдании҅ хрисостовѣ· мѫжи же крь҆-
  λογίᾳ τοῦ Χριστοῦ.
 10. стиꙗ҅ни пришедъше въꙁꙙшꙙ тѣле-
  Λαβόντες δὲ τὰ σώμα-
 11. сѣ ст꙯оую҄· и҅ добрѣ съпрꙙтавъше по-
  τα τῶν ἁγίων [μαρτύρων] ἄνδρες εὐλαβεῖς καὶ κοσμίως κηδεύσαντες ἀ-
 12. ложишꙙ на мѣстѣ· нарочитѣ· дъ-
  πέθεντο ἐν τῇ γῇ, ὡς ἀπὸ
 13. вою҄ пъпь҆риштоу въ дал҄ꙙ о҅тъ римъ-
  μιλίων δύο τῆς πόλεως Ἀφρικῆς.
 14. ска града· мѫчена же бꙑвъша свꙙ-
 15. таꙗ· терентии и҅ а҅фриканъ· маѯи-
 16. мъ же и҅ помпии҆· и҅ дроужина и҅хъ
 17. при цр꙯оу и҅ томителю· декиа· и҅ о҄уа҅-
 18. лериа· о҅ насъ же цѣсарьствоуѭ҄штꙋ
 19. господоу нашемоу їс꙯ хс꙯оу· ѥ҅моуже
 20. слава и҅ дръжа вь҆ вѣкꙑ вѣкомъ
 21. а҅минъ ⁘


 22. мѣсꙙца марта к꙯а· житиѥ прѣподобънааго
 23. о҅ц꙯а нашего и҅саак҄и моностꙑра далматъскаꙿго
 24. По поклон҄ении прѣст꙯ааго и҅ покла-
  Μετὰ τὴν προσκύνησιν τοῦ παναγίου καὶ προσκυ-
 25. нꙗѥ҅мааго кръста· г꙯а и҅ бога
  νητοῦ σταυροῦ τοῦ Κυρίου καὶ θεοῦ
 26. и҅ съпаса нашего їс꙯ хс꙯а· коуми-
  καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῆς εἰδω-
 27. рослоужению̑ о̑уже о҅тъвръженꙋ
  λολατρείας ἤδη ἐκ ποδῶν
 28. бꙑвъшоу· вь҆са подънебесъ-
  γενομένης, πᾶσα ἡ ὑπ' οὐρα-

Vita (Passio) Terentii, Africani, Pompei et sociorum (20 March) / Vita Isaacii monachi (21 March)

Image of 093r