Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 073v >

 1. сѫдии· мъꙁдодавъць и҅сповѣдаѭ҄штии҅-
 2. мъ сꙙ прѣдъ чловѣкꙑ· пѫть҆ водѧи къ о҅тꙿ-
 3. цоу· двь҆ри о҅тчоу въходоу· пастоухъ бла-
 4. гꙑи положивꙑи доушѫ ꙁа о҅вь҆цꙙ· и҅ мене
 5. грѣшнаꙿго и҅ꙁбавивъ о҅тъ вль҆ка· вьсьжде
 6. сꙑ и҅ждеже тꙙ кто помолитъ и҅стинноѥ цѣ-
 7. сарьство· покою҄ брѣменънꙑи҅мъ· врачоу
 8. болꙙштии҅мъ доушами· и҅же божиѭ҄ вла-
 9. стиѭ҄ о҅ставьꙗ҅ѧ грѣхꙑ· вѣнецъ мѫчени-
 10. комъ· и҅стинънꙑи҆ бг꙯ъ· и҅же надъ вь҆сѣ-
 11. ми бг꙯ъ· съ сꙑномъ и҅ ст꙯ꙑи҅мъ и҅ животво-
 12. рꙙштии҅мъ· и҅ нераꙁлѫчимꙑи҆ о҅тъ бж꙯иѧ
 13. славꙑ· и҅ свꙙтааго дх꙯а твоѥ҅го вь҆ тꙙ жи-
 14. вꙑи҆· и҅ вьса ꙗ҅же на небесехъ и҅ на ꙁеми и҅ въ
 15. мори· испл҄ьн҄ѣѧ приходомъ· и҅ строѧ
 16. и҅ подаѧ пиштѫ вь҆сеи пль҆ти· тебѣ подо-
 17. баа҅тъ хвала· слава великолѣпотиѥ· свꙙ-
 18. тость· о҅тцоу и҅ ст꙯оуо҄умоу дх꙯оу вь҆ вѣкꙑ а҅-
 19. минъ· И се рекъ· слꙑшꙙштемъ вь҆сѣмъ·
 20. сътворивъ хв꙯о ꙁнамениѥ· вь҆лѣꙁе въ о҅гн҄ь
 21. и҅ ꙁинѫвъ прѣда доушѫ· и҅ съконьча сꙙ
 22. ст꙯ꙑи мѫченикъ бж꙯ии въ ꙁмурь҆нии· а҅-
 23. ꙁъ же власъ въ е҅фесѣ сꙑ· въ то врѣмꙙ о҄у-
 24. праꙁнивъ сꙙ о҅тъ дѣла цр꙯а· прѣписахъ
 25. протлъковавъ о҅тъ роумъска ѧ҅ꙁꙑка ѧꙁꙑ-
 26. ка на гръческъ ⁘


 27. мѣсꙙца марта въ г꙯і мѫчениѥ ст꙯ааго савина ⁘
  Μαρτύριον τοῦ ἁγίου Σαβίνου.
 28. Цѣсарьствоуѭ҄штоу дио҅клитиꙗноу·
  Βασιλεύοντος Διοκλητιανοῦ

Oratio Pionii / Vita (Passio) Sabini (13 March)

Image of 073v