Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 066r >

 1. ка ради· пакꙑ вьспрѣштена бѫдетъ·
  πον πάλιν ἐπιτιμηθῇ.
 2. ҅И се далече вамъ гл꙯ѫ· вꙑ видѣсте и҅ повѣда-
  Καὶ ταῦτα μακρὰν ὑμῶν ὄντα λέγω. Ὑμεῖς ὁρᾶτε καὶ διηγεῖσ-
 3. ѥте· людии҅скѫ ꙁемл҄ѫ и҅ декапол҄итъскѫ·
  θε Λυδίας γῆν Δεκαπόλεως
 4. и҅ꙁгорѣвъшѫ о҅гн҄емъ и҅ прѣдълежꙙштѫ до
  κεκαυμένην πυρὶ καὶ προκειμένην εἰς
 5. нꙑн҄ѣшь҆нꙗго· на покаꙁаниѥ нечь҆стивꙑ-
  δεῦρο ὑπόδειγμα ἀσεβ-
 6. и҅мъ· е҅тни вь҆ сик҄илии о҅стровъ· и҅сходꙙ
  ῶν, Αἴτνης καὶ Σικελίας... ῥοιγδούμενον
 7. о҅тъ н҄его о҅гн҄ь· а҅ште и҅ се далече о҅тъ васъ ѥ҅-
  πῦρ. Εἰ δὲ καὶ ταῦτα πόρρω ἀπέχει ἀφ' ὑμῶν,
 8. стъ· пораꙁоумѣи топлѣ водѣ и҅сходꙙштиї
  κατανοήσατε τοῦ θερμοῦ ὕδατος τὴν χρῆσιν... τοῦ ἀναβλύζοντος
 9. о҅тъ ꙁемл҄ꙙ· и҅ пораꙁоумѣи҅те о҅тъкѫдоу
  ἐκ γῆς, καὶ νοήσατε πόθεν
 10. раждиꙁаѥ҅тъ сꙙ· и҅ли отъкѫдоу съгрѣва-
  ἀνάπτεται ἢ πόθεν πυροῦ-
 11. ѥтъ сꙙ· аште нѣстъ о҅гн҄ь подъ ꙁемл҄еѭ̑·
  ται, εἰ μὴ ἐκβαῖνον ἐν ὑπογαίῳ πυρί...
 12. тѣмъ проповѣдаѭ̑ вамъ· о҅ бѫдѫштии҅-
  Διὸ δὴ μαρτυρόμεθα ὑμῖν περὶ τῆς μελλού-
 13. мъ о҅гн҄емъ бꙑти сѫдоу о҅тъ б꙯а· словесе ѥ҅го
  σης διὰ πυρὸς γίνεσθαι κρίσεως ὑπὸ θεοῦ διὰ τοῦ λόγου αὐτοῦ
 14. ради їсоуса христоса· и҅ того ради богомъ
  Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καὶ διὰ τοῦτο τοῖς... θεοῖς
 15. вашимъ не слоугоуѥ҅мъ· и҅ капиштоу ꙁла-
  ὑμῶν οὐ λατρεύομεν καὶ τῇ εἰκόνι τῇ χρυ-
 16. тоу не покланꙗѥ҅мъ сꙙ· симъ же и҅ їнѣмъ
  σῇ οὐ προσκυνοῦμεν”. Τούτων δὲ καὶ ἄλλων
 17. мноꙁѣмъ реченомъ бꙑвъшемъ пио҅ни-
  πολλῶν λεχθέντων...
 18. ѥ҅мъ· полемонъ и҅ сѫштии сь҆ н҄имъ и҅ вь҆сь҆
  ὅ τε νεωκόρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ καὶ πᾶς
 19. народъ· помлъчашꙙ послоушаѭ̑ште·
  ὁ ὄχλος ἐπέστησε τὰς ἀκοάς...
 20. ꙗ҅коже никомоуже кръкнѫти· рекъшꙋ
  ὡς μηδὲ γρῦξαί τινα. Εἰπόντος
 21. же пакꙑ пио҅нию̑· ꙗ҅ко богомъ вашимъ
  δὲ πάλιν τοῦ Πιονίου ὅτι· „Τοῖς θεοῖς ὑμῶν
 22. не слоугоуѥ҅мъ· и҅ капиштоу ꙁлатоу не по-
  οὐ λατρεύομεν καὶ τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ οὐ προσ-
 23. клонимъ сꙙ· приведошꙙ и҅хъ на срѣдѫ·
  κυνοῦμεν”, ἤγαγον αὐτοὺς... εἰς τὸ μέσον
 24. и҅ приставишꙙ и҅мъ кꙑѧ о҅тъ събора съ по-
  καὶ περιέστησαν αὐτοῖς τινες τῶν ἀγοραίων ἅμα τῷ Πο-
 25. лемономъ· молꙙште сꙙ и҅ глагол҄ѫште·
  λέμωνι ἐκλιπαροῦντες καὶ λέγοντες·
 26. о̑увѣштаи҅ сꙙ намъ пио҅ниѥ· ꙗ҅ко тебе лю-
  „Πείσθητι ἡμῖν, Πιόνιε, ὅτι σε φιλ-
 27. бимъ· и҅ многа ради достои҅нъ ѥ҅си живъ
  οῦμεν, καὶ διὰ πολλὰ ἄξιος εἶ ζῆν,
 28. бꙑти· нрава добрааго ради и҅ кротости
  ἤθους τε ἕνεκα καὶ ἐπιεικείας
 29. добро ѥ҅стъ да живеши· и҅ свѣта сего ви-
  καλόν ἐστι τὸ ζῆν καὶ τὸ φῶς τοῦτο βλέ-
 30. дѣти и҅ и҅но много · онь же кь нимь и аꙁь гл꙯ѫ ꙗ-
  πειν”, καὶ ἄλλα τινὰ πλείονα. Ὁ δὲ πρὸς αὐτοὺς· „Κἀγὼ λέγω ὅ-

Vita (Passio) Pionii presbyteri Smirnae (12 March)

Image of 066r